Foto: Line Obermeier

Prästlönetillgångar i Visby stift

Svenska kyrkans förvaltning i form av skog, jord och fonder går under den gemensamma benämningen Prästlönetillgångar, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.

Prästlönetillgångar som består av prästlönefastigheter (jordbruks- och skogsfastigheter) och prästlönefonder finns i alla tretton stift i Sverige. Tillgångarna ska enligt kyrkoordningen förvaltas självständigt och är därför egna juridiska personer. Syftet med innehavet är att avkastningen från tillgångarna ska bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse (Lagen om Svenska kyrkan, 9 §). Det kan till exempel handla om gudstjänster, diakoni, barnverksamhet m.m.  Läs mer om Prästlönetillgångarna och dess ursprung på Svenska kyrkans nationella sidor.

Varje år i samband med bokslutet beslutas hur stor utdelningen ska bli. Hälften av det utdelningsbara resultatet går direkt till pastoraten och församlingarna enligt ett andelstal baserat på tillgångarna de tidigare haft (pastoraten förvaltade tidigare själva den mark som hörde till pastoratet). Andra hälften bidrar till finansieringen av det kyrkliga utjämningssystemet, som är till för att alla församlingar, även de med svagare ekonomi, ska ha möjlighet att fullgöra sin grundläggande uppgift.

”Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Tillgångarna ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar /…/ Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning”.
(Kyrkoordningen, kap 46)


Varje stift har enligt kyrkoordningen fått uppdraget att förvalta Prästlönetillgångarna inom respektive stift. I Visby har stiftsfullmäktige delegerat ansvaret till en egendomsnämnd, som i sin tur har delegerat delar av ansvaret vidare, dels till externa aktörer (skogsförvaltningen), dels till tjänstemän som är anställda i Visby stift. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Drönarfoto av Stenkumla kyrka Foto: Pär Malmros

Prästlönetillgångar på Gotland

Prästlönetillgångarna i Visby stift förvaltar ca 10 500 ha och är därmed Gotlands största markförvaltare. Innehavet fördelas enligt följande:

 7 500 ha skogsmark
2 000 ha jordbruksmark
1 000 ha övrig mark

Markinnehavet är uppdelat på drygt 100 fastigheter, från Sundre i söder till Fårö i norr. På grund av Prästlönetillgångarnas ursprung, när markens syfte var att försörja socknens präst, finns det ofta mark i varje socken på Gotland. Förutom ren markfövaltning ingår även fastigheten Priorn 2 i Visby innerstad, där Biskopsgården och Kapitelhusgården ligger. Byggnaderna hyrs ut till Visby stift respektive Kapitelhusgården i Wisby AB.

Det samlade marknadsvärdet beräknas uppgå till ca 410 mkr. Omsättningen är ca 10 mkr och resultatet brukar variera mellan 3-4 mkr, men på grund av förvaltningsreglerna (Lagen om Svenska kyrkan, 9 §) som säger att endast avkastningen (d.v.s. hyres- och arrendeintäkter, netto från skogen samt fondernas avkastning) får delas ut, brukar det utdelningsbara resultatet hamna på 2,5 – 3,5 mkr/år. Kyrkoordningen anger också att det finns begränsningar för hur stor del av resultatet som får konsolideras, d.v.s. huvuddelen av det utdelningsbara resultatet måste delas ut.

Foto: Line Obermeier

Jord

All jordbruksmark, såväl åker- som betesmark, är utarrenderad. Det finns ca 160 jordbruksavtal i form av sidoarrenden, d.v.s. endast jordbruksmark. Kontrakten löper i femårsperioder och villkoren följer jordabalkens bestämmelser med fri brukningsrätt, besittningsskydd o.s.v. Det är inte ovanligt att jordbruksarrenden löper över flera generationer inom samma familj.

Foto: Annika Deltin/Ikon

Skog

Den operativa delen av skogsförvaltningen sköts av Skogssällskapet och dess underentreprenörer. Se kontaktuppgifter nedan. Ca 20 % av skogsmarken är avsatt till naturvård på olika sätt (naturreservat, natura 2000-område, nyckelbiotop m.m.). Skogen är också miljöcertifierad enligt FSC® som står för Forest Stewardship Council® och verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk, både i Sverige och i världen.  

Beviljade stöd från Landsbygdsprogrammet

Fond

Prästlönefonden består av intäkter från försäljning av mark, gårdar och f d prästgårdar. Kapitalet är placerat i aktier och andra värdepapper och förvaltas dels i Kammarkollegiet räntekonsortie, dels av SEB i de Ethosfonder som tagits fram speciellt för Svenska kyrkan. Placeringarna följer placeringsreglemente för Visby stift och Prästlönetillgångarna i Visby stift.

Fastighetsutveckling

Ett sätt att höja värdet på tillgångarna och öka det utdelningsbara resultatet är att jobba med fastighetsutveckling. Detta arbete görs dels löpande genom att följa fastighetsmarknaden på Gotland och när det är lämpligt köpa eller sälja fastigheter, dels görs det genom att förädla befintligt fastighetsinnhav. Exempelvis genom att ta fram detaljplaner och sälja områden med färdiga detaljplaner. Ett sådant projekt med nio tomter i Västerhejde har nyligen avslutats. Resultatet blev en reavinst som enligt reglerna i Kyrkoordningen inte direkt kan ingå i det utdelningsbara resultatet, men indirekt kan generera en högre avkastning i framtiden. Antingen genom att placeras i fond, förvärva mer mark eller på något annat sätt investera i förvaltningen. I oktober 2020 antog egendomsnämnden en markförvaltningspolicy som syftar till att ge förvaltningen vägledning i frågor om fastighetsförvärv, försäljning och innehav

Foto: Line Obermeier

Klimat- och miljöarbete

Prästlönetillgångar i Visby stift har inlett ett miljöarbete som följer det måldokument, Färdplanen för klimatet, som Svenska kyrkan tagit fram och som grundar sig i Biskopsbrevet om klimatet. En övergripande målsättning för hela Svenska kyrkan är att vara klimatneutral senast år 2030. Som generellt mål för de 13 Prästlönetillgångarna kommer en gemensam metod, baserad på vedertagen vetenskap, för redovisning av utsläpp och upptag av växthusgaser samt substitutionseffekter, att implementeras inom prästlönetillgångarna för att kunna följa klimatarbetet och dess förbättringar. Samtliga åtgärder för klimatnyttan ska balanseras mot biologiska, ekonomiska, sociala, andliga och existentiella värden. Egendomsnämnden antog 2022 en klimatstrategi med målområdena Kapitalförvaltning, Samhällsbyggnad, Jord och Skog.  

Klimatstrategi för Prästlönetillgångar i Visby stift

 

Sol- och vindkraftsel
Prästlönetillgångarna är delaktiga i ett projekt där produktionen av förnyelsebar el är i fokus. Tillsammans med sex andra stift ska anläggandet av solelsparker utvecklas. Projektet syftar till att utreda olika ägandeformer av solelsanläggningar samt möjligheten att kunna erbjuda Svenska kyrkan egen grön el. Prästlönetillgångarna upplåter även mark till vindkraftsparken på Näsudden.

Ängen
Ett gotländskt änge är en av våra mest värdefulla kulturhistoriska skatter med en stor artrikedom, som gör den helt unik. Prästlönetillgångarna har ca 40 sådana ängen (totalt ca 90 ha) runtom på Gotland och förvaltningen strävar efter att hävden ska vara lokalt förankrad. Ofta sköts ängena av den lokala hembygds- eller bygdegårdsföreningen. En del ängen har på senare tid fått formellt områdesskydd i form av naturreservat, bl.a. Gerums prästänge och Fonnsänget i Väte.

Killingmyr våtmark
I samarbete med två privata markägare och med stöd från Landsbygdsprogrammet har ett ca 30 ha stort område dämts upp för att återskapa myrmarken.  Syftet är att öka den vattenhållande förmågan i landskapet för att ge tillskott till grundvattnet samt att öka den biologiska mångfalden i området. Våtmarken medverkar även till att vattnet renas från kväve och fosfor.

Kontaktuppgifter

 
Egendomsförvaltare: arvid.mickelaker@svenskakyrkan.se, telefon 0498-40 49 25
Övergripande förvaltning, jordbruk, fastighetsutveckling.

Förvaltningssekreterare: line.obermeier@svenskakyrkan.se, telefon 0498-40 49 17 Diarium, protokoll, jakt, ledningsärenden, servituthandläggning av ärenden m m.

Skogsförvaltare: sven-olof.eliasson@skogssallskapet.se, telefon 0176-554 99
Anlitad via Skogssällskapet för skogsförvaltning.

Handläggare: natalia.svensson@svenskakyrkan.se telefon 0498-40 49 23                tryffelarrenden, klimat och miljö med mera.

Ordförande Egendomsnämnden: gunnar.lindby@svenskakyrkan.se, telefon 070-826 15 49

Funktionsbrevlåda: visby.egendom@svenskakyrkan.se