Beviljade stöd från Landsbygdsprogrammet

Klinte Prästgården 1:1 har vi gjort en röjningsinsats 4,1 ha för skogens miljövärden med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling under 2019.
Utförda åtgärder: Vi har röjt underväxt och sly för att gynna grov Hassel och de ädla lövträden.
Stigar har hållits risfria och bryn har sparats. Gallring av de större träden kommer utföras då marken bär på sensommaren för att ytterliggare gynna de större trädens kronor. Generellt har ädellöv gynnats före triviallöv. Vi har bibehållit olikåldrighet, skiktning och styrt över mot ädlare löv.

Miljömål: Delar av området betas med hästar. För framtiden är det positivt om hela området kan betas för att hålla nere slytillväxten och gynna de grova Hässlen som bättre hålls intakta vid betningen. Flerskiktingen är också positiv att fortsatt behålla.


Fardhem Prästgården 1:1 har vi gjort en röjnings och gallrings insats 3,9 ha för skogens miljövärden med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling under 2019.

Utförda åtgärder: Vi har röjt underväxt och sly för att gynna ädlare löv och gamla Tallar samt stambildande Hassel. Men även barnens lekplats i skogen har vi röjt fram.
Trivialt löv har nedtagits samt farliga träd vid barnens lekområde i skogen.

Miljömål: Att fortsatt gynna ädlare löv, grova Tallar samt de äldre Hässlena.

Martebo Prästgården 1:1 har vi gjort en röjningsinsats 3,9 ha för skogens miljövärden med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling under 2019.

Utförda åtgärder: Vi har röjt underväxt av sly och underväxt för att gynna Ramslök, grov Hassel och gamla Tallar med tallticka och reliktbock. Stensträng och gamla Ekar har röjts fram.

Miljömål: Västra delen kommer gallras med maskin då bärigheten så tillåter för att få isär kronorna och få ned att ljusinsläpp. I östra delen finns även rosa Lundlav. Fortsätta med röjningar i framtiden för sockenfolket som har detta som rekreationsområde.