Foto: Arne Hyckenberg

Fokus Skogsö

Nyhet Publicerad Ändrad

Satsning på skötseln, ny maskinpark, digitalisering av gravkartan och flera nya medarbetare. Det är mycket på gång på Skogsö och nu väntar Skogsö 2.

Skogsö kyrkogård och kapell på invigdes 5 maj 1921 av kyrkoherde Nils Widner. Hans ord om Skogsö lever vidare än idag.
”Dess griftegård är en av de vackraste som finns. Här skola de döda få vila under väl vårdade gravkullar och de efterlevande skola också här finna frid och lugn undan oron och jäktet när de besöka de bortgångna fränderna.”
Dessa ord var utgångspunkten när kyrkorådet i april 2014 tog ett strategibeslut om hur vi ville se Skogsö kyrkogård och kapell i framtiden. Bland annat beslutades en allmän kvalitetshöjning och kvalitetssäkring av arbetet på kyrkogården som resulterat i en satsning på skötseln med hjälp av bland annat
Irma Hummel, säkerhetsutbildning för alla även sommararbetare och en digitalisering av gravkartan.

Nya medarbetare
Från och med den 30 oktober har vi en arbetsledande förman på kyrkogården, Arne Celius. Flera av er har tidigare mött Arne då han arbetade som kyrkvaktmästare både i kyrkan och på Skogsö. Arne kommer nu tillbaka till oss efter att ha varit i Värmdö församling. Tommy Zakrisson, som arbetat på somrarna hos oss, tillsvidareanställs nu. Arne och Tommy fyller upp tomrummet efter Hasse Ohlin, som slutade i somras, och Martina Ekdahl, som är beviljad tjänstledighet för studier i minst ett och ett halvt år. Hasse kommer att fortsätta på timmar, vilket vi är glada för. Om vi får tag på rätt person kommer en ytterligare vaktmästare att anställas med tyngdpunkt på trädgårdsskötsel. Allt detta för att vi vill få Skogsö kyrkogård att bli ”en av de vackraste”
Som några av er noterat, har vi gjort i ordning ett besöksrum i huset vid parkeringen, där det går att möta medarbetare och prata om gravärenden. Vi har också uppdaterat maskinparken.
Vi skulle också vilja göra parkeringen och entrén lite finare och har diskussioner med Nacka kommun, som är markägare.

Satsning på ”Skogsö 2”
1990 fick Saltsjöbaden ett erbjudande av Nacka kommun att köpa cirka 15 000 kvadratmeter för 9 kr/kvm. Saltsjöbadens församling fick av församlingsbon Birgitta Nordin, som gåva 140 000 kr för att genomföra köpet.
En trädgårdsarkitekt anlitades för planering av det nya området, Skogsö 2, med tyngdpunkt på fler kistgravar, men förslaget lades undan på grund av att det var för dyrt.
I april 2014 gav kyrkorådet dåvarande kyrkoherde Lasse Svensson i uppdrag att återkomma med förslag hur den nya markbiten skulle kunna inlemmas på ett naturligt sätt till ”gamla kyrkogården”.
Uppdraget gavs efter ett offertförfarande till Landskapsgruppen/Monica Sandberg, som med hjälp av Christina Koch och Erik Palmbäck nu har påbörjat arbetet med att koppla ihop den nya kyrkogården med den nuvarande.
Den nya delen ligger österut med två befintliga gångar som leder in till en kuperad skärgårdsterräng med vackra mossbeklädda bergsidor, stora gamla träd, ormbunkar och utblickar över vatten.
Här är naturen starkt närvarande, precis som på den befintliga kyrkogården, där det råder ett finstämt möte mellan naturen och gravarna. Tanken är att detta förhållningssätt även ska prägla den nya kyrkogården, som nu sakteligen börjar ta form. Slingrande gångar och stigar ska ta oss fram till gläntor och naturmark, till platser för meditation och gravar. Nere vid vattnet kommer det finns gångstråk som binder samman den nya delen med den befintliga kyrkogården och stigarna som leder vidare mot nordost.

Hänsynen till natur och tillgänglighet
När en ny kyrkogård ska byggas, ställs det krav på att den anläggs enligt nu gällande normer om tillgänglighet. Planlösningen och höjdsättningen måste ta hänsyn till platsens stora nivåskillnader. Därför har stor vikt lagts vid att utforma kyrkogårdens gångar och gravområden så att vi uppfyller normen och samtidigt tar den största möjliga hänsynen till skogen och naturen
I den första etappen har pinnar satts ut för att markera var gångarna ska ligga och hur vi ska schakta för att uppnå en bra framkomlighet. Under hösten 2016 och våren 2017 kommer vi att gallra bort sly och träd för att påbörja arbete med gångarna. 2021, när vi firar Skogsös 100-årsdag ska alla markarbeten vara slutförda och alla stigar vara klara för att användas. Därefter kommer vi att fortsätta planeringen av de olika grav-områdena.
Om du undrar över något, så prata gärna med våra kunniga vaktmästare som finns på kyrkogården dagtid.

Christina Koch och
Anita Müllern-Aspegren