Frågor och svar

Vi har ställt samman några av de vanliga frågor som vi möter, i en eller annan form, när det gäller begravning, döden och kyrkogården. Det är korta och ibland förenklade svar, vilket gör att vissa avvikelser i reglerna kan förekomma.

Vem får jordfästas på Skogsö kyrkogård?
Den som bor eller har bott i Saltsjöbadens församlings område.

Hur länge har man en grav?
25 år från senaste jordfästningen. Gravrätten kan förlängas med 25 år.

Kan man vara fler gravrättsinnehavare?
Ja, exempelvis syskon efter föräldrar.

Vad händer om gravrättsinnehavarna inte är överens? Exempelvis om vem som skall få jordfästas i graven.
Det är kyrkoherdens uppgift att medla. Gravtvister är mycket ovanliga. De få medlingar som förekommit har slutat i gemensamma överenskommelser.

Vad händer med graven när gravrätten tar slut?
Om ingen gravrättsinnehavare finns, om ingen begäran om förlängning kommit, återgår gravrätten till församlingen. Rent praktiskt innebär det att graven får ”vila” (upp emot 25 år) Därefter tas graven i anspråk igen.

Finns det rester kvar av kistan eller urnan?
När man gräver upp en grav, exempelvis när ”mormor” skall begravas efter ”morfar”, kan det förekomma att rester av kistan och den döde finns kvar. Gravgrävarna behandlar graven med pietet och respekt.

Vem planterar blommor på graven?
Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven är väl skött. Sommarplantering och vinterkrans samt skötsel kan köpas från församlingen.

Kan man flytta en urna eller aska?
Gravfriden innebär att den döde skall få vila i frid och fred. Vid särskilda omständigheter kan gravsamordnaren bevilja att stoftet flyttas till en annan gravplats.

Vad är minneslund?
I Minneslunden grävs askan ner utan att de anhöriga är närvarande. Gravplatsen är gemensam med andra. Andra minneslundar på andra håll i Sverige kan bli den plats man går till för att sörja, minnas, tacka. En del av minneslunden på Skogsö är avsedd för spridning. Inte heller här får anhöriga deltaga vid gravfästningen.

Vad är asklund?
I en asklund finns en minnesplakett som talar om vilka som jordfästs på platsen. Gravplatsen är gemensam. Läs mer om asklunden på Skogsö

Vad är kolumbarium?
Ett kolumbarium är en begravningsplats där stoftet vilar i små fack. Här upplåts gravrätt precis som vid annan jordfästning. För närvarande finns inget kolumbarium i Saltsjöbadens församling.

Kan man köpa en grav för framtiden?
Nej. Gravplatser anvisas vid dödsfall.

Hur håller församlingen reda på alla gravar och gravrättsinnehavare?
Gravarna är digitaliserade i dataregistret Aveny Grav.

Hur ska en gravsten se ut?
Det finns riktlinjer för hur en gravsten får se ut. Gravsamordnaren kan ge upplysning om detta.

Måste man ha en begravning?
Man måste inte ha en begravningsceremoni. Däremot måste stoftet jordfästas (inom ett år), om man inte donerat sin kropp till medicinsk forskning.

Jag vill ha begravning på annan plats. Går det?
Den som är med i Svenska kyrkan kan genom clearingsystemet få sin begravning i annan kyrka. I de allra flesta fall kan även jordfästning ske på den ort där man växt upp eller bott. Det finns en stor frihet att välja den präst man själv önskar.
Den som är med i en annan frikyrka har ofta en plats där begravningsceremonin kan ske. Den kostnad som tillkommer berör oftast transport av den avlidne.

Jag tillhör en annan religion - vad gäller? 
För en muslim är det naturligt att ceremonin sker enligt islams ordning. På samma sätt med mosaiska trosbekännare. Även här finns ett clearingsystem så att gravavgiften täcker kostnaderna för gravplats mm.