Foto: Max Enander

Prästlönetillgångarna

Den skog och mark som Svenska kyrkan förvaltar är utspridd men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära. Skogen, jorden och fonderna går under namnet prästlönetillgångarna. I Härnösands stift är det egendomsnämnden som ansvarar för förvaltningen.

Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. I denna film om kyrkan och skogen får vi ta del av olika perspektiv på skogsbruket.

Egendomsförvaltningen söker EU-stöd för att skapa äldre lövskog

Härnösands stifts egendomsförvaltning söker EU-stöd för att öka andelen äldre lövskog i Hällesjö. – Vi gör det för att gynna hackspettar och insekter i allmänhet, men framför allt den tretåiga hackspetten i synnerhet, säger Thomas Karnestrand, biträdande stiftsjägmästare.

Ett mer variationsrikt skogsbruk

Egendomsförvaltningen i Härnösands stift är med i projektet "Ett mer variationsrikt skogsbruk" som syftar till att öka intresse, kunskap och engagemang för ett mer variationsrikt skogsbruk. Det handlar om ökade inslag av lövträd/lövskogar, mer hyggesfria metoder och skapa mer natur- och kulturvärden i brukad skog.

Prästlönetillgångar

Den mark som Svenska kyrkan förvaltar går under den gemensamma benämningen prästlönetillgångar. De har sitt ursprung för 1 000 år sedan när de första församlingarna växte fram.

Karta över de fyra skogvaktardistrikten i Härnösands stift

Skogvaktardistrikt i stiftet

I Härnösands stift finns fyra skogvaktardistrikt.

Egendomsförvaltningen får EU-stöd för att gallra bort barrträd

Härnösands stifts egendomsförvaltning har fått eu-stöd för att ge plats åt lövskog på ett område som är 12 hektar stort i närheten av Tuna kyrka i Medelpad. Detta för att främja djur och växter som bara trivs i lövskog.

Sture Nilsson kör sin häst Tejapojken som drar ett timmerlass.

Hästar i skogen ger mervärde

För att öka naturvärdena i skogen har nu Härnösands stift börjat avverka skog med hjälp av hästar. – Det är ett område där speciella växter trivs och det är svårt att komma fram med stora maskiner. En stor fördel är att hästarna inte ger några direkta markskador, så det är ett skonsamt sätt att avverka på, säger Fredrik Sätter, stiftsskogvaktare i mellersta Jämtland.

Talltoppar mot en blå himmel

Egendomsnämnden

Härnösands stifts egendomsnämnd förvaltar prästlönetillgångarna i stiftet. Tillgångarna finns dels i skog och annan fast egendom, dels i form av fonder, där pengar placeras när egendomar säljs.

Egendomsförvaltningen

Kyrkans skog, jord och fonder går under namnet prästlönetillgångarna. Dessa förvaltas av egendomsförvaltningen. Här finns kontaktuppgifter till jägmästare och skogsvaktare i Härnösands stift.

Skog och mark i Härnösands stift

Härnösands stift omfattar landskapen Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Med sina 93 811 ha mark är Härnösands stift det största stiftet vad beträffar innehav av mark.
Produktionen på marken är:
• Konventionellt skogsbruk på 69 780 ha med försäljning av skogsråvaror som timmer, massaved och rotposter till regionens virkesförädlande industrier.
• Utarrendering av jaktmark på 93 811 ha, det vill säga all mark är utarrenderad.
• Uthyrning av bostäder och utarrendering av sommarstugetomter.
• Utarrendering av åker- och betesmark.
• Utarrendering av mark för vindkraft.
Dessutom förvaltar Egendomsnämnden prästlönefonden med ett marknadsvärde på cirka 57,5 miljoner kronor.

 

Vad är prästlönetillgångar?

Ursprunget till den kyrkliga egendomen ligger långt tillbaka i historien. För att socknen skulle få en präst sig tilldelad ålades bönderna att bygga en kyrka och prästgård och att till kyrkobyggnaden lägga viss jord för byggnadernas och prästens underhåll. Då detta skett invigdes kyrkan av biskopen som också tilldelade församlingen en präst. Andra vägar på vilka egendom tillförts Svenska kyrkan är genom donationer och testamenten. Också många av dessa härrör från medeltiden. Successivt byggdes på det här sättet ett omfattande kyrkligt markinnehav upp. Prästlönefastigheterna och därtill hörande prästlönefonder kallas prästlönetillgångar. Ansvaret att förvalta dessa tillgångar ligger hos Egendomsnämnden.