Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, en "biskopskyrka". Biskoparna ses som efterföljare till Jesu lärjungar och garanter för kyrkans lära. Kyrkan styrs i samverkan mellan vigda biskopar, präster och diakoner och demokratiskt valda beslutsfattare. Det kallas den dubbla ansvarslinjen.

Stiftsfullmäktige

Visby stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. I Visby stift är antalet ledamöter 51. De utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år. Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om stiftets kyrkoavgift.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av elva valda ledamöter. Biskopen är självskriven som ledamot och ordförande. Som ledamot ersätts biskopen av domprosten, medan en vice ordförande utses av stiftsfullmäktige bland de valda ledamöterna.

Domkapitlet

Domkapitlet har anor från medeltiden och hade under lång tid närmast karaktär av stiftets styrelse. I dag är det ett organ inom den samlade stiftsorganisationen. Domkapitlets uppgifter är avgränsade till det som särskilt anges i kyrkoordningen. Det är särskilt stiftets tillsynsuppdrag som är en uppgift för domkapitlet tillsammans med biskopen.

Egendomsnämnden

Stiftet förvaltar jord- och skogsfastigheter (prästlönefastigheter), samt värdepapper (prästlönefonder). Dessa prästlönetillgångar utgör självständiga förmögenheter som skall användas för att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för kyrkans förkunnelse. Endast avkastningen får användas för ändamålet.