En man med en mask i handen, de övar rollspel.
Foto: Carlos Zaparolli/Ikon
Fred och demokrati

Kampen mot machokulturen i Centralamerika

Våldet drabbar såväl män som kvinnor, barn och äldre. Gåvorna används för att stödja människor som lever i utsatthet och de emigranter som flyr undan våld och fattigdom.

Inkomstklyftorna i Centralamerika är stora och majoriteten av befolkningen lever i fattigdom, varav många i extrem fattigdom. Den ojämlika fördelningen av markrättigheter, diskriminering och organiserad brottsligheten är några grundläggande orsaker till klyftorna. Våldet är en del av den machokultur som genomsyrar regionen. Både kvinnor och män mördas dagligen och ofta med chockerande brutalitet. Den höga graden av kriminalitet och våld är en huvudorsak bakom de ökande strömmarna av emigranter från regionen.

I Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador och Costa Rica arbetar vi tillsammans med våra lokala partner för att förebygga våld. Fokus ligger på jämställdhetsfrågor och att erbjuda människor verktyg  för att ta plats och påverka i samhället. Inte minst kvinnor. Vi följer också de människor som emigrerar och vandrar farliga och långa sträckor i hopp om ett tryggare liv.

Arbetet bidrar till:

  • Skydd för särskilt utsatta grupper som är på flykt.
  • Påverkansarbete för att alla ska få rätt att äga sin egen mark.
  • Kurser om jämställdhet som fokuserar på destruktiva könsrollsmönster.
  • Samtalsgrupper för att motverka våld inom familjen.
  • Antivåldsaktiviteter som riktar sig till unga i riskområden.
  • Organisationer som ger juridisk hjälp till kvinnor som utsatts för misshandel och övergrepp.
  • Möjlighet för kvinnor att starta små kooperativ för att säkra en inkomst.
  • Förebyggande arbete mot utnyttjande av barn.

Kvinnor särskilt utsatta

Kvinnor utnyttjas många gånger i männens maktspel och sexuellt våld är vanligt. Varje år mördas hundratals flickor i regionen, oftast av makar, exmakar eller pojkvänner. Kvinnor har liten politisk makt och svårt att utöva sina mänskliga rättigheter. Många människor, framförallt kvinnor och unga, försöker emigrera i sökandet efter trygghet och säkerhet. Är du kvinna och tillhör ursprungsbefolkningen, utsätts du ofta för mångdubbel diskriminering och exkludering.

Jämställdhet och lika rättigheter

En viktig del av arbetet är att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Bland annat genom att främja deltagandet av kvinnor i det offentliga rummet och i beslutsfattande positioner.  Men också genom kurser i jämställdhet som fokuserar på destruktiva könsroller och samtalsgrupper för att motverka våld i familjerna. En viktig faktor för att motverka våldet är att fokusera på män och pojkar. De är en del av problemet och kan därför vara en del av lösningen.

Vi stödjer även människor i att utkräva sina medborgerliga rättigheter genom att utbilda och ge verktyg för att kunna påverka. Till exempel bedriver vi tillsammans med partner ett påverkansarbete för att alla ska få rätt att äga sin egen mark och ger stöd till kvinnor att starta små kooperativ. Allt fler människor blir medvetna om sina rättigheter och kapaciteten och viljan att utkräva dem ökar.

Religiösa ledare viktiga för att uppnå förändring

Religion har stort inflytande och makt över människor i Centralamerika och spelar en viktig roll i deras liv. För att uppnå jämställdhet och skapa trygga samhällen är det nödvändigt att arbeta med religiösa ledare och trosbaserade aktörer. De är nyckelaktörer när det kommer till att adressera problem och arbeta med lösningar, men också att visa vägen och föregå som goda exempel. Det är särskilt viktigt att religiösa aktörer utmanar de normer och attityder som ligger till grund för våld, förtryck och destruktiva könsroller.

Två personer trycker sina pekfingertoppar mot varandra

Fred och demokrati

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.