Gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete används på rätt sätt

Nyhet Publicerad Ändrad

Gunilla Hallonsten är chef för Svenska kyrkans internationella arbete och svarar här med anledning av Aftonbladets och Ekots granskningar på frågor om givande till Svenska kyrkans internationella arbete.

Kan man som givare känna sig trygg med att pengarna når fram till de människor och projekt de är ämnade för och finns det några garantier för det? 

Är Svenska kyrkans internationella arbete samma sak som Svenska kyrkan i utlandet?

Nej, Svenska kyrkans internationella arbete är inte samma sak som utlandskyrkan, det är två skilda verksamheter med olika syften och som finansieras på olika sätt.

Svenska kyrkans internationella arbete finansieras till absolut största delen av insamlade medel och Sida-anslag men finansieras till en liten del av medlemsavgifter.

Det innebär att vi kontrolleras av Sida samtidigt som vi har en skyldighet att rapportera hur anslagen används samt vilka resultat vårt arbete genererat.

När det gäller insamlade medel finns det tydliga regelverk för alla aktörer som arbetar med insamling, och kontroller och granskningar görs regelbundet för att kvalitetssäkra och säkerställa att insamlade medel hanteras och används på ett ansvarfullt sätt. Om vi inte skulle leva upp till de uppsatta kraven, skulle vi inte heller kunna fortsätta att vara en insamlingsaktör.

Vad har Svenska kyrkans internationella arbete för ansvar och skyldigheter gentemot sina givare?

Svenska kyrkan och Svenska kyrkans internationella arbete har ett stort ansvar gentemot alla givare som skänker pengar till vår internationella verksamhet.

Oavsett hur mycket du ger, om du väljer att skänka pengar till ett specifikt projekt, ett tematiskt område eller till hela vårt internationella arbete, ser vi till att din gåva når de människor och projekt de är ämnade för. Det är vår skyldighet och det regleras genom en rad bestämmelser som vi som insamlingsaktör är skyldiga att leva upp till.

Vi har också ett stort ansvar och tillika skyldighet gentemot de människor som gåvorna är till för – våra rättighetsbärare. Gåvor som kan ge människor hoppet tillbaka, en ny möjlighet och i bästa fall en framtid.

Gunilla Hallonsten, Svenska kyrkans internationella chef
Gunilla Hallonsten, chef för Svenska kyrkans internationella arbete. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkans internationella arbete ser det som en skyldighet att använda effektiva och konkurrenskraftiga metoder som ger mest tillbaka för varje satsad krona, något som också står i vår insamlingspolicy.

Hur vet man att pengarna når fram, vad finns det för möjlighet för mig som givare att kontrollera det?

Svenska kyrkans internationella arbete kontrolleras på många sätt. Vi är bland annat, som en av de första biståndsorganisationerna i världen, certifierade för Core Humanitarian Standard (CHS). 

Certifieringen  innebär att vi åtagit oss att följa de högsta kraven på ansvarstagande och kvalitet. Om vi inte skulle leva upp till kraven, skulle vi förlora certifieringen. 

Svenska kyrkans internationella arbete har vidare 90-konto vilket innebär att vi årligen kontrolleras av svensk insamlingskontroll för att säkerställa att insamlingsverksamheten är effektiv och håller en hög kvalitet.

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att pengar som samlas in genom ett 90-konto gör det under betryggande kontroll. Svensk Insamlingskontroll bevakar insamlingsorganisationer och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration. 

Det innebär att insamlingar inte ska belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder ska användas och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll ska utvecklas. 90-kontot är därmed en tydlig garanti för att man som givare bidrar till en seriös och ansvarsfull organisation. 

Svenska kyrkans internationella arbete har endast 8 procent i administrationskostnader och 7 procent insamlingskostnader, dvs. totalt 15 procent. Detta ligger betydligt lägre än kravet från Svensk insamlingskontroll och betyder att hela 85 procent av de insamlade medlen går till verksamheten. 

Vi är även medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom att arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling. Insamlingen ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.  

Kan man känna sig trygg med att skänka pengar till Svenska kyrkans internationella arbete?

Ja, alla givare som ger en gåva, liten som stor, till Svenska kyrkans internationella arbete kan känna sig fullständigt trygga med att pengarna går till vår internationella verksamhet. Att de når de människor och projekt de är ämnade för i linje med givarens önskemål.

Det är mycket viktigt för Svenska kyrkans internationella arbete att leva upp till de högt ställda krav och bestämmelser som finns på insamlingsområdet, vi skulle helt enkelt inte ha tillstånd att bedriva någon offentlig insamling då.

Av alla medel går 85 procent till verksamheten. För att kvalitetssäkra arbetet och generera nya intäkter används 15 procent till administration och insamling. 

Varför ska man skänka pengar till Svenska kyrkans internationella arbete?

Svenska kyrkan når genom sitt unika globala nätverk, ACT-alliansen, människor som nästan ingen annan når. Vi tror att varje människa är oändligt värdefull och skapad till Guds avbild. Varje människa har rättigheter samt inneboende resurser och förmågor att bidra med i sina egna och sina medmänniskors liv.

Vår helhetssyn på människan gör att vi inte bara möter materiella behov, utan även andliga behov. Vi arbetar på flera olika sätt för samma mål: att varje människa ska kunna leva ett liv med sina rättigheter tillgodosedda. Långsiktiga utvecklingsprojekt, påverkansarbete mot orättvisa strukturer, katastrofinsatser och samarbete med lokala kyrkor är alla vägar mot detta mål.  

Läs mer om hur vi kvalitetssäkrar vårt internationella arbete