Miljö

Skapelsen och allt liv utgår ur Guds hand, därför är livet heligt och värdefullt i sig. Guds skapelse är en gåva till alla människor och som kristna har vi ett ansvar att förvalta denna gåva. Skapelsen är inget i sig skiljt från Kristus. När skapelsen skadas, då såras Kristus. Kristus har kommit för att hela det som har brustit, också när det handlar om människans relation till Guds skapelse.

Vision
Saltsjöbadens Församling ska värna skapelsen och verka för en hållbar utveckling, där andliga, ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar, både lokalt och globalt.

Policy
Inom Saltsjöbadens Församling ska omsorgen om Guds skapelse, vår miljö genomsyra all verksamhet och prägla det dagliga arbetet. Miljöarbetet ska präglas av kretsloppsprincipen, d.v.s. vad som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning. Verksamhetens miljöpåverkan ska ses i sin helhet och innefatta alla led, t.ex. vård och skötsel av naturtillgångarna, inköp och upphandling, produktion, transporter, avfallshantering. Församlingen skall också främja en rättvis handel. Hela miljöarbetet ska ses som en kontinuerlig process där det övergripande syftet är att utveckla och förbättra metoder och tillvägagångssätt i riktning mot en hållbar ekologisk utveckling.

Samtliga verksamma inom Församlingen, anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare, ska vara införstådda med och inbegripna i Församlingens miljöarbete. Detta ska ske genom kontinuerlig utbildning, information och inspiration. Församlingen ska också söka och inspirera till goda exempel på medvetet miljöarbete utanför organisationen till enskilda och organisationer som på olika sätt kommer i kontakt med Församlingen och dess verksamhet.

Läs mer om Miljöarbetet