Ny rapport om näringslivet och biståndet visar på brister i öppenhet

Nyhet Publicerad Ändrad

I rapporten ger Diakonia och Svenska kyrkan en rad rekommendationer till den svenska regeringen. Det handlar om att öka transparensen kring insatserna, att avveckla det bundna biståndet och det biståndsfinansierade exportfrämjandet, samt att säkerställa att oberoende utvärderingar görs.

Anslagen från biståndsbudgeten som går till samverkan med näringslivet har ökat de senaste åren.

Få utvärderingar görs
– Näringslivet har en viktig roll att spela när det gäller fattigdomsbekämpning men vi ser samtidigt att det görs väldigt få utvärderingar av denna typ av insatser, det säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan. Han fortsätter: 

– Det gör att vi inte känner till hur effektiva insatserna är för att nå hållbara utvecklingsresultat för människor som lever i fattigdom.

Svenska kyrkan släpper tillsammans med Diakonia idag en ny rapport som granskar näringslivet och biståndet.

Rapporten Näringslivet och biståndet - en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011-2014, (pdf, 24 sidor) listar 29 projekt som Sida, Swedfund, Exportrådet respektive Tillväxtverket ansvarar för.

Den fokuserar på regeringens styrning av biståndet inom detta område och är en uppföljning av en tidigare studie, publicerad i december 2011 (pdf, 22 sidor), även den författad av journalisten Nils Resare.

Styrningen har förbättrats
Rapporten konstaterar en förekomst av bundet bistånd vilket strider mot internationella överenskommelser och innebär enligt forskning från OECD merkostnader för mottagarna av biståndet på 15-30 procent.

Den uppföljande granskningen visar samtidigt att regeringens styrning har förbättrats bland annat genom nya policyer, förtydligade ägaranvisningar och ny ledning för riskkapitalorganet Swedfund.

Utmaningar och rekommendationer
Detta är något som Diakonia och Svenska kyrkan välkomnar, samtidigt som organisationerna identifierar ett antal utmaningar:· 

  • Det finns mycket få oberoende granskningar och utvärderingar som mäter effekt i fråga om att bekämpa fattigdom.· 
  • Öppenheten kring insatserna har förbättrats något men är fortfarande begränsad.· 
  • Flera projekt är inte öppna för internationell upphandling och regeringen redovisar en ökad andel bundet bistånd. Det gäller bl.a. Swedpartnership, Swecare och DemoMiljö.*· 
  • Flera biståndsinsatser handlar om att främja svensk export.

I rapportens sammanfattning och slutsatser ger Diakonia och Svenska kyrkan regeringen, en rad rekommendationer.

Samma krav på öppenhet
Det handlar om att öka transparensen kring insatserna, att avveckla det bundna biståndet och det biståndsfinansierade exportfrämjandet, samt att säkerställa att oberoende utvärderingar görs.

– Rapporten visar att även om vissa förbättringar gjorts så finns det brister i öppenheten i bistånd som sker i samverkan med privata aktörer.  Denna brist går stick i stäv med regeringens lovvärda ambitioner att öka öppenheten och måste åtgärdas, säger Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia. Han fortsätter:

– Bistånd i samarbete med privata näringsliv som använder offentliga medel måste ha samma krav på öppenhet som annat bistånd.