Ett tors i trä. Bokom syns texten Hope in action.
Foto: Albin Hillert/ACT-alliansen

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Nära samarbete över hela världen

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor, utvecklingsorganisationer, nätverk och aktörer i civilsamhället över hela världen. Vi tror på styrkan i att arbeta med lokala krafter och finns alltså på plats genom våra samarbetspartners, inte med egna kontor. Men vi har utsända medarbetare som är representanter för Act Svenska kyrkan i en viss region eller ett land eller placerade hos en lokal kyrka eller partner.

ACT-alliansen gör oss mer effektiva

ACT står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i handling. Nätverket bildades i januari 2010 och är en av världens största biståndsallianser, ACT-alliansen. Genom samarbetet inom ACT-alliansen kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans få en starkare påverkansröst.

Dessutom är det en fördel i arbetet på plats att de lokala kyrkorna och organisationerna i ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen och har god kunskap om de faktiska behoven. 

I december 2021 valdes Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan till ordförande för ACT-alliansen. Uppdraget är på tre år, fram till nästa generalförsamling. 

Om ACT-alliansen

  • Har 146 trosbaserade organisationer som medlemmar i över 127 länder över hela världen.
  • Består av kyrkor och kyrknära organisationer engagerade i utvecklings-, katastrof-, och påverkansarbete.
  • Omkring tre fjärdedelar av medlemmarna finns i så kallade utvecklingsländer, en fjärdedel i i-länder.
  • Har omkring 25 000 anställda, de flesta lokalanställda.

Många av ACT-medlemmarna arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa bestående förändring för människor i utsatta situationer. Men när en katastrof inträffar finns goda förutsättningar att snabbt svara upp mot behoven. Efter katastrofens akuta fas stöder ACT-alliansen återuppbyggnad och arbetar också för att förebygga nya katastrofer. Vi finns helt enkelt på plats både före, under och efter katastrofen.

Läs mer på ACT-alliansens webbplats (på engelska) om var vi arbetar och vilka som är medlemmar.

Expertkunskap inom psykosocialt förhållningssätt

Olika ACT-medlemmar har olika expertkompetenser som är viktiga bidrag in i alliansens gemensamma arbete. Act Svenska kyrkans särskilda kompetens är psykosocialt förhållningssättet i katastrofsituationer. Det handlar om att ge människor som är med om en katastrof som exempelvis krig, svält eller jordbävning möjlighet att bearbeta sina upplevelser och finna mening i vardagen igen. Mat, vatten och tak över huvudet har alltid högsta prioritet i det humanitära arbetet. Men sedan behöver människor också värdighet och hopp för att kunna resa sig starkare efter en katastrof.

Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet

Act Svenska kyrkan är medlem i  Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. Det ger oss stora möjligheter att påverka kyrkornas gemensamma teologiska reflektion, arbeta för fred, mänskliga rättigheter och med klimat- och miljöfrågor. 

Genom Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet får vi också en gemensam mer kraftfull röst in i FN-systemet. Kyrkornas världsråd, KV, är ett samarbetsorgan som består av 350 kyrkor i mer än 110 länder, från de flesta kristna traditioner vill samordna kyrkornas arbete på lokal nivå för fred, demokrati och rättvisa.
Läs om Kyrkornas världsråd på deras webbplats.

Lutherska världsförbundet, LVF, är ett nätverk av kyrkor inom den lutherska traditionen. 148 medlemskyrkor i 99 länder finns med är en viktig internationell aktör när det gäller katastrof-, återuppbyggnads- och långsiktigt utvecklingssamarbete inom kyrkornas ram har program och fältkontor i olika delar av världen har särskilt erfarenhet av stöd till flyktingar och har på uppdrag av FN ansvar för flera stora flyktingläger i världen.
Läs om Lutherska världsförbundet på deras webbplats.