Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Solcellsprojekt

Prästlönetillgångarna är delaktiga i ett projekt där produktionen av förnyelsebar el är i fokus. I detta stiftsövergripande samarbete ska anläggandet av solelsparker utvecklas.

Solcellsprojektet syftar till att utreda olika ägandeformer av solelsanläggningar samt möjligheten att kunna erbjuda Svenska kyrkan egen grön el. Svenska kyrkans prästlönetillgångar vill säkerställa ett uthålligt och effektivt bidrag till omställningen av en ökad produktion av förnybar elenergi som dels stödjer samhällets klimatomställning och dels bidrar till en snabb ökad elektrifiering av Svenska kyrkans stora verksamhet.

Läs mer om Svenska kyrkans arbete med solkraft här:

 Solkraft från ovan