Kyrkobyggnader och kulturarv

Våra kyrkor är fulla av historia. De är inte muséer utan ett levande kulturarv. De används fortfarande. Här firas regelbunden gudstjänst och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Många är vi som känner starkt för kyrkobyggnaden. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas.

Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara som att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig i olika tider. Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser.
 
Samtidigt är rummet inte ett museum, det används än idag. Här firas regelbunden gudstjänst. Här äger viktiga händelser i människors liv rum. Stunder som människor minns hela livet och som upplevs som särskilt mättad och intensiv tid.  

Del av historien

I Härnösands stift finns ungefär 220 kyrkor och kapell, de flesta anses så värdefulla att de skyddas av kulturminneslagen. Ett 20-tal av kyrkorna är byggda på medeltiden och ytterligare några har delar bevarade med tydlig medeltida prägel. Alla dessa byggnader ser olika ut. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte – att vara ett gudstjänstrum.

Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia. Många människor känner starkt för kyrkorummet och kyrkobyggnaden. Den är betydelsefull. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av Sveriges historia.

Trästockarnas årsringarna avslöjar kapellens ålder

I timmerstommen på Skags kapell finns det inristningar från 1683 och nu pågår ett arbete med att ta reda på hur gammal byggnaden faktiskt är. "Jag skulle tro att kapellet är något äldre. Det var vanligare att man byggde kapell den första halvan av 1600-talet för under senare delen av århundradet så var det missväxt och svåra år i Sverige. Åldersdateringen vi gör nu kommer förhoppningsvis ge oss svar på frågan", säger Daniel Olsson byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg.

Barsta kapell - en välbevarad pärla

Första etappen, inventeringen av fiskarkapellen i Härnösands stift, i det tvååriga projekt stiftet initierat för att få ökad kunskap om kapellen börjar lida mot sitt slut. Näst sist ut att inventeras är Barsta kapell. Det är det mest välbevarade fiskarkapellet stiftet har.

Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.

21 medeltida kyrkor

Vid medeltidens slut fanns minst 103 kyrkor inom Härnösands stifts nuvarande gränser. Av dessa kyrkor är 21 bevarade och används än i dag för det ändamål som avsågs när de uppfördes. Här kan du kika in i alla de kyrkor som ingått i stiftets projekt Medeltiden.

Materialet är viktigast vid byte av takspån enligt ny rapport

Kyrktakspån stod på schemat när kyrkoantikvariska samrådsgrupper från Härnösands stift, Uppsala stift, Västerås stift och Strängnäs stift samlades till ett gemensamt möte i Jämtland. Under två dagar varvades föreläsningar med studiebesök och gemensamma samråd.

Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.

Unika kulturskatter har bevarats

En dopfunt snidad i trä, den enda i sitt slag, altarskåp och skulpturer tillverkade av Haakon Gulleson och medeltida mässhakar är något av alla de medeltida föremål som finns bevarade i stiftets kyrkor.

Kulturarv och byggnader

Svenska kyrkan ansvarar för en mängd byggnader. Många av dem av kulturhistoriskt värde. För att stötta församlingarna i vård och underhåll av byggnader finns vid Härnösands stift såväl byggnadsingenjör som stiftsantikvarie. Här hittar du kontaktuppgifter till dem.

Stiftets tillkomst och gränser

I början på medeltiden fanns inte Härnösands stift. Landskapen som nu ingår i stiftet tillhörde Uppsala ärkestift och Norge. Först 1647 bildades Härnösands stift.

Ett stenkors på en gravsten.

Kyrkogården berättar

Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv, dit alla har tillträde.

En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.

Kyrkoantikvarisk ersättning

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, och tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det är därför viktigt att dess kulturhistoriska värden bevaras genom vård och underhåll.