Förändrad begravningsavgift

Riksdagen beslutade i samband med att kyrkan skildes från staten att alla folkbokförda i Sverige med beskattningsbar inkomst ska betala en begravningsavgift. 2014 beslutade riksdagen att från 1 januari 2017 ska avgiften/skattekrona vara densamma för alla som betalar skatt

Hittills har varje församling själv fått besluta om storleken på begravningsavgiften och den har varierat mellan 1,20 kr och 0,065 kr/skattekrona. I Saltsjöbaden är avgiften 0,18 kr/skattekrona.
2014 beslutade riksdagen att från 1 januari 2017 ska avgiften/skattekrona vara densamma för alla som betalar skatt. Kammarkontoret har beräknat att denna avgift ska vara 0,24kr/skattekrona. Eftersom kostnaderna för att sköta en kyrkogård varierar så mycket innebär det till exempel för Saltsjöbadens del att skillnaden mellan den summa staten får in från saltsjöbadsborna 0,24 kr/skattekrona och 0,18 kr/skattekrona som det kostar att sköta Skogsö går till andra församlingar – alltså en form av Robin Hoodskatt.
Gravavgiften är i realiteten en skatt och ska inte räknas in i medlemsavgiften till kyrkan
Medlemsavgiften i Saltsjöbaden är 0,85 kr/skattekrona, vilket är förhållandevis lågt. Den ger oss möjlighet att ha en kyrka, präster, musiker, vaktmästare och alla övriga medarbetare samt hela den verksamhet som utförs av både medarbetare och frivilliga.
I vår församling är många som bor i Saltsjöbaden med i kyrkan, fler än genomsnittet döps och konfirmeras och varje söndag kommer en rejäl skara till kyrkan, så du som är en vän till kyrkan och kanske går in och tänder ett ljus ibland, kom till en gudstjänst eller konsert också.