Ett mer variationsrikt skogsbruk

Egendomsförvaltningen i Härnösands stift är med i projektet "Ett mer variationsrikt skogsbruk" som syftar till att öka intresse, kunskap och engagemang för ett mer variationsrikt skogsbruk. Det handlar om ökade inslag av lövträd/lövskogar, mer hyggesfria metoder och skapa mer natur- och kulturvärden i brukad skog.

Då utvecklas förutsättningarna för en grön infrastruktur där naturvärden även finns utanför formella och frivilliga avsättningar. Med kulturvärden menas i projektet främst kulturarvstjänster i form av kvalitetsvirke för byggnadsvård och material från skogen till slöjd.

Som skogsägare kan man ha flera olika mål med sin skog. Genom variation i brukandet kan man ta tillvara skogens olika värden och skapa en skog som är till nytta och glädje för många.

Prästlönetillgångarna behöver ett mer varierat skogsbruk för att bättre kunna möta ett förändrat klimat och en ökad efterfrågan på skogens olika produkter. Biologisk mångfald, sociala värden och hälsoaspekter är också nyttor som skogen bidrar med. Kunskap om hur man kan bedriva ett variationsrikt skogsbruk är viktigt och behöver utvecklas.

På bilden ovan vill egendomsförvaltningen och och Skogsstyrelsen visa att det går att variera skötseln av en "vanlig" tallungskog. Några av alternativen som valts är anpassningar för att i framtiden kunna välja en hyggesfri inriktning vid beståndets fortsatta skötsel. Vid röjningstillfället har den ursprungliga variationen i beståndet styrt delområdenas placering. för att göra området trevligare att vandra i har tallöverståndare, lågor och block röjts fram.

Luckor har öppnats upp, där enstaka solitärer har lämnats kvar. Vid nästa åtgärd, som blir en gallring om ca 10-15 år, är målet att fortsätta förstärka variationen i området.

Genom området går en stig som är ca 1 km lång. Stigen är markerad med gula ringar, målade på träd. Ta gärna en promenad längs stigen. Kanske kan du som är skogsägare få inspiration och idéer till skötsel av din egen skog!