Kyrkostyrelsen och internationella rådet

Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans högsta beslutande organ när inte kyrkomötet är samlat. Kyrkostyrelsen utser det internationella rådet som samordnar och utvecklar Act Svenska kyrkan.

Kyrkostyrelsen beslutar om övergripande frågor

Kyrkostyrelsen utser ett nationellt råd för internationella frågor.Till rådet delegerar kyrkostyrelsen uppgiften att samordna, planera och utveckla Svenska kyrkans och dess församlingars arbete, engagemang och finansiering för Act Svenska kyrkan. Större frågor, till exempel policyfrågor, hanteras direkt av kyrkostyrelsen.

En gruppbild inomhus på Kyrkostyrelsen 2022–2025.
Kyrkostyrelsen 2022-2025 Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkostyrelsens internationella råd

Rådet består av 13 ledamöter varav 2 företrädare väljs av den årliga Mötesplatsen för internationellt engagerade i Svenska kyrkan och 2 ledamöter har en expertfunktion. Experterna är för närvarande (februari 2022) inte utsedda än.

Ledamöterna har full beslutsrätt och är på det sättet ett unikt exempel på hur idealiteten tar plats i formella organ. Rådet fattar bland annat beslut om riktlinjer för det internationella arbetet. Det handlar om att säkerställa kvalitet. Bland annat finns riktlinjer för utfasning och riktlinjer för utvärdering, informationsdelning och klagomålshantering.

Internationella rådets medlemmar 2022-2025

Ledamöter:

Biskop Andreas Holmberg
Lars G Linder, ordförande
Elisabeth Kullenberg, vice ordförande
Anna Rapakko
Lisa Tegby
Celina Falk
Anders Åkerlund
Anders Nihlgård
Veronica Påhlsson (arbetskonferensen)
Christian Bonde (arbetskonferensen)
Mårten Bjöörn, Svenska kyrkans unga

Expert 1 – vakant
Expert 2 - vakant

Internationell referensgrupp

Kyrkostyrelsens internationella råd har knutit en internationell referensgrupp till sig. Referensgruppen är sammansatt av representanter från samarbetspartner för att stärka omvärldsanalysen och förankra långsiktiga mål och strategier.

Gruppbild på nio medlemmar i internationella referensgruppen
Internationella rådets referensgrupp. Bakre raden från vä: Andrés Pacheco, Isobel Frye, Faith Lugazia, Anabella Sibrian och Victoria Jean-Louise. Sittande från vä: Gloria Mafole, Addisu Alamirew, Ranjita Borgoary och Fidon Mwombeki. Saknas gör: Dalia Al Mokdad, Edmund Yakani, Jenifer Jag Jivan, Kenneth Mtata, Omar Haramy. Foto: Willliam Jansson Winge/Ikon
Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.