Foto: Line Obermeier

På gång i miljöarbetet

Arbetet för att skapa en mer hållbar och ansvarstagande verksamhet pågår för fullt inom hela stiftet. Vi har många verktyg till vår hjälp och framförallt har vi erfarenhet och kompetens inom stiftet som bra bas.

Foto: Kristina Kraft/Ikon

Projekt Laddinfrastruktur

Linköping, Luleå, Strängnäs och Visby stift driver tillsammans ett projekt som syftar till att öka laddinfrastrukturen i Svenska kyrkan. Projektet finansieras av "Färdplan för klimatet" där huvudsyftet med projektet är att minska användningen av fossila bränslen och därmed få en minskad klimatpåverkan från de fordon som finns inom Svenska kyrkans verksamhet.

I projektet ingår att skapa kontakt med intresserade församlingar/pastorat för projektering av laddplatser där stiftshandläggare ger stöd i hela processen, inklusive bidragsansökan till Naturvårdsverket, ev. tillstånd från Länsstyrelsen - ända fram till färdig laddplats.

Inom projektet ryms även att ta fram en handbok för Svenska kyrkan som beskriver tillvägagångsprocessen från idé till färdiginstallerad laddplats. Ligger er församling/pastorat inom något av de fyra stiften som driver projektet? Ta kontakt med din stiftshandläggare för mer information. 

För mer information, länkar etc se Luleå stifts intranätsida Projekt Laddinfrastruktur - Svenska kyrkan intranät - Luleå stift

Foto: Foto: Wynn Pointaux/Pixabay

 WEBINARIUM

Linköping, Visby, Strängnäs och Luleå stift bjuder in till ett webinarium om laddplatser.

Vi kommer bland annat att berätta om projektet, vilka tekniska aspekter som är värda att hålla reda på och vilka ekonomiska stöd som går att söka, kulturmiljölagen, kommande lagkrav när det gäller laddplatser. Dessutom deltar Vadstena pastorat och berättar om sina erfarenheter av att installera laddplats.

INFO
Tid: Måndag 31 maj kl 13.30-15.00
Tisdag 1 juni kl 10.00-11.30
Anmälan till ett av dessa tillfällen

Plats: Digitalt via Teams, länk fås via mejl några dagar innan.

Kostnad: Ingen kostnad

Målgrupp: Församlingar och pastorat som är intresserade av att veta mer om projektet och installationsprocessen, samt har planer på att installera laddplats.

Antal platser: 100

Anmälan till 31 maj senast 27 maj via denna länk

Anmälan till 1 juni senast 27 maj ​via denna länk

 

Hållbar gräsomställning

I Visby stift så sköts idag de flesta gräsytor på kyrkogårdar och kyrkotomter som kortklippta gräsmattor. Det är i många fall en intensiv och tidskrävande skötselmetod som oftast innebär arbete med maskiner som drivs av fossila bränslen. Kortklippta artfattiga gräsmattor gynnar inte den biologiska mångfalden och klarar heller inte torka på ett bra sätt. Intresset för en mer extensiv och miljömässigt hållbar skötsel blir allt större. Flera församlingar och pastorat här på ön har börjat arbeta med omställning till höggräsytor och ängsskötsel på valda områden och kompetensen inom församlingar och pastorat ökar.

Med detta som bakgrund har ett arbete påbörjats där kunskap och erfarenheter utbyts genom digitala teoripass och praktiska utepass. Gästföreläsare är bland annat Region Gotlands stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson.