Mer samverkan för Svenska kyrkan i Härjedalen

Nyhet Publicerad Ändrad

Stiftstyrelsen i Härnösands stift har valt väg för Svenska kyrkans framtid i Härjedalen. Förslaget innebär att fyra församlingar skapar en ny organisation för samverkan i övergripande frågor. – Förslaget är ett sätt att säkra den lokala närvaron i framtiden. På det här sättet kan församlingarna fortsätta sin verksamhet med personal nära medlemmarna, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Befolkningsminskningen i Härjedalen innebär att församlingarnas ekonomi försämrats och att det blivit allt svårare att hitta personal. Samtidigt har församlingarna stora åtaganden för kyrkobyggnader och begravningsväsende liksom för gudstjänster och annan verksamhet.
– Det finns stora samordningsvinster att göra. Vinster som jag hoppas både ska förbättra arbetsmiljön för personalen och servicen till församlingsborna, säger Eva Nordung Byström.

Stiftsstyrelsen har därför föreslagit att församlingarna i området ­ – Tännäs-Ljusnedals församling, Hedebygdens församling, Svegsbygdens församling och Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling – ska bilda ett gemensamt pastorat, en organisation för gemensam ledning, ekonomi och administration.  

När det gäller den utåtriktade verksamheten väntas däremot inga förändringar. Den ska även fortsättningsvis bedrivas i varje församling med lokala arbetslag.
– Församlingsborna kommer nog inte att märka så stor skillnad. Församlingarna finns kvar med gudstjänster, barngrupper och kyrkans sociala omsorg, säger Eva Nordung Byström.
– Det är också viktigt att betona att de lokala arbetslagen blir kvar. Ingen kommer att förlora jobbet på grund av det här, fortsätter hon.

Bland förtroendevalda i de berörda församlingarna finns farhågor att den nya organisationen blir allt för vidsträckt för att samarbetet ska kunna fungera på ett bra sätt.
– Stiftsstyrelsen har ingående diskuterat dessa synpunkter och kommit fram till att det här är den organisation som är ekonomisk hållbar på sikt. Att göra en organisationsförändring är ett krävande arbete och vi vill undvika att det måste göras på nytt om några år, säger Eva Nordung Byström.
– Vi kommer också att se till att församlingarna får ett genomarbetat stöd i arbetet med att forma den nya organisationen, så att förutsättningar för samarbetet blir goda, säger hon.  

Stiftsstyrelsens förslag skickas nu på remiss till domkapitlet, lantmäteriet och språk- och folkminnesinstitutet som ombeds komma med synpunkter. Därefter väntas stiftsstyrelsens slutliga beslut tas vid sammanträdet i februari.

I januari 2017 är det meningen att den nya organisationen – med det tänkta namnet Härjedalens pastorat – ska bildas.  

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17