Foto: Line Obermeier

På gång i miljöarbetet

Arbetet för att skapa en mer hållbar och ansvarstagande verksamhet pågår för fullt inom hela stiftet. Vi har många verktyg till vår hjälp och framförallt har vi erfarenhet och kompetens inom stiftet som bra bas.

SKAPELSETID

Höstens Skapelsetid firar vi som vanligt genom att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Det finns också så många fler sätt att sprida budskapet om att vi ska värna vår jord och vårt hem.
Hur vill ni fira Skapelsetid i september? 

Under september månad kommer en skapelsebuss åka på turné för att lyfta och sätta fokus på allt som görs runtom i vårt stift. 

Exempel på Skapelsemässa i Vårdnäs kapell

KLICKA HÄR FÖR MER OM SKAPELSETID

 

Ett kyrktorn i rött tegel. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

NY E-LEARNING INOM KLIMATANPASSNING

Utbildningen som finns digitalt ger dig en introduktion i ämnet klimatanpassning och ger verktyg och stöd för det fortsatta arbetet med klimatanpassning i er församling och pastorat. 

Svenska kyrkan förvaltar ett stort kulturarv som ska hålla under lång tid framöver. I takt med att klimatet förändras ökar risken för negativa effekter på verksamhet, byggnader och människor. Exempel är torka, översvämningar eller  frostsprängning i stenväggar.

Med den här utbildningen får du kunskap om klimatförändringen, vad klimateffekter är och vilka konsekvenser de kan ha, hur man kan genomföra en riskanalys av fastigheter samt om förvaltning i ett förändrat klimat och vikten av samverkan.

Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp och ligger öppen, gå via:

INTRODUKTION TILL KLIMATANPASSNING - E-LEARNING

Hjälp med klimatscreening

Svenska kyrkan har tecknat ett avtal med SMHI om klimatscreening av fastigheter samt fördjupande analyser vid behov. Genom avtalet kan du få hjälp att ta reda på om fastigheter/byggnader förväntas att påverkas av ett förändrat klimat som bland annat skyfall, nollgenomgångar, torka, lågt grundvattenstånd, erosion, luftfuktighet ras och skred.

Kontakta stiftets klimat- och miljöhandläggare för mer information.

E-learningen är framtagen i samarbete mellan Visby stift, Luleå stift och Strängnäs stift.

 

                   KLIMATSMARTA KYRKOGÅRDAR

Inom Svenska kyrkan pågår ett målinriktat klimatarbete för att bli klimatneutral till 2030. I miljö- och hållbarhetsarbetet ingår projektet Klimatsmarta kyrkogårdar. Filmerna gör nedslag på olika platser i landet. Filmerna och mer fakta att läsa om klimatsmarta kyrkogårdar finns här på Stockholms stifts sida.

DINA STEG RÄKNAS!

Pilgrim’s Walk for Future är en global pilgrimsvandring som vandrar för att reflektera över livet och över den omställning vi behöver göra, och med ett budskap till makthavare: Sverige behöver agera nu för att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet, och vi vill se politiker som tar detta på allvar och hjälper oss att ställa om vårt samhälle. manifestera för världens makthavare vandrar vandrar 

Pilgrims walk for future vandrar med samma krav som Fridays for Future med följande krav på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet, säkerställ klimaträttvisa och lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns. Tanken är också att vandringen ska uppmuntra till egen reflektion och att vi som enskilda individer tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Vandringen blir därför både en protest och en inre pilgrimsresa i våra egna liv. En vandring som ger hopp för framtiden.

Lägg till din steg på Pilgrim's Walk for Futures globala stegräknare.

Pilgrim's walk for futures hemsida.