I vilken gotländsk kyrka sjunger man bäst?

Nyhet Publicerad Ändrad

En empirisk studie - vilken kyrka sjunger man bäst i, ja, det har kvartetten Ave Kalle undersökt och sjungit sig igenom alla Gotlands 92 kyrkor. Läs om deras resultat här!

berättat av Ave Kalle genom Bosse Carlgren

Först något om oss och projektet:

Kvartetten består av fyra goda vänner, som bott grannar i nära 25 år. Vi har var och en sjungit i olika körer, ibland i samma, och sedan 1990-talet då och då i kvartett. Då har Lisbeth Axelsson sjungit sopran, Bitte Carlgren alt, Leif Axelsson tenor och Bosse Carlgren bas.

Sommaren 2000 visade Leif och Lisbeth Gotska Sandön för Bitte och mig. Vi bodde i stugan Kalle, döpt efter fyrmästare Karl Bourgström. Då föreslog Leif, som var uppfylld av att nyligen ha hört kammarkören Ave Sol från Riga, att kvartetten borde heta Ave Kalle.

Vistelsen på Sandön var en stark upplevelse och mynnade ut i en svensk text till den tyska folkvisan "Erlaube mir" som vi premiärsjöng i kapellet på Sandön. Tjänstgörande präst, Martina Åkesson Wollbo, utnämnde den till psalm och sedan dess har den haft namnet Sandö-psalm.

 Sandö-Psalm har spelat en stor roll i det projekt som skulle komma att vara från den 21 juli 2008 till avslutningskonserten i Eskelhem 26/8 2015. Den har sjungits i samtliga medeltida kyrkor på Gotland inklusive ödekyrkor, kapell och nybyggda kyrkor. Det kan nog endast några få andra sånger skryta med.

Under projektets gång har vi gjort 22 kyrkofärder. Under var och en har vi besökt ett antal kyrkor för att sjunga några sånger och bedöma vilka kyrkor som hade allra bäst förutsättningar för sång. Det har med andra ord varit en helt subjektiv bedömning ur sångarens perspektiv. Vi har prövat flera tänkbara konsertplatser i varje kyrka och satt poäng.

 Viktiga kriterier har varit: Att tydligt höra de övriga stämmorna liksom vår egen. Att känna att tonen bär och bedöma hur god hjälp vi får av akustiken för att avspänt kunna sjunga även höga och låga toner. Att klara av att sjunga en hel sång med flera verser utan att sjunka. Att om möjligt finna konsertplatser på flera ställen i kyrkan. 

Med tiden reviderade och förfinade vi vår poängskala och då vi hunnit till  semifinalturerna sommaren 2012 hade vi även insett att vi måste lägga viss vikt vid annat än akustiska förtjänster. Vi började notera om kyrkorummet även på andra vis var lämpligt att konsertera i. Stod pelare i vägen för kontakt med åhörarna? Fanns andra inredningsdetaljer som kunde försvåra för den som skulle sjunga? Var kyrkorummet mörkt och dystert? Dessa noteringar skulle visa sig bra att ha under finalsommaren 2014. Om två kyrkor hade samma akustikpoäng, kunde de här uppgifterna påverka poängen och bli utslagsgivande för kyrkornas inbördes placering.

 Redovisning av vår bedömning

Allra först behöver sägas att den största kyrkan av alla, domkyrkan S:ta Maria i Visby uteslöts från vårt projekt. Den var alltför speciell och för vår lilla sånggrupp kändes den en smula skräckinjagande. Här insåg vi  att betydligt större musikaliska evenemang hör hemma.

Generellt anser vi att i stort sett alla Gotlands landsortskyrkor går bra att sjunga i. Några är dock mindre lämpade för kvartettsång och vi har även markerat det i vår bedömning. Ödekyrkor och kapell intar givetvis en särställning. De har inte en rättvis chans att jämföras med de renoverade stenkyrkorna och har inte tagits med i nedanstående redovisning.

 Trettioen kyrkor kvalificerade sig till semifinalsommaren 2012. Från och med detta år blev det alltså många upprepade besök i dessa kyrkor. Några har vi varit sex gånger i. Återbesöken har varit nyttiga och de har lett till bekräftelse av tidigare uppfattningar, men också justeringar uppåt och nedåt.

Nitton gick vidare till det vi kallade slutomgångarna sommaren 2013. Tretton av dem nådde till finalrundorna 2014. Till dem inbjöd vi allmänheten att följa med, vilket ledde till att vi fick veta hur andra sångare uppfattade kyrkorummen. Vi noterade deras betyg med intresse, men då vi satte våra poäng lutade vi oss ändå allra mest mot Ave Kalles egna noteringar från våra många besök.

En viktig skillnad stod hela tiden klar för oss – kyrkornas storlek. Den varierar från 80 – 500 kvadratmeter och det blev alltmer tydligt att det var svårt, och rent av orätt, att jämföra kyrkor som hade så helt olika volym. Samfälligheten Gotlands kyrkor kunde inte upplysa om kyrkorummens volym, men de gav oss uppgifter om deras golvyta. Ytmåttet fick ligga till grund för vår uppdelning i tre storleksklasser där namnen lånades från konfektionsbranschen: Small, Medium och Large.

Därmed fick vi tre segrare. Vilka framgår av nedanstående förteckning:

 De bästa i SMALL (36 kyrkor med golvyta 80–175 m2)

1. Hangvar 10,0 (5/09–2014)

Något över medelstorlek i klassen. 158 m2.

En kyrka som överraskar. Enkelt kyrkorum utan väggmålningar, en pelare, som dock inte är i vägen, känns en aning mörk från början. Men sångmässigt är den utmärkt. Konsertplats både i korvalvet och nedre långhuset, som är förhållandevis brett. Akustiken tillåter oss att sjunga dynamiskt. Vi hör varandra bra.

2. Buttle 9,8 (4 besök under åren 2010–2014)

En av de mindre i klassen, 139 m2. Nyrestaurerad 2012. Kyrkan är liten men ljus och lätt att sjunga i. Bra för mindre grupp som kan få god kontakt med åhörarna.

3. Näs 9,7 (4 besök under åren 2010–2014)

Över medelstorlek i klassen, 162 m2. Ganska liten och anspråkslös kyrka, aningen mörk, men fin att sjunga i. Bäst i koret eller framför korvalvet. Lätt att höra sig själv och helheten. Höll ton oftast. Passar liten grupp.

4. Fide 9,6 (3 besök under åren 2009–2012)

Medelstor i klassen, 153 m2. Mysig känsla i kyrkorummet. Bäst att sjunga framför krucifixet framför koret, men där känns något trångt gentemot publiken. Gick därför inte till slutfinalen.

5. Hall 9,5 (3 besök under åren 2009–2013)

6. Barlingbo 9,2 (2 besök under åren 2011-2012)

6. Silte 9,2 (3 besök under åren 2010–2012)

8. Mästerby 9,1 (2 besök under åren 2008–2013)

9. Fleringe 9,0 (2 besök under åren 2009–2012)

9. Levide 9,0 (2 besök under åren 2010–2012)

9. Sjonhem 9,0 (2 besök under åren 2011–2012)

Övriga i klassen, som inte nått semifinalerna, i ungefärlig rangordning:

8,9 p: Sproge; 8,8 p: Bäl; 8,5 p: Akebäck, Guldrupe, Sundre, Västergarn; 8,4 p: Ala; 8,2 p: Björke; 8,0 p: Anga, Follingbo, Halla, Hejdeby, Hemse; 7,5 p: Fardhem, Hörsne, Lojsta, Lummelunda; 7,0: Alva, Ardre, Ganthem, Linde, Träkumla; Under 7 p: Othem, Viklau, Västerhejde.

De bästa i MEDIUM (39 kyrkor med golvyta 176–290 m2)

1. Eskelhem 10 (6 besök under åren 208–2014)

Över medelstorlek i klassen. 238 m2. Ett vackert, intressant kyrkorum. Ljust med god vidd. Inga pelare som stör. Flera konsertplatser möjliga, lätt att sjunga överallt. Vi hör varandra bra liksom våra egna stämmor. Håller nästan alltid ton här.

2. Eke 9,9 (4 besök under åren 2011–2014)

Ett av de mindre kyrkorummen i klassen, 181 m2. Liten, ljus, trevlig och vacker Flera konsertplatser möjliga, utmärkt i koret och nära torningången. Vid dopfunten höll ton i Den ljusa nattens 3 verser. Unikt. Nära 10 p.

3. Ekeby 9,8 (4 besök under åren 2010–2014)

Ett av de mindre kyrkorummen i klassen, 180 m2. Trivsam. Nyrestaurerad 2011. Härligt kyrkorum att vara i. Inga störande pelare. Lättsjunget. Bäst nära altarskranket och just framför korbågen. Här ryms lätt 20 sångare.

3. Vänge 9,8 (4 besök under åren 2009–2014)

Ett av de mindre kyrkorummen i klassen, 179 m2.
Lagom stor, trevlig, varm och ombonad. Lättsjunget i korvalvet och nederst i långhuset. Höll ton i alla sånger.

5. Rute 9,6 (5 besök under åren 2009–2014)

6. Hejnum 9,5 (2 besök under åren 2010–2013)

7. Vallstena 9,4 (3 besök under åren 2010–2012)

8. Bro 9,3 (4 besök under åren 2010–2014)

9. Gothem 9,2 (3 besök under åren 2010–2013)

9. Stenkyrka 9,2 (3 besök under åren 2009-2012)

Övriga i klassen, som inte nått semifinalerna, i ungefärlig rangordning:

9,0 p: Garda; 8,8 p: Atlingbo, Kräklingbo; 8,5 p: Boge, Endre, Fröjel, Hellvi, Rone, Tofta, Väskinde, Östergarn; 8,0 p: Alskog, Hejde, Lye, Martebo, Stenkumla, Stånga; 7,5 p: Eksta, Etelhem, Fole, Gerum, Havdhem, Hogrän, Klinte, Lärbro, Tingstäde; 7,0 p: Lokrume, Norrlanda; Under 7 p: Burs.

De bästa i LARGE (16 kyrkor med golvyta 291–500 m2)

1. Öja 10 (4 besök under åren 2009–2014)

Storleksmässigt medelstor i denna klass, 351 m2. Kyrkorummet är storlsaget med många konsertplatser. Har en utmärkt efterklang. Lätt att sjunga överallt. Vi får en bra känsla i kyrkorummet.

2. Bunge 9,9 (4 besök under åren 2009–2014)

Den minsta kyrkan i klassen, 299 m2. Mitt i långhuset finns pelare, men de stör inte i det vida kyrkorummet. Utmärkt akustik för vår kvartett, men även en stor ensemble får plats i koret. Känns bra att sjunga överallt. Platsen just utanför korvalvet fick bäst betyg av åhörare.

3. Lau 9,8 (4 besök under åren 2010–2014)

Den största kyrkan i klassen, 500 m2. Vackert kyrkorum med flera konsertplatser: koret, under triumfkrucifixet och vid dopfunten. Har även efter ombyggnaden fantastisk, men fortfarande smått problematisk akustik, som ger avdrag i vår poäng. Åsa Nilsson fick under finalbesöket dirigera oss på särskilt sätt för att få in pauser i musiken för efterklangens skull.

4. Vamlingbo 9,7(4 besök under åren 2009-2014)

Golvytan jämnstor med Öja, 353 m2. Vackert och stilfullt kyrkorum. Bäst ur vår synpunkt just framför koret, fler konsertplatser är möjliga. Lite svårt att höra sin egen röst. Kyrkan bör vara bra för en större sånggrupp.

5. Grötlingbo 9,6 (3 besök under åren 2009–2013)

6. Hamra 9,5 (2 besök under åren 2009–2012)

7. Väte 9,2 (2 besök under åren 2008–2012)

8. Roma 9,0 (1 besök under året 2011)

9. Fårö 8,5 (1 besök under året 2009)

9. Gammelgarn 8,5 (1 besök under åren 2008)

9. Hablingbo 8,5 (1 besök under åren 2010)

Övriga i klassen, som inte nått semifinalerna, i ungefärlig rangordning:

8,0 p: Dalhem, När, Sanda; 7,0 p: Källunge; Under 7 p: Vall

Det är Ave Kalles förhoppning att våra undersökningar ska kunna vara till ledning för den som vill finna en kyrka där det är lätt och trevligt att sjunga. Vi vill gärna understryka ännu en gång, att våra poäng är ett resultat av vår subjektiva bedömning. Var och en måste givetvis bilda sig en egen uppfattning om var man vill sjunga. Kanske kan ändå våra noteringar vara en hjälp att snabbare hitta till kyrkorum där det är gynnsamt att sjunga.

Ave Kalle lyckönskar alla som får bo eller vistas på Gotland där så många oerhört fina lokaler för vokalsång står till förfogande genom Svenska Kyrkans generositet.

Text Bosse Carlgren