Positiva förändringar i Västerås stifts skogsinvestering i Moçambique

Nyhet Publicerad Ändrad

Idag lanseras en rapport av Svenska kyrkan om resultatet av de förändringsåtgärder som vidtagits i ett skogsprojekt i norra Moçambique. Rapporten visar bland annat att relationerna mellan företaget och lokalbefolkningen har förbättrats avsevärt.

Skogsprojektet Chikweti har kritiserats för att inte leverera förväntat resultat, vare sig ekonomiskt, socialt eller miljömässigt.

Rapporten som presenteras vid ett seminarium idag är skriven av en delegation som hösten 2013 besökte Niassaprovinsen i norra Moçambique för att på plats studera förändringsåtgärder som vidtogs 2011.

Den mycket brett sammansatta delegationen kunde konstatera att mycket har blivit bättre i fråga om bland annat miljö, företagsledning och relationerna till lokalbefolkningen. Samtidigt finns fortfarande stora utmaningar kvar.  

– Det var viktigt och lärorikt att genomföra denna resa tillsammans. Det finns mycket viktiga lärdomar att vinna ur den erfarenhet som Västerås stift gjort, säger Erik Sjöstrand, ledamot i kyrkostyrelsen som var med i delegationen. Han fortsätter: 

– Med den här rapporten vill vi bidra till att misstag inte upprepas och att förståelsen av komplexiteten i den här typen av investeringar ökar.

I rapporten konstateras bland annat att:

 • Delegationen fann inga bevis på så kallad land grabbing eller att människor skulle ha tvingats flytta med anledning av trädplanteringsprojektet Chikwetis verksamhet.
 • Man konstaterar att ”konflikter, misstag och missförstånd kommer att fortsätta uppstå, men alla intressenter vi träffade menade att relationerna mellan företaget och lokalbefolkningen har förbättrats avsevärt”. · 
 • Delegationen träffade inga intressenter i Niassa som vill att Chikweti skulle avsluta sin verksamhet, men den hörde flera önskemål om förbättringar.
 • Både processen för att förvärva mark och hanteringen av de sociala fonderna som tillfaller lokalsamhällena har förbättrats avsevärt.
 • Samtidigt finns det stora utmaningar, bland annat kring hur konsultationerna med lokalbefolkningen kan bli mer inklusiva.
 • Chikweti saknar planer för hur de aktivt ska skydda en hektar naturlig skog för varje hektar som planteras.
 • Dialogen mellan lokala organisationer och företaget har förbättrats, men är mycket bräcklig.
 • Det saknas konsensus i frågan om huruvida konkurrens mellan företagets och det traditionella jordbrukets anspråk på mark är ett problem idag eller om det kommer att bli det i framtiden.
 • Lokala, nationella och internationella frivilligorganisationer har spelat en viktig roll som watch dogs, men även i vissa fall bidragit till att förvärra konflikterna genom att sprida inaktuell och missvisande information.

I rapporten identifieras en rad utmaningar och potentialer i relation till bland annat jordbruksutveckling, företagets markanvändningsavtal, FSC-certifiering och den fortsatta dialogen mellan olika aktörer.  

– Vi är glada över att delegationen kunde verifiera att stora förbättringar skett, även om det finns betydande utmaningar kvar, säger Erik Ling, stiftsjägmästare i Västerås stift och med i delegationen. Han fortsätter: 

– Jag hoppas att delegationens rapport kan bli ett stöd i den fortsatta utvecklingen av verksamheten

Rekommendationer 
Rapporten lämnar också rekommendationer till flera olika aktörer, Chikweti, lokala organisationer, Moçambiques regering, investerare i företaget Sveriges regering och Sida samt internationella civilsamhällesorganisationer. Några av rekommendationerna till investerarna är att:

 • öka sin synlighet och närvaro
 • säkerställa att det finns tillräcklig CSR-kompetens i skogsbolagets styrelse, så att CSR-perspektivet finns representerat i strategiskt beslutsfattande.
 • kommunicera resultatet av Chikwetis CSR-arbete offentligt.

Rapporten finns i sin helhet på engelska samt en svensk sammanfattning. Rapporten presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium i Stockholm idag.

Presentationen om utvärderingen av Chikweti-projektet (pdf, 43 sidor, på engelska), som gjordes i samband med lanseringen av rapporten 3 juni 2014.

Inbjudan till lanseringen av rapporten (pdf, 2 sidor).

Mer om skogsprojektet

Svenska sammanfattning av rapporten om skogsprojektet i Chikweti (pdf, 21 sidor)

Assessment visit to Chikweti, Niassa report from the joint delegation visit October 15-23, 2013 (pdf, 42 pages) (pdf)

Rapporten på portugisiska: Viagem de Avaliação
à Chikweti, Niassa
relatório da visita da delegação conjunta, 15-23 de outubro 2013

Ladda ned rapporterna här