Jesus, Ala kyrka
Foto: Lars Bäckman

Ordlista med kyrkliga begrepp

I kyrkans värld använder vi många ord som inte är så självklara för alla. Här hittar du en ordlista med ord som ofta används inom Svenska kyrkan.

Adjunkt. Är inom Svenska kyrkan en präst men har ingen ”vanlig” komministertjänst i en församling utan har andra uppgifter inom kyrkan exempelvis som stiftsadjunkt eller pastorsadjunkt.

Biskop Har som uppdrag att leda kyrkans arbete inom ett stift. Biskopen i Svenska kyrkan är ordförande i domkapitlet och stiftstyrelsen.

Diakon Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete, som betyder att kyrkan har omsorg om människor i utsatta situationer. En diakon arbetar ofta med uppsökande och kurativ verksamhet för att stödja och hjälpa de som har det svårt i samhället, är ensamma, sörjande eller sjuka. En diakon vigs av biskopen efter genomförd utbildning, antagning och prövning.

Diakonexamen Domkapitlet prövar diakonkandidaters kunskaper och lämplighet inför vigning.

Domkapitlet Domkapitlet är tydligt reglerat i kyrkoordningen. I domkapitlet behandlas bland annat ärenden som rör Svenska kyrkans lära, kyrkans vigningstjänst, gudstjänstliv och kyrkorum. Domkapitlet fattar också beslut i överklaganden och beslutsprövningar. Domkapitlet utövar tillsyn över präster, diakoner, församlingar och kyrkliga samfälligheter i stiftet. De behörighetsprövar också präster och diakoner som söker tjänst i stiftet. Domkapitlet består, förutom biskop och domprost, av personer valda dels av stiftets präster och diakoner och dels av stiftsfullmäktige.

Domkyrkoförsamling Har domkyrka och domprost i församlingen.

Domprost Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling.

Egendomsnämnd Utses av stiftsfullmäktige och förvaltar prästlönetillgångarna. Det är inte obligatoriskt att ha en Egendomsnämnd i ett stift.

Enförsamlingspastorat En församling utgör också ett pastorat. Ett pastorat är kyrkoherdens tjänstgöringsområde. 

Episkopal Kyrkor eller samfund som leds av biskopar kallas episkopala.

Flerpastoratssamfällighet Församlingar inom flera pastorat som bildar en samfällighet som svarar för ekonomisk utjämning, resurshushållning och service.

Flerförsamlingspastorat Pastorat som består av flera församlingar. Har en gemensam kyrkoherde.

Församling Kristna som bor inom ett visst område, kyrkotillhöriga inom området. Kriterier för en församling är att där firas huvudgudstjänst varje söndag och annan kyrklig helgdag, att där finns ett kyrkorum. Det ska finnas människor där som tar ansvar för att församlingens uppgifter blir utförda och som är beredda att ta på sig förtroendeuppdragen i församlingen.

Församlingsförbundet En arbetsgivar- och serviceorganisation som företräder församlingar, samfälligheter och stift i kollektivavtalsfrågor. I rättsliga tvister företräder förbundet de kyrkliga arbetsgivarna. Bytte 2010-01-01 namn till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kaplan Gammal beteckning på en präst som var kyrkoherdens medhjälpare i större pastorat. Idag är kaplaner präster med speciella uppgifter, exempelvis domkyrkokaplan.

Komminister En präst som har sin tjänst i en församling. 

Kontaktsprost  En församlingspräst som utses av biskopen att företräda biskopen i kontraktet (främst mot övriga präster och diakoner). Kontraktsprosten ska bland annat hjälpa biskopen med ledningen och tillsynen.

Kontrakt Ett antal pastorat som är en kontraktprosts ansvarsområde.

Kräkla Kräkla är namnet på biskopsstaven. Den är böjd som en herdestav och är en symbol för biskopens uppdrag att leda hjorden så den får näring och skydd. 

Kyrkofullmäktige Församlingarnas beslutande organ.

Kyrkoherde Den präst som har ansvaret för tillsyn och övergripande samordning av all verksamhet i en församling. Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling har titeln domprost.

Kyrkomöte Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter som är direktvalda av medlemmarna. Även de tretton biskoparna och ärkebiskopen deltar i kyrkomötets arbete. De har dock inte rösträtt.

Kyrkoordningen Är en samling föreskrifter som reglerar Svenska kyrkans bekännelse, organisation, gudstjänstliv och verksamhet med mera. (Ersatte 2000 till största delen dåvarande kyrkolagen).Mitra = Namnet på biskopsmössan.

Pastor Används mest som titel för predikanter inom olika frikyrkliga samfund.

Pastoral  I Svenska kyrkan ett slags handlingsprogram för dop, själavård, diakoni, gudstjänster med mera.

Pastorat En eller flera församlingar, utgör en kyrkoherdes tjänstgöringsområde.Pastoratssamfällighet = När flera församlingar utgör ett pastorat samverkar de i en samfällighet som svarar för ekonomisk utjämning, resurshushållning och service.

Prost Hederstitel som biskopen kan ge präster (prost honoris causa).

Präst En präst har gett löfte om att i trohet, lydnad och liv följa kyrkans lära och ordning i en prästvigning av biskopen efter genomförd utbildning, antagning och prövning. Prästens huvuduppgifter är att leda gudstjänst, predika, döpa, konfirmera, leda begravningar och utöva själavård.

Prästexamen Domkapitlet prövar prästkandidaters kunskaper och lämplighet inför vigning. 

Prästlönetillgångar är jord, skog och fondmedel som förvaltas i stiftelseliknande form. Avkastningen från tillgångarna har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden. Prästlönetillgångarna i Lunds stift förvaltas av egendomsnämnden på uppdrag av stiftsfullmäktige, och administreras av egendomsavdelningen på stiftskansliet

Samfällighet Se flerpastoratssamfällighet och pastoratssamfällighet.Stift = Kyrkligt (pastoralt) område som leds av en biskop. Det finns 13 stift inom Svenska kyrkan. Stiften delas in i kontrakt, pastorat och församlingar.

Stiftskansli På stiftskansliet finns anställda som arbetar med tillsyn och främjande av verksamheten i församlingarna. De anställda bereder och verkställer bland annat beslut som fattas av stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, egendomsnämnd och domkapitel.

Stiftsstyrelse Förvaltande och verkställande organ i stiftet. Deras uppgifter är bland annat ändringar av pastorats- och kontraktsindelning, bildandet av nya kyrkliga samfälligheter och fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning.

Visitation Biskopen eller kontraktsprosten besöker en församling eller pastorat för att ge inspiration och råd och/eller utöva tillsyn.

Ärkebiskop Biskop med säte i Uppsala. Har till uppgift att företräda hela Svenska kyrkan. I Uppsala finns även biskopen i Uppsala stift.