Verksamhet i stift och församling

Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.

Stöd till församlingslivet

Stiftet ska, enligt kyrkoordningen, främja och ha tillsyn över församlingslivet. 
Stiftets stöd till församlingslivet sker bland annat genom inspiration, fortbildning och rådgivning till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i stiftets församlingar.

Stiftet ska också se till att församlingarna följer Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen.

De som är vigda till uppdrag i kyrkan – präster och diakoner – är bundna till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära med ett särskilt ansvar inför stiftet med dess biskop och domkapitel.

Församlingarnas uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Därför är dessa områden även viktiga för stiftet.