Foto: Linda Mickelsson Ikon

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Medlem

Så här skyddar vi på Visby stiftskansli dina personuppgifter som medlem i Svenska kyrkan.

Avtal

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du sluter ett avtal med Visby stiftskansli.

Bilder och foton

Så här hanterar vi bilder på Visby stiftskansli.

Volontär

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du arbetar ideellt för Visby stiftskansli.

Jobbansökan

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst på Visby stiftskansli.

Unga ledare

Så här skyddas dina personuppgifter om du är Ung ledare inom Visby stift.

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet. Vad gäller vår behandling av dina personuppgifter inom ramen för jobbansökan och kursanmälan har du även en rätt att få ut dina personuppgifter i Excelformat eller annat maskinläsbart, allmänt använt och strukturerat format.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs vår personuppgiftspolicy.

KONTAKT

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till vårt 
dataskyddsombud på Xeeda Ab via e-post dso@xeeda.se eller telefon 08-22 88 40.

Eller till stiftskommunikatör linda.may.dahlstrom@svenskakyrkan.se på telefon 0498-40 49 13.

Visby stifts dataskyddsombud

Frida Qvant på Xeeda Ab är dataskyddsombud för Visby stift. Hon nås via e-post dso@xeeda.se eller via telefon 072-235 35 11.

Dataskyddspolicy för appen ”100 kyrkornas ö”

Här hittar du information om dataskyddspolicy för vår app "100 kyrkornas ö".