Prövning av beslut

Som medlem i Svenska kyrkan har du möjlighet att begära prövning av beslut som du tycker inte har gått rätt till eller som gått dig emot. Du kan begära prövning av beslut som fattats av din församling du bor i.

Saltsjöbadens församling, Svenska kyrkan, har sin officiella anslagstavla invid Uppenbarelsekyrkan på Saltsjöbadens Kyrkplan. Här hittar du anslag för protokoll från kyrkofullmäktige och kyrkorådet. När ett protokoll har justerats meddelas det på denna anslagstavla.

Som medlem i Svenska kyrkan har du möjlighet att begära prövning av beslut som du tycker inte har gått rätt till eller som gått dig emot. Du kan begära prövning av beslut som fattats av din församling du bor i.


Beslutsprövning – så går det till
Du kan begära prövning av beslut av kyrkofullmäktige och kyrkoråd samt kyrkoherde eller beslut som fattats på delegation av dessa.
Klagotiden är tre veckor. Det betyder att du kan begära beslutsprövning inom tre veckor från det att beslutet anslagits på församlingens anslagstavla.
Beslutsprövning innebär att beslutet prövas av domkapitlet. En beslutsprövning kan resultera i att beslutet antingen består eller upphävs.

Vill du få ett beslut prövat kontaktar du tjänstgörande kyrkoherden via telefon 08-748 19 11 eller personligt besök. 
Besöks- och postadress: Kyrkplan 1, 133 34 Saltsjöbaden
Telefon till expeditionen: 08-748 19 00
Mailadress: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se

Fyra orsaker till att begära beslutsprövning
Du kan begära att beslut prövas om du anser att ett beslut:

inte har tillkommit i rätt ordning,
hänför sig till något som inte är en angelägenhet för församlingen,
har fattats av ett organ (eller person) som har överskridit sina befogenheter, eller
strider mot kyrkoordningen, någon annan kyrklig bestämmelse eller någon rättsregel som Svenska kyrkan har att följa.

Du kan överklaga beslut som berör dig
Det finns grupper av beslut som du kan överklaga oberoende av om du är medlem eller ej. Överklagandet kan resultera i att beslutet upphävs och att det ersätts med ett nytt beslut.

Du kan överklaga beslut som berör dig och gått dig emot som rör rätt att delta i konfirmation, vigsel, begravning, beslut om kyrkotillhörighet, upplåtelse av kyrka, beslut om utlämnande av handling och sekretess. Dessutom är samtliga beslut som Svenska kyrkan fattar i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten och som utgör myndighetsutövning möjliga att överklaga.  

Överklagande – så går det till
Du kan överklaga beslut som angår dig, går dig emot och är möjliga att överklaga enligt gällande juridik. Det kan handla om beslut av beslutsorgan eller kyrkoherde samt beslut som fattats på delegation av dessa.

Klagotiden är tre veckor. Det betyder att du kan överklaga inom tre veckor från den dag du fått besked om beslutet. Om du överklagar ett beslut som fattats av ett beslutsorgan gäller klagotiden från det att protokollet anslagits på församlingens anslagstavla.

Överklagandet innebär att beslutet prövas av domkapitlet i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Kammarrätten och så vidare. Överklagandet kan resultera i att beslutet upphävs och att det ersätts med ett till innehållet nytt beslut.

Vill du överklaga ett beslut kontaktar du tjänstgörande kyrkoherden via telefon 08-748 19 11 eller personligt besök.
Besöks- och postadress: Kyrkplan 1, 133 34 Saltsjöbaden
Telefon till expeditionen: 08-748 19 00
Mailadress: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se