Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Härnösands stift Besöksadress: Universitetsbacken 1, 87131 Härnösand Postadress: Box 94, 87122 Härnösand Telefon:+46(611)25400 E-post till Härnösands stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skog och egendom

Kyrkan står ofta mitt i samhället. I vårt stift står kyrkan ofta nära skogen mitt i samhället. Kyrkans skog och mark är utspridda men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära.

I Härnösands stift finns fyra skogvaktardistrikt.

Skogvaktardistrikt i stiftet

I Härnösands stift finns fyra skogvaktardistrikt.

Härnösands stifts egendomsförvaltning har fått eu-stöd för att ge plats åt lövskog på ett område som är 12 hektar stort i närheten av Tuna kyrka i Medelpad. Detta för att främja djur och växter som bara trivs i lövskog.

Egendomsförvaltningen får EU-stöd för att gallra bort barrträd

Härnösands stifts egendomsförvaltning har fått eu-stöd för att ge plats åt lövskog på ett område som är 12 hektar stort i närheten av Tuna kyrka i Medelpad. Detta för att främja djur och växter som bara trivs i lövskog.

PRESSMEDDELANDE | Skog, vind och vatten bidrar till Svenska kyrkans verksamhet i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. I år rör det sig om 42 miljoner kronor, som stiftsfullmäktige beslutat att dela ut till församlingarna.

Årets utdelning från skogsbruket klar

PRESSMEDDELANDE | Skog, vind och vatten bidrar till Svenska kyrkans verksamhet i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. I år rör det sig om 42 miljoner kronor, som stiftsfullmäktige beslutat att dela ut till församlingarna.

 För att öka naturvärdena i skogen har nu Härnösands stift börjat avverka skog med hjälp av hästar. 
– Det är ett område där speciella växter trivs och det är svårt att komma fram med stora maskiner. En stor fördel är att hästarna inte ger några direkta markskador, så det är ett skonsamt sätt att avverka på, säger Fredrik Sätter, stiftsskogvaktare i mellersta Jämtland.

Hästar i skogen ger mervärde

För att öka naturvärdena i skogen har nu Härnösands stift börjat avverka skog med hjälp av hästar. – Det är ett område där speciella växter trivs och det är svårt att komma fram med stora maskiner. En stor fördel är att hästarna inte ger några direkta markskador, så det är ett skonsamt sätt att avverka på, säger Fredrik Sätter, stiftsskogvaktare i mellersta Jämtland.

Skog och mark i Härnösands stift

Härnösands stift omfattar landskapen Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Med sina 93 811 ha mark är Härnösands stift det största stiftet vad beträffar innehav av mark.
Produktionen på marken är:
• Konventionellt skogsbruk på 69 780 ha med försäljning av skogsråvaror som timmer, massaved och rotposter till regionens virkesförädlande industrier.
• Utarrendering av jaktmark på 93 811 ha, det vill säga all mark är utarrenderad.
• Uthyrning av bostäder och utarrendering av sommarstugetomter.
• Utarrendering av åker- och betesmark.
• Utarrendering av mark för vindkraft.
Dessutom förvaltar Egendomsnämnden prästlönefonden med ett marknadsvärde på cirka 57,5 miljoner kronor.

 

Vad är prästlönetillgångar?

Ursprunget till den kyrkliga egendomen ligger långt tillbaka i historien. För att socknen skulle få en präst sig tilldelad ålades bönderna att bygga en kyrka och prästgård och att till kyrkobyggnaden lägga viss jord för byggnadernas och prästens underhåll. Då detta skett invigdes kyrkan av biskopen som också tilldelade församlingen en präst. Andra vägar på vilka egendom tillförts Svenska kyrkan är genom donationer och testamenten. Också många av dessa härrör från medeltiden. Successivt byggdes på det här sättet ett omfattande kyrkligt markinnehav upp. Prästlönefastigheterna och därtill hörande prästlönefonder kallas prästlönetillgångar. Ansvaret att förvalta dessa tillgångar ligger hos Egendomsnämnden.