Skog, vind och vatten bidrar till kyrkans verksamhet

Nyhet Publicerad Ändrad

PRESSMEDDELANDE I 40 miljoner kronor – så mycket blir årets utdelning från skogsbruket till Svenska kyrkans församlingar i Härnösands stift. Det beslutade stiftsfullmäktige vid sammanträde i Östersund på tisdagen.

Härnösands stifts prästlönetillgångar består till allra största delen av skogsfastigheter, och till en mindre del av fonder. Förra årets utdelningsbara vinst uppgår till 34,5 miljoner kronor. Största delen av vinsten kommer från försäljning av virke och en mindre del härrör från olika arrendeavtal, främst med producenter av vatten- och vindkraft.

Då ytterligare 5,5 miljoner tillskjuts från tidigare års vinster blir utdelningen till församlingarna 40 miljoner. Hälften av utdelning går direkt till de församlingar som är andelsägare och hälften till det inomkyrkliga utjämningssystemet.
– Det här är ett viktigt tillskott, många av våra församlingar behöver pengar för att utveckla sin verksamhet, säger Max Enander, chef på Härnösands stifts egendomsförvaltning.

Skogsbruket 2016 har kunnat bedrivas enligt planerna och kan beskrivas som ett normalår, ungefär en fjärdedel av avverkningen har genomförts genom gallring.
– Vi har också planterat närmare 500 hektar ny skog, det är över en miljon plantor som satts, säger Max Enander.

Speciellt för året var försäljningen av mark till Naturvårdsverket, för bildandet av naturreservat. Fem planerade naturreservat har lösts in och annan mark har förvärvats i stället.
– Det här är mark som vi sedan länge skyddat i avvaktan på erbjudande om ersättningsmark och nu har affären kunnat genomföras. Men det finns fortfarande flera planerade naturreservat kvar i kyrkans ägo, säger Max Enander.

Totalt förvaltar egendomsnämnden i Härnösands stift 93 740 hektar mark, varav 69 663 hektar är produktiv skogsmark. Stiftet är Svenska kyrkans största när det gäller innehav av skog.

Till Härnösands stift hör Svenska kyrkans närmare 100 församlingar i Västernorrlands och Jämtlands län. Församlingarnas verksamhet bekostas till största del av medlemsavgifter. Men för de församlingar som har andelar i prästlönetillgångarna, ofta små församlingar på landsbygden, är inkomsten från skogen ett viktigt komplement.

Läs mer i Årsrapport för prästlönetillgångarna 2016

Kontaktperson:
Max Enander, stiftsjägmästare och chef på egendomsförvaltningen, Härnösands stift, telefon: 0611-254 30.