Möte i konferensrum på kyrkokansliet. Internationella reserensgruppen träffas.
Foto: Magnus Aronson /Ikon
Förändring genom påverkan

Viktiga påverkansfrågor

Act Svenska kyrkan bedriver påverkan gentemot beslutsfattare i både Sverige, EU och FN. Som kyrka och biståndsorganisation ser vi att vi har särskilt goda möjligheter att effektivt bidra till positiv förändring inom sju strategiska områden.

1. Kvinnors rätt att leva ett fritt liv

Act Svenska kyrkan arbetar för att förändra diskriminerande lagstiftning och normer, med särskilt fokus på familjerätt och familjenormer.

Familjerätten har särskilt stor påverkan på kvinnors möjlighet att leva ett fritt liv. Den styr alltifrån åldersgräns för äktenskap och möjligheter för kvinnor att ärva eller äga egendom, till villkor för äktenskap och skilsmässa. 

Religiösa ledare har stort inflytande över familjenormer och har både formell och informell makt över lagstiftning. Religiösa ledare är därför nyckelaktörer för att uppnå förändring. Act Svenska kyrkan arbetar med andra religiösa aktörer för att religiösa ledare, institutioner och aktörer ska vara pådrivande för jämställdhet och stå upp för allas lika rättigheter, oavsett kön och sexuell läggning.

2. Rätten att äga sin kropp och framtid

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) innebär att var och en ska ha rätt att bestämma om, och med vem, man vill ha sex och om man vill ha barn. Det innebär också att man ska ha tillgång till sexualundervisning, preventivmedel och god mödravård.

Social trygghet innebär att man har tillgång till hälsovård, skolutbildning och ekonomiskt stöd från samhället om man exempelvis är barn, gammal, sjuk eller arbetslös. Social trygghet är en mänsklig rättighet. Idag förhindrar både normer och lagar att alla människor har tillgång till social trygghet, inklusive SRHR. Religiösa aktörer påverkar de normer och attityder som både kan försvåra och underlätta spridningen av social trygghet och SRHR. Act Svenska kyrkan arbetar för SRHR och för att sociala trygghetssystem byggs upp och utformas så att alla har tillgång till dem.

3. Rätten att göra sin röst hörd

Alla ska ha rätt och möjlighet att fritt organisera sig och göra sin röst hörd. Men lagstiftning, hot och trakasserier begränsar i många länder våra samarbetspartners utrymme att finnas, verka och vara en konstruktiv röst i sina samhällen.

Personer och organisationer som arbetar för kvinnors, hbtq-personers och urfolks rättigheter är ofta mer ifrågasatta och särskilt utsatta för hot. Även utrymmet för religiösa aktörer kan vara begränsat – men i vissa sammanhang kan de ha möjlighet att stötta andra i arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Därför arbetar Act Svenska kyrkan för alla människors rätt till demokratiskt utrymme.

4. Humanitärt bistånd där det behövs bäst

Act Svenska kyrkan arbetar för att lokala humanitära och religiösa aktörer ska få tillgång till mer finansiering än de har idag. Lokala humanitära och religiösa aktörer är nyckelspelare under humanitära situationer eftersom de befinner sig på plats både före, under och efter en kris. De har ofta tillträde till områden dit internationella aktörer inte lyckas nå, och kan bidra till en snabb och relevant humanitär respons till de allra mest behövande. Därför arbetar Act Svenska kyrkan för att lokala humanitära och religiösa aktörer ska få tillgång till mer finansiering än de har idag.

Givarnas egenintressen påverkar idag alltmer det humanitära biståndet. Men det humanitära biståndet måste bygga på mänskliga rättigheter och de humanitära principerna om att rädda liv och lindra nöd. Humanitärt bistånd ska hjälpa människor på plats, det får aldrig användas för att hålla dem på plats.

 5. Fredsbyggande och mänsklig säkerhet

Medan regeringar ofta talar om nationell säkerhet i diskussioner om fred och konflikter, arbetar Act Svenska kyrkan för mänsklig säkerhet. Fokus ligger på att stödja människors säkerhet, hälsa och rättigheter – och deras möjligheter att själva bidra till fredsbyggande. Nedrustning och vapenregleringar är en viktig del i arbetet.

Religiösa aktörer har ofta en viktig, ibland avgörande roll i arbetet för fred. Religiös extremism kan också förvärra konflikter. Därför stärker Act Svenska kyrkan religiösa krafter som arbetar för fred, och verkar för att religiösa aktörer ska inkluderas i fredsbyggande processer på alla nivåer.

6. En solidarisk utvecklingspolitik

Förutsättningarna för en rättvis och hållbar utveckling i andra länder påverkas av de politiska beslut som fattas i Sverige, EU och FN. Det handlar om biståndspolitik, men också om hur politik på andra områden kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Act Svenska kyrkan arbetar för att Sverige och EU ska leva upp till sina biståndsåtaganden, stå fast vid de globalt överenskomna principerna för utvecklingseffektivitet och ett människorättsbaserat utvecklingssamarbete. Genom att bilda opinion för en solidarisk utvecklingspolitik och föra dialog med tjänstemän och politiker bidrar vi till att utveckla Sveriges politik.

7. Klimaträttvisa för de mest utsatta

Att uppfylla FN:s globala mål är ett huvudfokus och klimatet är i högsta grad en rättvisefråga. Människor som redan lever i fattigdom och utsatthet drabbas värst. Ändå bidrar de mindre än andra till de koldioxidutsläpp som lett till den globala uppvärmningen.

Act Svenska kyrkan arbetar för att de mest utsatta länderna och människorna ska få ekonomiskt stöd så att de kan anpassa sig till ett förändrat klimat och utveckla sina samhällen utan att öka klimatutsläppen. Detta ska var stöd utöver det vanliga biståndet, så att det inte leder till att exempelvis hälsobiståndet minskar. 

Påverkansarbete bedrivs också av Svenska kyrkan inom många områden. Läs gärna mer om det påverkansarbetet!