Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.
Foto: Sean Furlonger/Ikon

Om Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare lokala samarbeten är arbetet effektivt och handlingskraftigt.

Under samma himmel

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds ser verkligheten olika ut. Det kan vi aldrig acceptera. Tillsammans kämpar för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Act står för att agera och att omsätta tro i handling - alltid med människors lika värde och rättigheter i fokus.

Två kvinnor som pratar med varandra.

Det här gör vi

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Två kvinnor på en indisk marknad.

Ge en gåva

Att skänka pengar till välgörenhet är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Act Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa.

Ryggar på tre personer på en scen. I publiken ser vi flera hundra åskådare.

Engagera dig internationellt

Vill du göra något handfast i kampen för en mer rättvis värld? Här kan du delta i påverkanskampanjer, åka på utbyte, bli ombud, bli Ageravolontär eller engagera dig på något annat sätt i din egen församling.

Tre barn med skolväskor på ryggen. De ler och ser glada ut.

Bli månadsgivare – förändra liv varje dag

Med en liten gåva varje månad kan du bidra till att fler barn får gå i skolan, att människor som flyr från krig får skydd och att fler kan ta sig bort från fattigdom.

Tre kvinnor som vandrar på en väg. Alla tre ser glada ut.

Möt människorna

Act Svenska kyrkans arbete sker alltid med människan i fokus. I Act Svenska kyrkans bloggar möter ni människorna som fått ta del av utvecklingsarbetet, utbildningarna, förändringarna och gåvorna som gjort skillnad.

Människorättsbaserat arbetssätt

Act Svenska kyrkan grundar sitt arbete i sin identitet som kyrka. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad, lever under hot eller befinner sig i en utsatt situation. Människor är skapade till Guds avbild med ett okränkbart värde. Varje människa har egen inneboende kraft att förändra sitt liv, bara de får rätt verktyg och möjligheter. Act Svenska kyrkan står upp för allas lika värde och rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller religiös uppfattning. Det är grunden för Act Svenska kyrkans människorättsbaserade arbetssätt.

Changemakers – Förändring genom lokala aktörer

Tillsammans med systerkyrkor och samarbetspartner bygger Act Svenska kyrkan nätverk och skapar förutsättningar för ett aktivt civilsamhälle, där fler får möjlighet att förändra sina liv till det bättre. Det sker genom changemakers – lokala förändringsaktörer. Människor som kan den lokala kontexten, som själva driver och skapar förändring. När människor har makten att förändra sina liv och sina samhällen skapas förutsättningar för en rättvis värld. I Act Svenska kyrkans nätverk finns många changemakers, både runt om i världen och hemma i Sverige.

Act Svenska kyrkans uppdrag är att för livets skull och tillsammans i den världsvida kyrkan, i ord och handling dela evangeliet, försvara människovärdet, värna skapelsen och leva i tron, hoppet och kärleken.

Strategiska planen

Religion har makt och inflytande

Religion har i stora delar av världen makt och inflytande över såväl människors värderingar och agerande som samhällens normer och attityder. Tro och religiösa övertygelser kan användas för att vägleda, befria och trösta, men tyvärr också förtrycka, stigmatisera och utnyttja människors sårbarhet. Därför har vi som kyrka ett särskilt ansvar att kämpa för jämlikhet och jämställdhet. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och lokala aktörer för att identifiera och stärka trostolkningar och traditioner som bidrar positivt till människors och samhällens utveckling, samt vågar utmana och ifrågasätta de som inte gör det. Att alltid stå upp för människovärdet är en självklarhet i vår kristna tro.

Förändring genom påverkan

En självklar del i arbetet för en bättre värld är att försöka förändra de förutsättningar som ofta sätter käppar i hjulet för utveckling. Act Svenska kyrkans påverkansarbete riktar sig till politiska beslutsfattare, men också till makthavare inom myndigheter, företag eller trossamfund. Det ger möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Act står för att agera

Vi omsätter vår tro i handling och sätter alltid människors lika värde och rättigheter i centrum. Vi arbetar mot förlegade maktstrukturer som hindrar människor från att leva värdiga liv, vare sig strukturerna finns i samhället eller i kyrkan. Ordet Act i vårt namn står för att vi agerar. 

Kyrkostyrelsen är vårt högsta beslutande organ. Vid kyrkokansliet i Uppsala finns internationella avdelningen. Runt om i Sverige finns basen för vårt arbete; engagerade i stift, pastorat och församlingar.

Tre stora kyrkliga nätverk

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, Kyrkornas världsråd (KV) och Lutherska världsförbundet (LVF). Det ger stora möjligheter att påverka kyrkornas gemensamma teologiska reflektion och att arbeta för fred och mänskliga rättigheter samt med klimat- och miljöfrågor. Nätverken är kraftfulla röster in i FN-systemet och andra viktiga forum. LVF har på uppdrag av FN även ansvar för flera stora flyktingläger i världen. ACT-alliansen som står för Action by Churches Together, har lokal närvaro i mer än 120 länder och kan arbeta effektivt både i långsiktigt utvecklingsarbete och vid krissituationer.

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2023

Genom tro och handling gör Act Svenska kyrkan skillnad. Läs mer om hur det fungerar i praktiken. I årsberättelse 2023 berättar vi om resultat och viktiga slutsatser från humanitära insatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och påverkansarbete.

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2023 Foto: Magdalena Vogt

Ge en gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare i dag
Kyrkokansliets byggnad, Kyrkans hus, i Uppsala.

Kyrkokansliet och internationella avdelningen

Act Svenska kyrkan samordnas och administreras av Svenska kyrkans nationella nivå. Kontoret ligger i ligger i Uppsala. Här finns internationella avdelningen och dess ledningsgrupp.

En gruppbild inomhus på Kyrkostyrelsen 2022–2025.

Kyrkostyrelsen och internationella rådet

Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans högsta beslutande organ när inte kyrkomötet är samlat. Kyrkostyrelsen utser det internationella rådet som samordnar och utvecklar Act Svenska kyrkan.

Äldre bild på liten pojke som äter frukost och det står en fastebössa på bordet.

Historien om Act Svenska kyrkan

Svenska kyrkans mission bildades 1874 som en del av Svenska kyrkan. Lutherhjälpen kom till efter andra världskriget när behoven var skriande i Europa. 2008 blev båda verksamheterna Svenska kyrkans internationella arbete, vilken 2019 bytte namn till Act Svenska kyrkan.