Hållbara investeringar vinner i längden

Nyhet Publicerad Ändrad

Under de senaste åren har den nationella nivån inom Svenska kyrkan utvecklat en kapitalförvaltning som sätter fokus på hållbarhetsfrågorna. Ett arbete som lönat sig, inte minst för klimatet.

Det framgår av en hållbarhetsrapport som Svenska kyrkan precis publicerat. I rapporten redovisas för första gången både det finansiella resultatet och ett ”klimatresultat”. 

- Inom finansbranschen finns det fortfarande en föreställning om att hållbarhet och etik har ett pris i form av minskad avkastning. Men det kommer alltfler forskningsrapporter och exempel som visar på motsatsen, säger Svenska kyrkans finanschef Anders Thorendal.  

Tydlig i klimatfrågan
Under de senaste åren har den nationella nivån inom Svenska kyrkan utvecklat en kapitalförvaltning som sätter fokus på hållbarhetsfrågorna.

Sedan 2009 har förvaltningen kraftigt minskat sin exponering mot bolag som utvinner fossil energi. Det finns numera inga renodlade kol- och oljebolag i portföljen.

- Svenska kyrkan tar tydlig ställning i klimatfrågan och vi tror även att det är smart rent finansiellt, inte minst med tanke på att större delen av de fossila reserverna i marken riskerar att bli värdelösa om vi ska hålla oss inom tvågradersmålet, säger finanschefen Anders Thorendal.  

Klarar det långsiktiga målet
Den nationella nivån inom Svenska kyrkan har ett buffertkapital på 5,5 miljarder kronor som ska förvaltas med hänsyn till människor och miljö. I hållbarhetsrapporten beskrivs resultatet av kapitalförvaltningen under 2013.

Resultatet blev 610,1 miljoner, vilket motsvarade en avkastning på 12,4 procent. Rapporten visar också att förvaltningen under det gångna decenniet klarat det långsiktiga avkastningsmålet som satts av kyrkostyrelsen. (Avkastningsmålet ligger på 3 procent per år (utöver inflationen) över en rullande tioårsperiod.)   

I årets rapport redovisas också den svenska aktieportföljens "klimatresultat". Svenska kyrkan har låtit en extern utvärderare mäta portföljens så kallade klimatavtryck som visade sig var ungefär en tredjedel mindre än vad som blivit fallet om motsvarande summa hade investerats i Stockholmsbörsens index.   

- Förvaltarna vi anlitar får i uppdrag av oss att integrera klimatfrågan i sina investeringsbeslut. Undersökningen ger oss en indikation på resultatet. Analyserna använder vi också för att identifiera bolag som vi bör föra dialog med för att minska deras klimatpåverkan, och därmed risken i portföljen, ytterligare, säger finanschef Anders Thorendal.   

Här kan du läsa och ladda ned rapporten (pdf) >>

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och består av självständiga lokala och regionala enheter (församlingar och stift) och den nationella nivån (kyrkomöte, kyrkostyrelse och kyrkokansli i Uppsala).

Den nationella nivån inom organisationen har ett buffertkapital på cirka 5,5 miljarder kronor som förvaltas externt av förvaltare som utvärderas löpande både vad gäller finansiell prestation och deras förmåga att välja in företag som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kan handla om bolag som till exempel erbjuder energieffektiva lösningar eller som aktivt och systematiskt arbetar med mänskliga rättigheter.

 Samtidigt avstår Svenska kyrkan från investeringar i exempelvis vapen, tobak och bolag som främst utvinner olja eller kol. Utöver detta för Svenska kyrkan varje år dialog med ett urval av bolag som behöver förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer om förvaltningen >>

Fakta