Kontaktinformation
Foto: Pixabay

Kontakta oss

Vid stiftskansliet i Härnösand jobbar ett 50-tal personer med en mängd olika yrkeskompetenser. Direkt eller indirekt arbetar dessa med att stödja församlingarna. Här kan du söka kontaktuppgifter till personal som arbetar vid Härnösands stift.

Härnösands stift - kontaktuppgifter

Besöksadress
Universitetsbacken 1, Härnösand

Postadress
Box 94, 871 22 Härnösand

Telefon vx
0611-254 00 vx

Öppettider 
Vardagar 8.00-12.00, 13.00-16.45

E-post
harnosand.stift@svenskakyrkan.se

Stiftsdirektor
0611-254 49, 073-252 12 49

Presskontakt
0611-254 54, 070-355 00 17 

Administration och service

Kontaktuppgifter till administrativ personal vid Härnösands stiftskansli.

Arkiv och diarium

Stiftsarkivarien ger råd och stöd i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor och ansvarar för att kansliets handlingar arkiveras enligt de lagar och bestämmelser som gäller för Svenska kyrkan. Här hittar du kontaktuppgifter till stiftsarkivarien.

Barn, ungdom, skola och konfirmand

Här hittar du personal som arbetar med frågor som rör barn, ungdom, skola och konfirmand. I arbetslaget ingår såväl teologisk som pedagogisk kompetens.

Biskop

Här hittar du kontaktuppgifter till biskopen och biskopens stab. Biskopen är stiftets högsta andliga ledare och har ett särskilt ansvar för präster och diakoner i regionen. Biskopen leder också arbetet i domkapitlet och stiftsstyrelsen.

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument och att informera och ge råd inom organisationen.

Egendomsförvaltningen

Kyrkans skog, jord och fonder går under namnet prästlönetillgångarna. Dessa förvaltas av egendomsförvaltningen. Här finns kontaktuppgifter till jägmästare och skogsvaktare i Härnösands stift.

Ekonomi

Kontaktuppgifter till ekonomipersonal vid Härnösands stiftskansli.

HR-ansvarig

Stöttar i personalfrågor inom kansliet.

Kommunikatörer

Kommunikatörer och pressekreterare. De arbetar externt med kommunikation mot exempelvis journalister, men också internt på kansliet och inomkyrkligt med stöd till församlingarna i stiftet.

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

I varje stift finns sedan 1998 två kontaktpersoner utsedda av stiftet, en man och en kvinna med uppgift är att vara stöd till dem som blivit kränkt av en anställd, förtroendevald eller ideellt arbetande inom Svenska kyrkan.

Kulturarv och byggnader

Svenska kyrkan ansvarar för en mängd byggnader. Många av dem av kulturhistoriskt värde. För att stötta församlingarna i vård och underhåll av byggnader finns vid Härnösands stift såväl byggnadsingenjör som stiftsantikvarie. Här hittar du kontaktuppgifter till dem.

Ledningsgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningsgruppen. Deras främsta uppgifter är att samverka med biskopen och stiftets förtroendevalda samt leda och utveckla stiftskansliets verksamhet.

Miljö- och hållbarhetsfrågor

Hållbar utveckling handlar om hur vi lever och hur våra livsvillkor ser ut. Det handlar om oss människor och allt annat liv på jorden. En hållbar utveckling ska sträva efter att tillfredsställa dagens behov lokalt såväl som globalt utan att äventyra framtiden. Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Härnösands stift har två personer som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Organisationsutveckling och beredskap

Här hittar du kontaktuppgifter till vår organisationsutvecklare och beredskapshandläggare.

Stiftsadjunkter

En stiftsadjunkt är en präst som arbetar med övergripande frågor vid Svenska kyrkans regionala nivå, stiftet.

Stiftsdiakoner

Diakoni är kyrkans sociala arbete. En stiftsdiakon jobbar med övergripande och samordnande frågor för att stötta det sociala arbetet i församlingarna. Här finns kontaktuppgifter till stiftsdiakonerna i Härnösand stift

Stiftsjurister

Som stiftsjurist arbetar man bland annat med rådgivning i juridik och tolkning av kyrkoordning både inom stiftsorganisationen och gentemot församlingar.

Stiftsmusiker

Musiken är en viktig del av kyrkan. Vi möter den i gudstjänst, körsång, musikcaféer, konserter, barnverksamhet. Musiker finns i alla församlingar. En stiftsmusiker har uppdraget att stötta med fortbildningsinsatser, rekryteringsfrågor och delta i gudstjänstutvecklingsarbetet. Här hittar du kontaktuppgifter till stiftsmusiker i Härnösands stift.

Stiftspedagog

Undervisning är en av Svenska kyrkans fyra hörnstenar. Vid Härnösands stift finns en pedagog anställda för att stötta församlingarna i deras uppdrag genom utbildningar och inspiration.

Utredare

Härnösands stift har en utredare med särskilt ansvar för stiftets pastoratbildningsfrågor. Denne samverkar med församlingarna och leder processer som resulterar i underlag för stiftsstyrelsens pastoratbildningsbeslut.

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

I varje stift finns sedan 1998 två kontaktpersoner utsedda av stiftet, en man och en kvinna med uppgift är att vara stöd till dem som blivit kränkt av en anställd, förtroendevald eller ideellt arbetande inom Svenska kyrkan.