Verksamhet i stift och församling

Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.

Stöd till församlingslivet

Stiftet ska, enligt kyrkoordningen, främja och ha tillsyn över församlingslivet. 
Stiftets stöd till församlingslivet sker bland annat genom inspiration, fortbildning och rådgivning till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i stiftets församlingar.

Stiftet ska också se till att församlingarna följer Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen.

De som är vigda till uppdrag i kyrkan – präster och diakoner – är bundna till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära med ett särskilt ansvar inför stiftet med dess biskop och domkapitel.

Församlingarnas uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Därför är dessa områden även viktiga för stiftet.

Orden "Gud" och "Jag" i mörkgrå text på en lätt sprucken stenyta.

Tro och andlighet

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan och vad det innebär att leva som kristen.

Ett par knäppta händer mot en färggrann bordsduk. En annan människo lägger sin hand tröstande kring de knäppta händerna.

Kyrkans sociala arbete

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Glada barn sträcker fram sina färgkladdiga fingrar.

Barn och unga

Församlingar runt om i stiftet erbjuder allt ifrån öppen förskola till sommaraktiviteter, körverksamhet, spädbarnsmassage, babysång, scouter, tjejgrupper, föräldracaféer och mycket annat

Prästlönetillgångarna

Den skog och mark som Svenska kyrkan förvaltar är utspridd men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära. Skogen, jorden och fonderna går under namnet prästlönetillgångarna. I Härnösands stift är det egendomsnämnden som ansvarar för förvaltningen.

En ung man som ser ut att vara en ungdomsledare sitter med en gitarr i famnen. Kring honom står ungdomar.

Kulturliv och kulturarv

Körsång, konserter, musikcaféer, målargrupper, berättaraftnar, filmkvällar, studiecirklar, utställningar och inte minst alla våra kyrkobyggnader. Kulturliv och kulturarv är en viktig del i församlingarnas verksamhet.

Bokryggar i en bokhylla. Bibeln på olika språk.

Flerspråkigt arbete

En viktig grund i Svenska kyrkan är att varje människa har rätt att få tillgång till evangeliet på sitt eget språk. Enligt svensk språklag har de fem minoritetsspråken och teckenspråk ett särskilt skydd. Det är dessa språk som främst avses då begreppet "flerspråkig kyrka" eller "flerspråkigt arbete" används.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan tillhör världens största nätverk. Stiftet och dess församlingar är del av detta stora sammanhang. Vi är "lokalkontor" i en världsvid kyrka.

Gunnel Kindahl ger Shankaron Mohamed tips på hur man stickar under "Café Dama" ett Café för kvinnor som vill prata svenska och handarbeta. Shankaron Mohamed kom till Sverige från Somalia som asylsökande i 2013. 2015 kom hennes man och deras 4 barn, fem, sju, nio och elva år gamla.

Flykting och migration

Omsorg om medmänniskan är Svenska kyrkans ansvar och uppdrag. Svenska kyrkan möter människor på flykt längs hela flyktvägen. Vi ger akut stöd och arbetar långsiktigt för en värld i fred och rättvisa. Att välkomna alla oavsett bakgrund och religion är en viktig del av den kristna identiteten

På en blå filt på kyrkgolvet nedanför koret sitter en kvinnlig präst. Vid hennes vänstra sida sitter en kvinnlig diakon. I bakgrunden kan man se en liten flicka på väg att klättra på knäfallet framför altaret. på bilden syns även fler små barn och deras mammor.

Kyrklig utbildning

Vill du bli diakon, musiker, pedagog eller präst? Här kan du läsa om hur du utbildar dig till de olika yrkena.