Foto: Pixabay

Prästlönetillgångar

Den mark som Svenska kyrkan förvaltar går under den gemensamma benämningen prästlönetillgångar. De har sitt ursprung för 1 000 år sedan när de första församlingarna växte fram.

PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR HISTORIK OCH FAKTA

För att bilda en församling behövde man tidigt kunna försörja en präst. Till kyrkan donerades därför jord och skog vars avkastning försörjde prästen.

Först 1910 ändrades lagen så att prästerna i stället fick lön i pengar. Så kom prästgårdarna att bli tjänstebostäder för prästerna medan jorden och skogsmarken arrenderades ut av församlingen. Denna jord och skog kom att bilda prästlönetillgångarna.

Fram till 1972 förvaltade pastoraten prästlönetillgångarna men sedan 1995 ansvarar stiftet för förvaltningen. Prästlönetillgångarna är en egen juridisk person som äger sig själv och drivs i en stiftelseliknande form. I Härnösands stift har egendomsnämnden uppgiften att förvalta prästlönetillgångarna.

BIDRA TILL FÖRKUNNELSEN

Prästlönetillgångarna har till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Endast avkastningen får användas för ändamålet. Tillgångarna ska vara placerade på ett godtagbart sätt och förvaltas så effektivt som möjligt för att ge bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Naturligtvis ska förvaltningen ske på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen ska beaktas i skälig omfattning.

AVKASTNINGEN DELAS UT

Avkastningen från prästlönetillgångarna delas varje år ut till de församlingar som har andelar i tillgångarna och till stiftet. 

En del av intäkterna har använts för att köpa mer skogsmark för att rationalisera skogsinnehavet. Enligt lag och kyrkoordning ska prästlönetillgångarnas förmögenhet behållas intakt vilket innebär att den inte får förbrukas. Markköp och andra investeringar kan därför bara göras med egna intäkter.