Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.
Foto: Torbjörn Svaan

21 medeltida kyrkor..

..två ruiner och ett kastal

Här nedan kan du kika in i alla medeltida kyrkor som ingått i Härnösands stifts projekt Medeltiden.

Till alla dessa 21 kyrkorum har människor under olika århundraden gått med sin glädje och sin sorg – i vissa under mer än 800 år.

De kyrkor som finns bevarade kan beskrivas dels som församlingskyrkor och dels som före detta ödekyrkor. Bland ödekyrkorna finns de som i första hand används sommartid för gudstjänster, vigslar och dop samt för guidade visningar, och som inte är ombyggda för att brukas under vintern. De som kallas församlingskyrkor används regelbundet under hela året för församlingens hela spektra av verksamheter. Det är byggnader med en sedan medeltiden obruten kontinuitet som rum för andakt, bön och gemenskap.

Vid medeltidens slut fanns det minst 103 kyrkor inom stiftets nuvarande gränser, av dessa finns 21 kvar i dag. Övriga har rivits, byggts om eller förfallit till ruiner.

Alnö gamla kyrka

Alnö gamla kyrka är en av de äldsta i Västernorrland. Kyrkmodellen var vanlig under 1200-talet.

Anundsjö kyrka

Anundsjö kyrka tros ha uppförts under första hälften av 1400-talet och är vigd åt helgonet sankta Anna, mor till junfru Maria. Byggnaden har trots flera restaureringar fått behålla sin medeltida prägel.

Boteå kyrka

Den medeltida kyrkan har en komplicerad byggnadshistoria med en från början romansk utformning, ett mindre långhus med ett smalare kor i öster.

Brunflo kastal

Kastalen är den enda bevarade i Norrland och räknas till Jämtlands äldsta medeltida byggnadsverk. I Norden började man uppföra kastaler, vakt- och försvarsbyggnader av sten under 1100-talet. I dag tjänstgör Brunflo kastal som klocktorn.

Frösö medeltida kyrka

Frösön var redan i förhistorisk tid Jämtlands centralord. Kyrkan är bygd på Hov, en förkristen kult- och samlingsplats, helgad åt fruktbarhetsguden Frö. Stenkyrkan från romansk tid med smalare lägre rakslutet kor uppfördes vid slutet av 1100-talet.

Grundsunda kyrka

Grundsunda kyrka är en liten vit medeltida kyrka som troligtvis byggdes på 1400-talet. Med största sannolikhet har det stått en äldre kyrka på samma plats för församlingen omnämns redan år 1298 som egen församling av ärkebiskop Nils Allesson.

Hackås medeltida kyrka

Byn där kyrkan ligger heter Hov. Namnet antyder att här har funnits en hednisk kultplats. Stenkyrkan, uppförd under slutet av 1100-talet i romansk stil, är den enda bevarade absidkyrkan i norra Skandinavien. Kyrkan har även varit försedd med ett västtorn av sten.

Högsjö gamla kyrka

Det äldsta skriftliga belägget för att det fanns en kyrka i Högsjö härrör från år 1507. Då besökte ärkebiskop Jacob Ulfsson kyrkan i samband med sin norrländska visitationsresa. Det är troligt att kyrkan då funnits på plats en längre tid.

Kyrkås gamla kyrka

Kyrkås gamla kyrka är en av Jämtlands minsta med endast 70 bänkplatser. Den välbevarade stenkyrkan är en så kallad salkyrka, med rektangulär grundplan. Takstolarna i långhuset har daterats till år 1545.

Lidens gamla kyrka

Kyrkan är byggd mellan åren 1483-1510. Enligt traditionen skall den ha uppförts av dominikanermunken Josephus, kyrkoherde i Indal åren 1480-1510. Kyrkan äger en rik samling av medeltida träskulpturer.

Marby gamla kyrka

Marby gamla kyrka är uppförd under 1520-talet. Den välbevarade salkyrkan har kvar sin ursprungliga plan. Kyrkans interiör ger en bra bild av hur enkelt och avskalat ett medeltida kyrkorum kunde te sig.

Norderö kyrka

Norderö kyrka är byggd mellan åren 1171-72 och är en av Jämtlands bäst bevarade medeltidskyrkor. Stenkyrkan av romansk typ med rektangulärt långhus och smalare rakt avslutat kor har aldrig utvidgats.

Ragunda gamla kyrka

Den välbevarade stenkyrkan i gotisk stil är daterad till 1500-talets första årtionde. Karakteristiskt för byggnaden är inslagen av röd Ragundagranit. Enligt traditionen är kyrkan uppförd av dominikanermunken Josephus, kyrkoherde i Indal åren 1480-1510.

Ramsele medeltidskyrka

Ramsele medeltidskyrka och socknen nämns för första gången i en mängd handlingar från 1270-talet.

Selångers kyrkoruin

Kyrkan, helgad åt Sankt Olof, uppfördes på 1200-talet nära hednahovet. Byggnaden var från början ett rektangulärt långhus med smalt rakslutet kor. Senare försågs kyrkan med ett torn i väster.

Sidensjö kyrka

Stenkyrkan är troligen uppförd vid slutet av 1300-talet eller under 1400-talets första hälft. Sidensjö omnämns första gången i ett brev från ärkebiskop Henricus Karoli. Brevet är daterat den 17 juli 1386.

Skogs kyrka

Skogs kyrka är från senmedeltiden och till kyrkans äldsta inventarier räknas dopfunten från 1300-talet.

Sunne kyrkoruin

Enlig tradition skall Sunne kyrka och kastal ha byggts på 1178 på befallning av den norske konungen, Sverre Sigurdsson, som i slaget vid Andersön på vårvintern besegrat den jämtländska bondehären på Storsjöns is.

Sånga kyrka

Sånga kyrka omnämns i en mycket gammal legend. Den berättar om hur Gunilla Snälla färdas till julottan i Sånga ridande på en vit älg. Detta skall ha hänt någon gång på 1200-talet. Av sägnen framgår det att Gunilla var kristen och hade kyrkorätt i Sånga. Hon omnämns även i en norsk gränsurkund från 1273.

Torsåkers kyrka

Kristna kyrkor byggdes ofta på eller nära hedniska kultplatser. Torsåkers kyrka är uppförd vid ett av de tre Hov, som finns i Västernorrland.

Vibyggerå gamla kyrka

Vibyggerå gamla kyrka uppfördes under slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet och är gjord av sten.

Ytterlännäs gamla kyrka

Stenkyrkan helgad åt Sankt Georg uppfördes omkring 1200. Byggnaden bestod från början av ett långhus med ett smalare rakt avslutat kor.

Åre gamla kyrka

Kyrkan är sannolikt uppförd någon gång under 1100-talets andra hälft. Det visar analyser av trävirket i byggnadens murremmar. Även takstolarnas konstruktion talar för detta.

Överlännäs kyrka

Överlännäs kyrka är en så kallad salkyrka med en rektangulär grundplan. De började uppföras vid slutet av 1200-talet. Kyrkans exakta byggnadsår är okänt.