Tre flickor i skolålder. En flicka håller upp ett finger.
Foto: Deborah Rossouw /Ikon
Jämställdhet och hälsa

Ingen flicka ska giftas bort

Tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara grym. Fler än 30 000 flickor gifts bort – varje dag! Det kan vi aldrig acceptera.

Många tänker på äktenskap som något positivt, som en kärleksfull förbindelse mellan två personer. Men för många kvinnor och flickor är det inte så. Tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara grym. Fler än 30 000 flickor gifts bort – varje dag!

Tillsammans med partner runtom i världen arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt med att motverka strukturella orsaker till tvångsäktenskap. Vi arbetar för att stärka människors egenmakt och för att alla människor, oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet, ska kunna leva ett liv i värdighet.

Act Svenska kyrkan kämpar för en värld utan tvångsäktenskap

Att informera om flickors och kvinnors rättigheter, särskilt kring sexuell och reproduktiv hälsa, är en nyckelfråga. Men en stor och viktig del är även arbetet mot könsrelaterat våld samt med att förändra normer och lagar och att säkerställa flickors skolgång. 

Frågan är en del av ett större arbete för att främja jämställdhet. Act Svenska kyrkan arbetar långsiktigt och uthålligt med att förändra diskriminerande lagar, skadliga normer och attityder. Genom att utmana orättvisa normer och bryta tabun inom frågor som rör exempelvis jämställdhet och sexualitet, kan vi bekämpa kulturella och religiösa sedvänjor som kränker människors rättigheter.

Flickor som tvingas gifta sig riskerar att utsättas för våld, att inte få fortsätta gå i skolan och tvingas föda barn trots att de är barn själva.

Att förändra normer, lagar och traditioner

Religion används ofta som ett argument mot jämställdhet och hbtqi-personers rättigheter, både i lokala och globala sammanhang. Act Svenska kyrkan har både ett ansvar, och unika möjligheter, att i olika sammanhang utmana tanken om att det skulle finns en motsättning mellan religion och jämställdhet. Genom att visa på alternativa tolkningar och förhållningssätt till genusrättvisa, familj och äktenskap står vi upp för kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter.

Genom att samarbeta med religiösa och trosbaserade aktörer kan vi förändra diskriminerande normer och lagar som begränsar jämställt deltagande, genusrättvisa samt allas rätt till hälsa. Vi arbetar också för att stärka religiösa aktörers möjlighet att utkräva mänskliga rättigheter. Religiösa ledare och aktörer är många gånger en nyckel till förändring.

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.