Foto: Max Enander

Skog och egendom

Kyrkan står ofta mitt i samhället. I vårt stift står kyrkan ofta nära skogen mitt i samhället. Kyrkans skog och mark är utspridda men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära.

Skog och mark i Härnösands stift

Härnösands stift omfattar landskapen Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Med sina 93 811 ha mark är Härnösands stift det största stiftet vad beträffar innehav av mark.
Produktionen på marken är:
• Konventionellt skogsbruk på 69 780 ha med försäljning av skogsråvaror som timmer, massaved och rotposter till regionens virkesförädlande industrier.
• Utarrendering av jaktmark på 93 811 ha, det vill säga all mark är utarrenderad.
• Uthyrning av bostäder och utarrendering av sommarstugetomter.
• Utarrendering av åker- och betesmark.
• Utarrendering av mark för vindkraft.
Dessutom förvaltar Egendomsnämnden prästlönefonden med ett marknadsvärde på cirka 57,5 miljoner kronor.

 

Vad är prästlönetillgångar?

Ursprunget till den kyrkliga egendomen ligger långt tillbaka i historien. För att socknen skulle få en präst sig tilldelad ålades bönderna att bygga en kyrka och prästgård och att till kyrkobyggnaden lägga viss jord för byggnadernas och prästens underhåll. Då detta skett invigdes kyrkan av biskopen som också tilldelade församlingen en präst. Andra vägar på vilka egendom tillförts Svenska kyrkan är genom donationer och testamenten. Också många av dessa härrör från medeltiden. Successivt byggdes på det här sättet ett omfattande kyrkligt markinnehav upp. Prästlönefastigheterna och därtill hörande prästlönefonder kallas prästlönetillgångar. Ansvaret att förvalta dessa tillgångar ligger hos Egendomsnämnden.