En person står framför Sveriges flagga och EU-flaggan hållandes en text
Foto: Stina Gullander/Regeringskansliet
Förändring genom påverkan

Sveriges biståndspolitik

Sveriges biståndspolitik spelar roll för världen. Act Svenska kyrkan arbetar för att biståndet ska bli så bra som möjligt för de som ska gynnas av biståndet: människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sverige gav länge en hundradel av vårt välstånd i bistånd. Men nu är kopplingen till Sveriges välstånd bruten, och 2024 motsvarar budgeten 0,84 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Regeringen beslutade i slutet av 2023 om en ny riktning för biståndet. Enligt den ska biståndet nu ses som ett utrikespolitiskt verktyg för att dels driva och värna svenska intressen, dels bidra till minskad fattigdom och förtryck i världen. Stärkt svensk export och ökad återvandring är exempel på sådana svenska intressen.  

Act Svenska kyrkan är kritisk till att regeringen ändrar inriktningen för det svenska biståndet, utifrån vårt teologiska ställningstagande att ta ställning för den som lever i utsatthet. Samtidigt som vi har riktat kritik mot delar av den nya politiken välkomnar vi också flera av regeringens prioriteringar, som jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter, klimat och civilsamhället. Läs våra reaktioner på den nya biståndspolitiken och instruktionerna till Sida

Tillsammans med andra organisationer påverkar vi Sveriges biståndspolitik. Act Svenska kyrkan vill att

 • Sverige ska främst ge bistånd till länder där behoven är störst, det vill säga i fattiga, sköra och konfliktdrabbade länder. 
 • Sveriges bistånd ska uppfylla höga krav på öppenhet och resultatredovisning, och genomsyras av mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
 • Regeringen följer de internationella regler, riktlinjer och principer för biståndet som Sverige har ställt sig bakom.
 • Allt samarbete med näringslivet måste bidra till biståndets mål att stödja människor som lever i fattigdom och förtryck. Det är alltid överordnat svenska affärsintressen, så länge biståndspengar är inblandade.  
 • Klimatbiståndet ska framför allt gå till att stötta de människor som drabbas mest av klimatförändringarna, genom att finansiera klimatanpassning och ersättning för förluster och skador som klimatförändringarna orsakar.
 • Bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) ska prioriteras högt.
 • Civilsamhällesorganisationer ska stödjas när de arbetar utifrån egna strategier som bygger på erfarenheter och lärdomar från lokala partnerskap, inte bara när de är ett verktyg för genomförande av regeringens mål och prioriteringar
 • Sverige ska återgå till att avsätta en hundradel av Sveriges BNI i bistånd. 

Mindre bistånd till sköra och utsatta länder  

Tyngdpunkten i Sveriges bistånd har länge legat på de mest behövande länderna, vilket har uppskattats i internationella utvärderingar. Utöver insatserna i krigets Ukraina, som nu är Sveriges största mottagare av bistånd, prioriterar regeringen numera länder där svenska företag har intressen. 2024 avslutas stödet till Burkina Faso, Kambodja, Mali och Sydsudan – några av världens allra mest utsatta länder. Under de kommande åren kommer ytterligare samarbetsländer fasas ut. Act Svenska kyrkan menar att Sverige främst ska stödja länder där behoven är störst, det vill säga i fattiga, sköra och konfliktdrabbade länder.   
Läs mer nedan om några utsatta länder där Act Svenska kyrkan arbetar och som är, eller har varit, länder som får svenskt bistånd genom Sida. 

Länder som riskerar minskat stöd där Act Svenska kyrkan arbetar

När en stor majoritet av befolkningen i augusti 2023 röstade fram en president som utmanar korruptionen i Guatemala väcktes hopp om förändring. Landet har länge rört sig i en mer auktoritär riktning och rättsväsendet kontrolleras i praktiken av vissa politiker, privata aktörer och aktörer i den organiserade brottsligheten. 

Bernardo Arévalo ska tillträda som president i mitten av januari, men riksåklagaren och andra motståndare i makteliten försöker förhindra att så sker. Detta har lett till landsomfattande fredliga demonstrationer och omfattande vägblockader. Protesterna leds av urfolken och stöds av den katolska kyrkan. De menar att det är nu det avgörs om Guatemala ska möta en demokratisk framtid eller bli en än mer auktoritär stat.  

Genom programmet Jotay samarbetar Act Svenska kyrkan med 30 lokala organisationer och stöttar människors arbete mot korruption och för ett oberoende rättsväsende. Idag stöder och bidrar flera av Jotays lokala partner de folkliga manifestationerna för valresultatet. Jotay samarbetar också med domare som motverkar korruptionen i rättsväsendet.  
 
Act Svenska kyrkans arbete i Guatemala och andra länder i Centralamerika handlar också om att motverka det brutala våldet mot kvinnor, bland annat genom att förändra den machokultur som genomsyrar regionen.

Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete här:  

Svenskt bistånd till Guatemala 

Nuvarande strategi skulle gälla mellan 2021 och 2025, men regeringen har meddelat att den överväger om strategin ska avslutas. Budgeten för 2022 var 259 miljoner kronor. Den skars först ner av förra regeringen i april 2022, när kriget i Ukraina ledde till ökade kostnader för flyktingmottagande i Sverige.  Budgeten för 2023 är efter den nya regeringens beslut 90 miljoner kronor. Det minskade anslaget till biståndet till Guatemala har bland annat lett till en halvering av Sveriges stöd till FN:s människorättskontor i landet, en aktör som spelar en strategisk roll i landets utveckling.  Budget 2024: 90 miljoner kr.

Viktiga temaområden för Sidas arbete i Guatemala 

Lär mer här: 

Sydsudan är en ung nation som blev självständig 2011. Det politiska läget är spänt och väpnade konflikter mellan rebellgrupper och regeringsarmén avlöser varandra, vilket förvärrar en redan utdragen kris i landet. Människor utsätts för övergrepp och miljontals tvingas fly från sina hem. För närvarande är omkring 2 miljoner sydsudaneser internflyktingar. Ytterligare 2 miljoner människor befinner sig på flykt utanför landet. Samtidigt förvärras problemen av klimatförändringarna, som resulterat i översvämningar, torka, matbrist och brist på rent vatten.   

 Act Svenska kyrkans partner Lutherska världsförbundet (LVF) stödjer samhällen att återhämta sig från de kriser som uppstår och att stärka deras motståndskraft mot kriser. Vid förödande översvämningar, som består över tid, har LVF gett stöd för anpassning till de nya förutsättningarna. Där det tidigare fanns vägar, tar man sig nu i stället fram med båt. Fiske har på flera platser blivit en naturlig och viktig inkomstkälla som ersatt jordbruket. Man har också byggt diken för att skydda hus från vattenmassorna. Unga arbetslösa har engagerats i återuppbyggnaden. 

 För att möta de nya förutsättningarna har LVF utbildat jordbrukare i klimatsmarta jordbruksmetoder där jordbruket och grödorna anpassas till att klara av regn och vatten bättre än tidigare. Självhjälpsgrupper och ledarskapsutbildningar för kvinnor har startats. Arbetet i Sydsudan visar på hur viktigt det är att kombinera arbetet med jämställdhet och klimatanpassning. Genom att stärka kvinnor och öka motståndskraften mot klimatförändringar stärks samhället på flera sätt. 

 Läs mer här: 

Svenskt bistånd till Sydsudan 

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Sydsudan sträckte sig från 2018 och fram till 2022, men har förlängts till slutet av 2023. Det långsiktiga biståndet uppgick under 2022 till 434 miljoner kronor och har under 2023 minskat till 240 miljoner kronor. Budget 2024: 0 kr.

Viktiga temaområden för Sidas arbete i Sydsudan 

 • Fredliga och inkluderande samhällen 
 • Försörjning och grundläggande samhällsservice 

Läs mer här:  

Varje dag betalar palestinier och israeler ett högt pris för den utdragna konflikten. Mitt i allt detta arbetar Act Svenska kyrkans lokala partner med att stärka människors motstånds- och handlingskraft genom en metod för lokalt lett arbete, survivor and community led response, sclr.  

 Det är en metod som går ut på att stödja samhällsutveckling i områden som drabbats av katastrof eller en pågående konflikt. Människor uppmuntras att bilda en form av medborgarråd, så kallade Protection groups, eller skyddskommittéer, med fokus på lokal samhällsutveckling. Genom dessa lokala grupper tar människor själva ansvar för att identifiera behov, prioritera och planera åtgärder och, inte minst, hålla varandra ansvariga för uppföljning och redovisning av de ekonomiska bidrag de kan ansöka om. Metoden har visat sig stärka kvinnors möjligheter att inta ledande roller i lokalsamhällena, vilket annars är svårt.   

 Act Svenska kyrkan stöttar även The Environmental Education Center (EEC), som förutom att arbeta för miljön och den biologiska mångfalden vill skapa förutsättningar för långsiktig fred. För att uppnå fred krävs att alla människor får samma rätt till naturresurser, näringsrika livsmedel, rent vatten och hållbar försörjning. EEC vill därför göra fredligt motstånd mot den israeliska ockupationen genom att hjälpa människor att förstå problemen omkring sig och ge dem verktyg att åtgärda dem. 

 Läs mer här: 

Svenskt bistånd till Palestina 

Sida har på regeringens uppdrag pausat utbetalningar till samtliga biståndsprojekt i Palestina, med undantag för det humanitära biståndet. Act Svenska kyrkan har tillsammans med flera andra biståndsaktörer kritiserat detta beslut. Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina sträcker sig egentligen från 2020 och fram till 2024, men revideras nu skyndsamt på grund av händelseutvecklingen i regionen. Det långsiktiga biståndet inom ramen för strategin uppgick under 2022 till 300 miljoner kronor och har under 2023 minskat till 165 miljoner kronor. Budget för 2024 är inte fastslagen ännu.

Sida har på regeringens uppdrag pausat utbetalningar till samtliga biståndsprojekt i Palestina, med undantag för det humanitära biståndet. Act Svenska kyrkan har tillsammans med flera andra biståndsaktörer uttalat sig kritiskt angående detta beslut. Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina sträcker sig egentligen från 2020 och fram till 2024, men ska nu skyndsamt revideras på grund av händelseutvecklingen i regionen.  

Viktiga temaområden för Sidas arbete i Palestina 

 • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet 
 • Bättre miljö och minskad klimatpåverkan
 • Ekonomisk utveckling för alla 

Läs mer här:  

Zimbabwes historia är kantad av våld och konflikter. Kvinnor och unga har inte möjligheter att delta i eller påverka demokratiska processer. För att bygga tillit och gemenskap, och för att uppnå hållbar fred, är det avgörande att bjuda in kvinnor och unga att vara delaktiga i frågor som rör demokrati, politik och samhället i stort. Denna fråga är något som ACT-alliansens nationella forum i Zimbabwe arbetar aktivt med. 

I Zimbabwe är flickors och kvinnors frihet och möjligheter begränsade. Landet präglas av konservativa värderingar som drabbar dem hårdast. Pojkar och män prioriteras i allt från utbildning till att få ta plats och delta i olika samhällsprocesser. Att öka kvinnors deltagande och inflytande, både i samhället och i familjen, är avgörande. 

Act Svenska kyrkans partner arbetar med att utbilda människor om vad demokrati är och vilka rättigheter du som samhällsmedborgare har, oavsett om du är kvinna eller ung. För att kunna rösta i landets nationella val måste man komma förbi flera hinder. En viktig del i arbetet är därför att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande. 

Läs mer här: 

Svenskt bistånd till Zimbabwe 

Nuvarande strategi gäller fram till 2026. Det långsiktiga biståndet uppgick under 2022 till 317 miljoner kronor. Budget 2024: bestäms av Sida inom ramen för den totala strategins budget.

Viktiga temaområden för Sidas arbete i Zimbabwe 

 • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet 
 • Miljö, klimat och hållbart användande av naturresurser 
 • Ekonomisk utveckling för alla 

Läs mer här:  

I Tanzania är sexualkunskap inte inkluderat i skolundervisningen. Tillsammans med partner sprider Act Svenska kyrkan kunskap för att stärka unga människors sexuella och reproduktiva hälsa och egenmakt. Ett exempel är projektet Vunja Ukimya, som betyder ”bryta tystnaden”. Med bättre kunskap och arbete för att bryta exempelvis menstabun kan fler flickor undvika att de missar skolgång och fler flickor och kvinnor kan undvika hälsoproblem på grund av att de saknar hygienartiklar.  

Könsstympning och annat våld mot kvinnor är utbrett i Tanzania. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med det kristna rådet för att minska detta, genom utbildningar för lärare och elever i skolor, för föräldrar och religiösa ledare. Kyrkorna har stort inflytande över människors normer och värderingar, och har därför särskilda möjligheter att bidra till positiv förändring.  

Läs mer här:  

Sidas bistånd till Tanzania

Nuvarande strategi gäller mellan 2020 och 2024. 2022 betalades det ut 577 miljoner kronor. Budget 2024: 510 miljoner kronor. 

Viktiga temaområden för Sidas arbete i Tanzania 

Läs mer här: 

Nyheter om bistånd

Globala organisationer oroas över Sveriges biståndspolitik

Publicerad:

340 civilsamhällesorganisationer från hela världen går ut och varnar för att Sverige inte följer grundläggande principer för internationellt utvecklingssamarbete i genomförandet av den nya biståndspolitiken. Flera av organisationerna är Act Svenska kyrkans partnerorganisationer.

Din röst är viktig för stödet till civilsamhället

Publicerad:

Den 29 februari fick biståndsmyndigheten Sida i uppdrag av UD att utreda om myndigheten kan ta över den förmedling av stöd till civilsamhällesorganisationer i andra länder som idag sker via svenska organisationer. En förändring som skulle ha stor påverkan på Act Svenska kyrkans partner.

Act Svenska kyrkans samarbete med Sida: Hur fungerar det idag?

Publicerad:

Just nu förbereder regeringen och biståndsmyndigheten Sida stora förändringar i modellen för hur Sverige stöder civilsamhällets organisationer i utvecklingsländer. Detta kan få mycket stora konsekvenser för Act Svenska kyrkans partner.

Stora förändringar på gång i Sidas stöd till civilsamhällesorganisationer

Publicerad:

Just nu förbereder regeringen och biståndsmyndigheten Sida stora förändringar i modellen för hur Sverige stöder civilsamhällets organisationer i utvecklingsländer. Detta kan få mycket stora konsekvenser för Act Svenska kyrkans partner.

Debatt: Sveriges bistånd ska finnas där det behövs som allra mest

Publicerad:

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, tillsammans med biskopar i Svenska kyrkan skriver i en debattartikel om att Sveriges bistånd ska bekämpa fattigdom och förtryck och borde finnas där det behövs som allra mest.