Härnösands stift

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon: +46(611)25400 E-post till Härnösands stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ord och begrepp i kyrkan

De flesta branscherna använder sig av fackspråk, Svenska kyrkan är inget undantag i det fallet. Här finns förklaringar på några av de vanligt förekommande fackuttrycken som används inom kyrkan.

Alba
Vitt fotsida plagg med krage eller huva och skärp.

Biskopsbrev
Skrifter som biskopsmötet med Svenska kyrkans samtliga 14 biskopar ger ut, med pastorala råd och ansvisningar.

Biskopsmöte
Består av stiftens 13 biskopar och sammankallas av ärkebiskopen som är mötets ordförande. Biskopsmötet är ett rådslag mellan biskoparna, i för kyrkan viktiga frågor. Biskopsmötet har även ett kollegialt tillsynsansvar över biskoparnas verksamhet.

Celebrera
Att fira mässa, vilket man gör under en gudstjänst med nattvard. Den präst som håller i (förrättar) nattvarden celebrerar mässan.

Columbarium
Ett gravrum där kistor eller urnor förvaras.

Diakoni
Kyrkans och församlingens ansvar för människors sociala situation. Internationell diakoni kallas kyrkans bistånd och hjälp till människor i andra länder.

Ekumenik
Världsomfattande. Begreppet används om kyrkornas och de kristna samfundens arbete för enhet.

Electus/electa
Electus/electa används om en biskop som blivit vald men inte ännu vigts till biskop.

Emeritus
Pensionerad präst eller biskop.

Eukaristi
Tacksägelse. Benämning på nattvarden.

Griftefrid eller gravfrid
Ett lagfäst skydd som avser kvarlevorna efter en avliden och innebär att man inte får vanära eller skada dessa eller graven och kyrkogården eller begravningsplatsen.

Herdabrev
Ett brev från biskopen till stiftets församlingar. Herdabrev kan även skrivas i form av en bok som skickas till församlingarna.

Katekes
Sammanfattande lärobok om den kristna trons innehåll.

Komminister
Församlingspräst i Svenska kyrkan. För att inneha en komministertjänst krävs ett års tjänstgöring som pastorsadjunkt.

Kommunion
Gemenskap. Ordet används om nattvardens måltid.

Kontrakt
Beteckning på ett antal pastorat i ett stift som utgör en kontraktsprosts tjänstgöringsområde.

Kontraktsprost
Präst som utses av biskopen att hjälpa till med ledning och tillsyn i församlingarna. Kontraktsprosten gör även på biskopens uppdrag visiter i stiftets församlingar.

Kräkla
Biskopsstav som symboliserar herdestaven.

Kyrklig samfällighet
Ekonomisk samverkan mellan församlingar i Svenska kyrkan. Samfälligheten har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter, är arbetsgivare för alla anställda, har det yttersta ansvaret för den fasta egendomen och är huvudman för begravningsverksamheten.

Kyrkliga handlingar
Dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster.

Kyrkoherde
I Svenska kyrkan den präst som har lednings- och chefsansvar för ett pastorat. Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling bär titeln domprost.

Kyrkoordningen
Det inomkyrkliga regelverket som sedan år 2000 trädde i kraft och ersatte 1992 års kyrkolag. Dock finns det fortfarande lagar som särskilt gäller för Svenska kyrkan bland annat lag (1998:1591) om Svenska kyrkan där riksdagen reglerar Svenska kyrkans identitet  som trossamfund, organisationens uppbyggnad, kyrkoavgiften, den kyrkliga egendomen och vilken offentlighetsprincip som ska råda i Svenska kyrkan.

Kåpa
Plagg som bland annat används av biskop. Praktfullt broderad och bärs ovanpå alban eller röcklinet.

Mitra
Huvudbonad som biskopen bär.

Officiant
Beteckning på präst som förrättar (håller i) gudstjänst, dop, vigsel eller begravning.

Pastorat
En eller flera församlingar som utgör en kyrkoherdes tjänstgöringsområde.

Pastorsadjunkt
Titel på präst i Svenska kyrkan under första året efter prästvigningen, innan prästen fått en tillsvidare anställning. Pastorsadjunktsåret är ett utbildningsår och prästen har under denna tid alltid en handledare.

Prästlönetillgångar
Ursprunget till den kyrkliga egendomen ligger långt tillbaka i historien. För att socknen skulle få en präst sig tilldelad ålades bönderna att bygga en kyrka och prästgård och att till kyrkobyggnaden lägga viss jord för byggnadernas och prästens underhåll. Då detta skett invigdes kyrkan av biskopen som också tilldelade församlingen en präst. Andra vägar på vilka egendom tillförts Svenska kyrkan är genom donationer och testamenten. Också många av dessa härrör från medeltiden. Successivt byggdes på det här sättet ett omfattande kyrkligt markinnehav upp. Prästlönefastigheterna och därtill hörande prästlönefonder kallas prästlönetillgångar.

Retreat
Att dra sig tillbaka för meditation, läsning, bön och gudstjänst.

Röcklin
Vitt fotsida eller knälångt plagg som kan användas vid gudstjänst av såväl präst som lekman.

Stiftsadjunkt
Prästtjänst på stiftsnivå, oftast med arbetsuppgifter inom ett särskilt ansvarsområde som till exempel gudstjänstliv.

Stola
Brett textilband som bärs över alban eller röcklinet. Stolan finns i kyrkoårets färger och bärs av diakoner, präster och biskopar.

Visitation
Besök, används om biskops- och prostvisitation. Biskopen och kontraktsprosten besöker församling eller pastorat för att utöva tillsyn och ge råd och inspiration.