Två personer trycker sina pekfingertoppar mot varandra
Foto: Carlos Zaparolli /Ikon

Fred och demokrati

Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i demokratiska processer och att ingen diskrimineras. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred.

Våld och inskränkandet av mänskliga rättigheter är ett stort problem i hela världen. Människor hindras från att göra sina röster hörda både genom direkt fysiskt våld och genom orättvisa strukturer. Överallt inskränks människors rättigheter på grund av deras kön, etnicitet, religion eller på andra grunder. De senaste åren har antalet länder som anses vara helt demokratiska minskat och coronapandemin har på många platser använts som ursäkt för att begränsa civilsamhället ytterligare.  

Varje människa är älskad av Gud och har samma värde och rättigheter. Därför arbetar Act Svenska kyrkan för att försvara människors rättigheter. Detta kräver ett grundläggande arbete för fred, försoning, jämställdhet och inkludering. Det kan till exempel handla om utbildningar för att förhindra våld i hemmet, att stötta människor i att utkräva sina rättigheter gentemot myndigheterna och att skydda hotade människorättsförsvarare.  

Arbetet inom fred och demokrati handlar bland annat om:

  • Stöd till organisationer som arbetar för fred.
  • Stärka kvinnors deltagande i civilsamhället.
  • Utbildningar om barns rättigheter. 
  • ”Fredsklubbar” där unga i Sydsudan lär känna andra från olika folkgrupper och lär sig lösa konflikter tillsammans.
  • I Colombia får bönder och ursprungsbefolkning utbildning i att kräva sina rättigheter gentemot myndigheterna för att få stanna på sin mark.
  • I Palestina får människor tillgång till akut cancer- och mödravård, som de annars skulle nekas på grund av gränskontrollerna och konflikten.

Exempel på hur din gåva gör skillnad

  • 230 kr räcker till tre dagars grundutbildning inom konfliktförebyggande arbete för en deltagare i en lokal fredskommitté i Zimbabwe.
  • 350 kr räcker för att ett tiotal personer från olika etnisk bakgrund i Sydsudan ska kunna delta i dialogmöte om att finna fredliga vägar att leva tillsammans i samhället. 
  • 760 kr räcker till en workshop om könsroller för en person i Centralamerika, att kunna stå emot machokulturens våld och verka för fredlig konfliktlösning i sitt sammanhang. 

Exempel på projekt inom fokusområdet fred och demokrati

Ung kvinna samlar ved för matlagning.

Klimat och jämställdhet för fred i Sydsudan

Act Svenska kyrkan arbetar både humanitärt och långsiktigt i och runt Sydsudan. Utvecklingsarbetet handlar om konfliktlösning och arbete för kvinnors och barns rättigheter samt att stärka det civila samhället i kampen för ett fredligt, demokratiskt land.

En kvinna med en leverans packad i kartonger.

Mobila kliniker och livsviktig vård i Palestina

Alla människor har rätt till vård, även under konflikter och ockupation. Act Svenska kyrkan stödjer Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem, som specialiserat sig på avancerad cancervård för människor som bor på Västbanken, inklusive östra Jerusalem och i Gaza.

På bilden syns en väg av packad jord som går emellan hus av enkel konstruktion. Längre bort syns några människor.

Kamp för hållbar fred i Colombia

Colombia har plågats av konflikter och våld i mer än ett halvt sekel. Urfolk, kvinnor och småbönder är värst drabbade. Du kan stötta arbetet för en hållbar fred!

En man med en mask i handen, de övar rollspel.

Kampen mot machokulturen i Centralamerika

Våldet drabbar såväl män som kvinnor, barn och äldre. Gåvorna används för att stödja människor som lever i utsatthet och de emigranter som flyr undan våld och fattigdom.

Kunskapsportalen Actum

Lär dig mer om Act Svenska kyrkans fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Utforska fokusområden

Agenda 2030 - Fredliga och inkluderande samhällen

Att verka för fred och försoning är en av Svenska kyrkans viktigaste uppdrag. Vi stödjer försoningsprocesser för att skapa varaktig fred och arbetar förebyggande för rättssäkra samhällen, till exempel genom att främja dialog och förståelse mellan religioner.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till de globala målen och Agenda 2030. 

Illustration av mål 16 i globala målen. Fredsduva som håller i en beslutsklubba.
Gruppbild av pristagarna 2021.

Nationella priset i Colombia

Act Svenska kyrkan och Diakonia delar årligen ut pris till modiga människor i Colombia som arbetar för att försvara mänskliga rättigheter. Priset synliggör människorättsförsvarares situation och legitimerar deras arbete.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Två män står och tittar på får.

Följeslagarprogrammet i Israel och Palestina

Följeslagare från hela världen reser till Palestina och Israel för att genom sin skyddande närvaro bidra till att vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.

En man släpper ut en fågel som han har ringmärkt

Fredsarbete i Israel och Palestina

I Israel och Palestina arbetar Svenska kyrkan för dialog mellan kristna, judar och muslimer. Vi arbetar för en rättvis fred mellan Israel och Palestina och ger katastrofhjälp och långsiktigt stöd.