Tre kvinnor håller i varsin get.
Foto: Magnus Aronson/Ikon
Katastrofinsatser

Psykosocialt arbete

Act Svenska kyrkan arbetar utifrån ett psykosocialt förhållningssätt i katastrofinsatser. Det innebär att vi, förutom att se till fysiska behov som mat, rent vatten och tak över huvudet, också ser till sociala och psykologiska behov. Människor ska gå från att överleva till att leva!

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”. Psykosociala insatser behövs för att säkerställa denna holistiska syn på välbefinnande.

Ett psykosocialt synsätt bygger på människors egen kraft att gemensamt stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Enorma sociala och psykologiska behov uppstår i samband med katastrofer, och genom våra insatser försöker vi skapa naturliga mötesplatser där människor kan vara en del av ett sammanhang. Vi organiserar olika aktiviteter som bidrar till en känsla av normalitet, struktur och mening i tillvaron, exempelvis organiserade fritidsaktiviteter för barn och unga.

Exempel på psykosociala insatser

Insatserna går ut på att göra människor delaktiga och återfå kontroll över tillvaron och resa sig starkare.

Att laga sin egen mat och försörja sig själv

Det är stor skillnad på att bli serverad mat och att få möjligheten att laga den själv. Att som förälder kunna få laga mat till sina barn ger en känsla av kontroll och att man närmar sig en vardag igen. På Afrikas horn, exempelvis, jobbar Act Svenska kyrkan för att människor som drabbats av torka inte bara ska få matpaket utan att de ska kunna odla och laga egen mat även under de torra perioderna.

Gemensamma kök ger mötesplatser som skapar trygghet

Förutom att minska åtgången av bränsle, skapar gemensamma kök och grönsaksland mötesplatser där kvinnor får möjlighet att laga mat tillsammans, umgås och dela med sig av sina erfarenheter. I Indien har vi bidragit till att kvinnor kan ägna sig åt gemensam matlagning för att sälja och få en trygg inkomst.

Vattenbrunnar där man kan få råd och stöd

Vattenbrunnar och tvättplatser är naturliga mötesplatser där nya samarbeten kan uppstå. När tvättplatserna placeras i en ring blir det lättare att börja prata och ge varandra råd och stöd. I norra Uganda har Act Svenska kyrkan sett till att brunnar borrats och att sanitära anläggningar byggts upp så att människor på flykt från grannlandet Sydsudan ska få en lättare tillvaro.

Leken som blir läkande

Barn mår bra av att leka under trygga former. Organiserad lek främjar deras sociala förmåga. I våra förskolor får barnen leka, dansa, sjunga och tänka på något annat än sina problem för en stund. Fritidshem i det konfliktdrabbade Syrien ger barn möjlighet att vara barn för att få glömma krig och andra svårigheter.

När fotbollen blir livsviktig

Organiserad fritid förenar flyktingar från olika länder, religioner och kulturer. Under aktiviteterna lär sig ungdomarna om regler, normer och respekt. Genom att samarbeta i ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar en tryggare tillvaro utan våld. En aktiv fritid för flickor leder till ett mer jämställt samhälle, där alla människor kan delta i aktiviteter och beslut.

I flyktinglägret Kakuma i Kenya ordnas fotbollsträningar för både killar och tjejer. På fotbollsplanen kan ungdomar glömma allt annat för en stund och bara få vara just ungdomar. 

Drama hjälper till att bearbeta svåra upplevelser

Människor som är drabbade av en katastrof behöver stöd för att kunna hantera svåra upplevelser. Samtal och drama är ett sätt att bearbeta sina erfarenheter tillsammans med andra. I exempelvis Tanzania hålls pjäser av Act Svenska kyrkans lokala partner för att flickor ska få lära sig av varandra och kunna prata om sådant som annars är svårt att prata om.

Utbildning ger trygghet inför framtiden

Utbildning har en avgörande betydelse i samband med en katastrof. Vuxna som lär sig läsa, skriva och räkna får bättre självförtroende och blir också mer måna om sina egna barns utbildning. I vuxenutbildningen ingår även kunskap om hygien, sanitet, hälsa och rättigheter, vilket gör att fler barn överlever. På Haiti, som tidigare drabbats av både jordbävning och orkan, är det högsta prioritet att barn ska få tillgång till skolgång när samhället byggts upp på nytt.

Jobb skapar förutsättning för en egen försörjning

Inkomstgenererande projekt kan till exempel handla om att lära sig sy kläder och bygga skolbänkar. Ett jobb ger inte bara en försörjning utan även en arbetsgemenskap där människor kan utveckla idéer och känna sig stärkta. Människor som flytt undan kriget i Ukraina har själva fått jobb i de mottagningscenter som vi bidragit till att bygga i Polen. Där arbetar de med att hjälpa andra ukrainare på flykt.

Fosterföräldrar ger trygghet till ensamma barn

Fosterföräldrar tar hand om barn som blivit separerade från sina föräldrar i samband med krig eller katastrof. Att vara fosterförälder kan vara utmanande på många sätt och innebär flera munnar att mätta. Vi stöttar dem med olika aktiviteter och självhjälpsgrupper där de kan diskutera problem som uppstår och få stöd från gruppen. I flyktinglägret Kakuma i Kenya arbetar vår lokala partnerorganisation aktivt med att hitta och sedan stötta lämpliga fosterföräldrar till ensamma barn.

Ledare som stöd och goda förebilder

I en katastrof söker sig människor till en ledare som de har förtroende för. Vi försöker alltid utse lokala kommittéer och ledare bland de drabbade som är med och organiserar verksamheten. Vi ger dem det stöd och verktyg som hela gruppen behöver för att återgå till ett normalt liv.

Psykosocialt arbete i fyra steg

 • Att basala behov uppfylls
 • Att få viktig information
 • Att känna sig delaktig

I en katastrof är det kaos. Vi ser till att basala behov uppfylls, att människor får rätt information, känner sig delaktiga och är trygga. Här tar vi reda på vilka behov de drabbade har. 

Illustration av en människa. Runtom snurrar röda cirklar.
Steg 1: I en katastrof är det kaos. Vi ser till att basala behov uppfylls, att människor får rätt information, känner sig delaktiga och är trygga.

 • Att organisera sig
 • Att känna grupptillhörighet
 • Att skapa sociala nätverk

I en katastrof slås alla sociala nätverk ut. Vi organiserar stöd så att människor återfår kontroll. En viktig del är att hitta en gemenskap där man kan få stöd och utvecklas.

Animation grupp med människor, tillhörighet.
Steg 2: I en katastrof slås alla sociala nätverk ut. Vi organiserar stöd så att människor återfår kontroll. En viktig del är att hitta en gemenskap där man kan få stöd och utvecklas.

 • Att känna stöd av varandra
 • Att ta tillvara på varandras erfarenheter och resurser
 • Att få en inkomst

I stödgrupper tar människor hjälp av varandra. En utbildning eller yrkesutbildning leder till en inkomst och trygghet. En framtid för en människa och ett land.

Animation utbildning
Steg 3: I stödgrupper tar människor hjälp av varandra. En utbildning eller yrkesskola leder till en inkomst och trygghet. Det ger möjligheter för framtiden både för individen och för samhället.

 • Att känna framtidstro
 • Att få styrka att gå vidare
 • Att vara bättre rustad för framtiden

Med rätt stöd på vägen, reser sig människor starkare ur katastrofen. De blir bättre rustade för framtiden, och vågar tro på en framtid.

Ilistartion av familj. Ett barn håller i en flygande drake. Ovanför dem är ett rött hjärta.
Steg 4: När katastrofen slår till är vi där från början och hela vägen mot en ljusare framtid. Med rätt stöd på vägen vågar människor tro på framtiden igen.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Två kvinnor på en indisk marknad.

Ge en gåva

Att skänka pengar till välgörenhet är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Act Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa.

Ge en gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare i dag