Foto: EJ Augsburg

Miljö och hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om hur vi lever och hur våra livsvillkor ser ut. Det handlar om oss människor och allt annat liv på jorden. En hållbar utveckling ska sträva efter att tillfredsställa dagens behov lokalt såväl som globalt utan att äventyra framtiden. Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag.

Skapelsen och allt liv utgår ur Guds hand. Därför är livet heligt och vardefullt i sig. Människan skapades till Guds avbild och som en del av skapelsen är det människans uppgift att bruka och förvalta den.

Nu går utvecklingen åt ett håll då framtiden för vår planet äventyras. Därför måste vi nu tillsammans göra vad vi kan för att skapa långsiktig hållbarhet som garanterar en framtid för kommande generationer.

Härnösands stift bygger sitt arbete med miljö, klimat och hållbar utveckling på tre aspekter:

  • Att förkunna skapelseansvaret (teologisk aspekt)
  • Att samverka med alla goda krafter i samhället (samverkansaspekt)
  • Att leva som vi lär (etisk aspekt)

Det här betyder att:

  • Vi ska i vår förkunnelse och i kyrkans vardagsarbete dela med oss av vår syn på Skaparen och skapelsen och vårt ansvar som Guds medarbetare på jorden.
  • Vi ska samarbeta med stat, kommuner, länsstyrelser, företag, föreningar, intresseorganisationer samt samiska organisationer för att skapa god miljö och en hållbar utveckling. Genom dialog och information skall vi bidra med en etisk, teologisk grund i det gemensamma miljöarbetet.
  • Vi ska i den egna verksamheten ta hänsyn till miljön genom att leva ekologiskt och bruka våra naturresurser på ett hållbart sätt.

Hållbart liv

Boken "Hållbart liv, om teologi, kristet liv och hållbar utveckling" kretsar mycket kring vad som konkret är viktigt att tänka på när man vill försöka leva mer klimatsmart. Som enskild handlar det till exempel om att se över konsumtionsmönster och energianvändning.

Jordklotet.

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

”Klimatkrisen är också en existentiell kris”

BISKOPENS DEBATT | Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.

Ett kyrktorn i rött tegel. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Vårt arbete för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Bön för klimatet

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet. Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid. Vi ber om nåden att få göra gott, som dina skapade medskapare.