Liten flicka i rosa klänning på en strand i soldengång.
Foto: Jesper Wahlström/Ikon
Om Act Svenska kyrkan

Medlemskap och internationella partner

Act Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och kyrkliga organisationer och andra nätverk i hela världen. Här berättar vi om några av våra samarbetspartner.

Vi samarbetar i det svenska samhället, inom EU och internationellt för att få en högre kvalitet i vårt internationella arbete. Vi är en del av ACT-alliansen och nätverk som Concord, Fairtrade, Swedwatch, ACT Alliance EU, Right Livelihood Award stiftelsen och Ecumenical Advocacy Alliance.

Ett tors i trä. Bokom syns texten Hope in action.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Våra internationella samarbetspartner

Act Svenska kyrkan jobbar med omkring 100 partner i 300 projekt världen över. På våra engelska sidor kan du läsa om samtliga partner vi arbetar med!

Act Svenska kyrkans medlemskap

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Act Alliance EU, tidigare Aprodev, är ett nätverk av protestantiska europeiska kyrkor och kristna organisationer som arbetar med utvecklingsarbete och katastrofarbete. Syftet är att påverka beslutsfattandet i EU när det får effekter för utvecklingsländerna.

Climate Action Network (CAN) är en global organisation som representerar över 1900 icke-statliga organisationer som arbetar för att bekämpa klimatförändringar och främja hållbar utveckling. CAN fungerar som en plattform för samarbete och informationsutbyte mellan organisationer. Organisationen strävar efter att öka medvetenheten och engagemanget för klimatförändringar, stödja en rättvis övergång till en hållbar ekonomi och säkerställa att politiska beslut är i linje med vetenskapliga rön och Parisavtalets mål.

Concord Sverige är en arena för 82 civilsamhällesorganisationer. Uppdraget är att bedriva informations- och påverkansarbete inom Sveriges och EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, för en rättvis och hållbar värld.

Act Svenska kyrkan är verifierade mot Core Humanitarian Standard (CHS) av Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). HQAI är en självständig tredjepartsorganisation som kvalitetssäkrar humanitära insatser internationellt.

Läs om hur Act Svenska kyrkan på olika sätt kvalitetssäkrar arbetet.

Ecumenical Advocacy Alliance, EAA, är ett nätverk bestående av internationella och nationella kristna aktörer runt om i världen. Den gemensamma drivkraften är att förändra orättvisa strukturer, förändra attityder inom kyrkorna och uppmana till lobby- och påverkansaktioner mot regeringar och företag. Svenska kyrkan är en av ett åttiotal medlemmar.

Eurodad (European Network on Debt and Development) är en nätverksorganisation som arbetar för att främja utveckling och minska fattigdom genom att analysera och påverka politiken för utvecklingsfinansiering, skulder och global ekonomisk styrning. Organisationen består av mer än 60 civilsamhällesorganisationer från Europa och samarbetar med andra organisationer över hela världen för att öka medvetenheten om de utmaningar som utvecklingsländerna står inför och för att främja hållbara och rättvisa lösningar på globala utmaningar.

Fairtrade är en oberoende produktionsmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är både ett bolag och en förening. Act Svenska kyrkan är medlem i föreningen.

Eurodiaconia är ett europeiskt nätverk av kyrkor och kristna icke-statliga organisationer som tillhandahåller sociala tjänster och hälsovårdstjänster och förespråkar social rättvisa. Tillsammans representerar våra medlemmar behoven och de unika erfarenheterna från 52 nationella och regionala organisationer i 32 länder.

Faith to Action Initiative är en internationell organisation som arbetar med att främja positiva förändringar genom att engagera lokala religiösa samfund och deras ledare i utvecklingsarbete. Organisationen vet att religion och tro kan användas som positiva drivkrafter för social förändring och att lokala religiösa ledare har en viktig roll att spela i att främja social rättvisa och hållbarhet.

Giva Sverige är en medlemsorganisation som representerar över 80 av Sveriges största och mest välrenommerade bistånds- och utvecklingsorganisationer. Organisationen arbetar för att främja effektivitet, transparens och samarbete inom svensk internationell hjälp och utveckling. Genom att samarbeta och dela resurser och kunskap, strävar Giva Sverige efter att öka effektiviteten och resultaten av medlemsorganisationernas arbete. Organisationen driver också på för ökad medvetenhet och engagemang bland allmänheten för global utveckling och hållbarhet.

Lutherska världsförbundet, LVF, är ett nätverk av kyrkor inom den lutherska traditionen. Förbundet består av 150 medlemskyrkor i 99 länder. LVF är en viktig internationell aktör när det gäller katastrof-, återuppbyggnads- och långsiktigt utvecklingssamarbete. Fältkontor i olika delar av världen har särskilt erfarenhet av stöd till flyktingar och har på uppdrag av FN ansvar för flera stora flyktingläger i världen.

Lutheran World Federation

Svenska kyrkan samarbetar med Oikocredit, en av världens största enskilda finansiärer när det gäller mikrolån. Många församlingar inom Svenska kyrkan har placerat en del av sina pengar i Oikocredit. Även Act Svenska kyrkan är en nära samarbetspartner till Oikocredit.

Right Livelihood Award Stiftelsen hedrar och stödjer människor som hittar praktiska lösningar på jordens och mänsklighetens stora problem. Det kan handla om insatser inom social rättvisa, mänskliga rättigheter, fred, rätten till mat och hållbar utveckling. Right Livelihood-priset instiftades 1980 och kallas ofta för det ”alternativa Nobelpriset”. 

SMC Faith in development är en plattform för kyrkor och organisationer som tror på mänskliga rättigheter och arbetar för värdighet för alla. Nätverket bidrar till att bygga fredliga, jämlika och hållbara samhällen. Organisationen har funnits sedan 1912 och fokuserar på ekumeniskt samarbete mellan olika kristna traditioner med särskilt fokus på mission, internationellt utvecklingsarbete och religionens roll i samhället. De distribuerar också medel från Sida till flera av sina medlemsorganisationers utvecklingssamarbete med lokala partner i över 50 länder.

Sphere Standards är en organisation som utvecklar standarder och riktlinjer för humanitärt arbete och katastrofhjälp runt om i världen. Deras handbok beskriver en uppsättning principer och normer för att säkerställa att humanitärt arbete görs på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Sphere Standards betonar vikten av att lyssna på de behövande människorna själva och involvera dem i planering och genomförande av humanitära insatser.

Swedwatch är en ideell förening och en partipolitiskt obunden researchorganisation med syfte att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer. Svenska kyrkan  har funnits med i Swedwatch sedan starten 2003.

Kyrkornas världsråd, KV, är ett samarbetsorgan som består av över 350 kyrkor i mer än 110 länder, från de flesta kristna traditioner vill samordna kyrkornas arbete på lokal nivå för fred, demokrati och rättvisa.

World Council of Churches, WCC

Priser som Act Svenska kyrkan är med och delar ut

På ett bord står ett diplom och ett pris, på en skärm visas en bild av Per Anger

Per Anger priset

Per Anger-priset är svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Act Svenska kyrkan är en av de organisationer som nominerar till priset.

Gruppbild av pristagarna 2021.

Nationella priset i Colombia

Act Svenska kyrkan och Diakonia delar årligen ut pris till modiga människor i Colombia som arbetar för att försvara mänskliga rättigheter. Priset synliggör människorättsförsvarares situation och legitimerar deras arbete.