Foto: Andréas Lindström

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, pastorat och samfälligheter, kontrakt, stift och nationell nivå. För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. Församlingen styrs av kyrkofullmäktige, som väljs av de kyrkotillhöriga församlingsborna vart fjärde år.

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, pastorat och samfälligheter, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna är grunden.
Svenska kyrkans cirka 1 800 geografiska församlingar täcker hela landet. Församlingen har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund. För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. Församlingen styrs av kyrkofullmäktige, som väljs av de kyrkotillhöriga församlingsborna vart fjärde år.

Församlingens syfte för hur vi som förtroendevalda, medarbetare och alla övrigt ideellt engagerade, ska verka i församlingen och lyder:

”Vi ska utifrån den kristna tron bidra till att människor som bor och vistas i Saltsjöbaden kan finna sin Gud, få en tro som bär och leva ett liv i kärlek. Vårt arbete ska kännetecknas av tillgänglighet och andlighet och det ska beröra i vardagen."