Jord och skog

Prästlönetillgångar är Gotlands största skogs- och jordägare. Markinnehavet har anor från tidigaste kristen tid och består till stora delar ännu idag.

Bönderna reserverade fastigheter för kyrkans behov och avkastningen var en del av prästens lön. Idag arrenderas jorden ut till öns lantbrukare och skogen brukas genom avverkning och plantering med speciella hänsyn till miljö, människor och ekonomi, enligt särskild skogscertifiering. 
Vinsten från verksamheten används för att stödja församlingarna i det diakonala arbetet. Jorden och skogen förvaltas av stiftets egendomsnämnd. Stor vikt läggs vid naturvård vilket till exempel visar sig i omsorg om bevarandet av de kyrkliga ängena och avsättning till kyrkoreservat.

Stiftet förvaltar jord och skog

Sedan 1995 är det stiften inom Svenska kyrkan som förvaltar prästlönetillgångarna, tidigare skötte församlingarna det själva. I Visby stift är det egendomsnämnden som har totalansvaret för stiftets jord, skog och prästlönefonder och har hand om frågor kring arrenden, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter. 
Det är stiftsfullmäktige som väljer de fem ledamöterna till nämnden.
Förvaltningen är uppdelad på tre verksamheter:
  • Jord (arrenden, hyror och övriga upplåtelser)
  • Skog (skogsprodukter)
  • Fonder

Försäljning och arrende

När Egendomsnämnden arrenderar ut och säljer mark annonseras det ut i lokaltidningarna samt på vår hemsidas första sida.

Prästlönefondförvaltning

Avkastningen från jord, skog och prästlönefonder delas varje år ut till församlingar och samfälligheter i stiftet proportionerligt efter vad enheten bidrog med 1995 när stiften tog över förvaltningen.

Miljöcertifiering

En del i stiftets miljöarbete är att skogsmarken är certifierad enligt FSC®. Det verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk, både i Sverige och i världen. FSC står för Forest Stewardship Council® och är ett marknadsdrivet verktyg för att balansera och värna sociala, ekonomiska och miljömässiga värden i skogen. 

Bevara biologisk mångfald

Vi gör stora insatser på miljöområdet för att bevara den biologiska mångfalden. Den största satsningen gör vi i vardagsskogsbruket då vi ståndortsanpassar våra brukningsmetoder efter flora och fauna. Detta innebär i praktiken att vi sparar träd och buskar efter vattendrag för att förhindra kväveläckor, lämnar kvar redan döda träd, gör högstubbar för att ge mat och boplats åt fåglar och insekter. Lämnar lövträd samt anpassar trädslagsval efter markens naturliga förutsättningar.

Fonder

Prästlönefonden i stiftet består av försäljningslikvider från sålda präslönefastigheter och intäkter från täktverksamhet (grus och berg mm). Värdet är ca 39 miljoner kronor och placerade i aktier och  räntebärande papper, framförallt i SEB etosfonder.  Stiftet har ett gemensamt placeringsreglemente med en etisk policyinriktning antaget av stiftsfullmäktige. Egendomsnämnden har därutöver ett styrdokument för hela sin verksamhet innehållande policys för förvaltningen.

Läs mer om Svenska Kyrkans skogsförvaltning

Kontakt Egendomsnämnden och förvaltare

Egendomsförvaltning: 
Arvid Mickelåker
Tfn 0498- 40 49 25 E-post till Arvid Mickelåker

Line Obermeier
Tfn 0498-404917 E-post till Line Obermeier

Ordförande
Gunnar Lindby
tfn 070-826 15 49  E-post till Gunnar Lindby

Skogen förvaltas av Skogssällskapet:
Sven-Olof Eliasson,
tfn 0176 - 554 99  E-post till Sven-Olof Eliasson

 

 

Arvid Mickelåker

Arvid Mickelåker

Välkommen till Visby stift

Egendomsförvaltare

Mer om Arvid Mickelåker

Egendomsförvaltning, prästlönetillgångarna, Förvaltningsenheten

Line Obermeier

Line Obermeier

Välkommen till Visby stift

Förvaltningssekreterare

Mer om Line Obermeier

Förvaltningssekreterare vid egendomsförvaltningen