Foto: Albin Hillert

Kyrkorglar inventerade i Härnösands stift

Kyrkorglarna i Härnösands stift utgör en viktig del av stiftets kyrkliga kulturarv med sina kulturhistoriska, konstnärliga, musikaliska och hantverksmässiga värden. Orglarna har en viktig uppgift vid församlingarnas gudstjänster och förrättningar. En inventering av orglarna genomfördes 2014-2018. Avsikten med den var att rädda orglarna från förfall och att öka kunskapen och engagemanget för dem.

Inventeringen presenteras i en publik internetbaserad databas. Den innehåller historisk och teknisk information om orglarna samt fotografier av varje instrument. 

I Härnösands stift finns cirka 170 kyrkorglar som omfattas av kulturminneslagen. Bakgrunden till inventeringen var att en djupare och för allmänheten tillgänglig kunskap om det kulturhistoriska värdet hos dessa instrument saknades.

De övergripande målen för inventering var dels att skapa ett vetenskapligt och långsiktigt hållbart bedömningsverktyg för att planera vård och underhåll av instrumenten, dels att öka kunskapen ute i församlingarna för det kulturarv som orglarna utgör. Engagemanget ute i församlingarna är grundförutsättningen för ett långsiktigt bevarande av dessa instrument. Detta är också särskilt viktigt eftersom Svenska kyrkan idag är den främsta anordnaren av musikevenemang och där orgeln ofta spelar en central roll.

Hitta din kyrkorgel

I den här databasen kan du leta fram kyrkorglar utifrån platsen de står på och på vem som är upphovsmannen. Då får du fram historisk och teknisk information om orglarna samt fotografier av varje instrument. Databasen innehåller också digitaliserade dokument från en tidigare inventering genomförd i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet av Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening (SAOK).

Sök orgel