Foto: Pixabay

Dataskyddsförordningen - GDPR

Svenska kyrkan välkomnar nya dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är ny lag från och med den 25 maj 2018. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Allt som kan identifiera en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra noga och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. Om du är medlem i Svenska kyrkan och vill veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig ska du vända dig till den församling där du är folkbokförd.  Hitta din församling här. 

Här beskriver vi hur och varför Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du som registrerad har.

Vilka register har Svenska kyrkan?

Nationellt för Svenska kyrkans register över vilka som är medlemmar, om de är döpta och konfirmerade. Även medlemmars barn registreras fram till 18-årsdagen.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig och du kan begära registerutdrag. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort.

Personuppgifter hos Härnösands stift (stiftskansliet)

Stiften, som är den regionala nivån i Svenska kyrkan, för register över stiftets anställda och förtroendevalda. Stiften hanterar även andra personuppgifter som exempelvis deltagare i kurser och andra arrangemang.

Foto och film

Så här hanterar vi foto- och filmmaterial på Härnösands stiftskansli.

Sociala medier

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du kommunicerar med oss på sociala medier.

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument och att informera och ge råd inom organisationen.