Svenska kyrkan startar pilotprojekt om psykologiska första hjälpen

Nyhet Publicerad Ändrad

Det sociala och känslomässiga lidandet i katastrofer kan påverka människor lika mycket som det fysiska. Svenska kyrkan satsar nu stort på ett pilotprojekt som lyfter fram psykologisk första hjälpen.

När katastrofer eller kriser inträffar i vårt samhälle, kan vem som helst av oss vara den första på plats, vi kan vara den som får ge en hjälpande hand eller den som gör skillnad för de som berörs.  

  • Kanske befinner du dig plötsligt vid en olycksplatsen där människor är skadade?
  • Kanske är du en lärare som träffar någon som drabbats av död av nära anhörig, bevittnat våld i sin närmiljö?
  • Kanske är du en frivilligarbetare eller kontaktperson, flyktingguide som erbjudit dig att hjälpa asylsökande som nyligen har anlänt till Sverige? 

När du lär dig grunderna för psykologisk första hjälpen (som ibland förkortas PFA), kan du bättre ge stöd till människor som är chockade, oroade eller sörjer. 

Psykologiska första hjälpen handlar om att bemöta de som befinner sig i akut stress på ett sådant sätt att de är mottagliga för vidare stöd. Det handlar om att försäkra sig om att människor vet var de kan få ytterligare hjälp, både fysisk, psykisk och social hjälp.  

Vi vill att människor ska återhämta sig snabbare från katastrofen

Svenska kyrkans internationella arbete satsar nu stort på psykologiska första hjälpen. Vi har precis tagit fram ett pilotprojekt för och med våra internationella partners.

Vi arbetar tillsammans med författaren av Psykologiska första hjälpens riktlinjer, Leslie Snyder.

Under nästa år kommer vi att utbilda partners i två regioner i psykologiska första hjälpen. Det innebär att vi under två dagar lär ut principerna för psykologisk första hjälpen:

  • Look (Iaktta)
  • Listen (lyssna)
  • Link  (hjälp till vidare kontakt)

Förutom utbildning kommer vi att stötta dem i att fundera på hur denna nya kunskap kan förändra både arbetsätt, insatser och program. 

Vi ser psykologiska första hjälpen som ett förhållningsätt som vi vill att all personal som arbetar med katastrofer kan tillämpa, oavsett om de arbetar med att förse människor med vatten eller mat eller gör andra insatser.

Det är vår övertygelse att låter vi det psykosociala arbetssättet genomsyra både vårt sätt att se på personal och bemötandet av människor i katastrofer kan det drastiskt förändra hur katastrofer påverkar människor och hur de återhämtar sig.

Viktigt att se hela människan i katastrofer

Det sociala och känslomässiga lidandet i katastrofer kan ha lika hög eller allvarlig påverkan på befolkningen som de fysiska. Det är därför vi inom Svenska kyrkan förespråkar en helhetssyn på det vi gör.

Människans välmående går inte att dela in i enbart fysisk, mentalt, andligt eller socialt. Därför måste våra insatser se till hela människan.   

När du stöder vårt humanitära arbete (katastrofarbete) stöder du människor att återhämta sig så fort som möjligt, och bli så hela som möjligt med de erfarenheter de har med sig. 

psykosocialt stöd i svenska kyrkans internationella arbete

Psykosocialt stöd är en del av Svenska kyrkans katastrofhjälp. Ett exempel från jordbävningen i Ecuador i april 2016:

  • Vi var vi på plats i de drabbade områdena redan  inom en vecka för att att hjälpa vår partner att planera för hur de bäst kunde hjälpa befolkningen att återhämta sig. 
  • En månad senare var vi tillbaka för att utbilda personalen i vad det innebär att arbeta med psykosocialtstöd på gräsrotsnivå.
  • För två veckor sedan utbildade vi tre organisationer som var direkt involverade i jordbävningen i psykologisk första hjälpen. Detta för att stötta dem så att de vid en eventuell framtida katastrof är bättre rustade att bemöta människor i kris.  

Carina Hjelmstam Winberg