Kontor, konferenslokaler, café, körsal, butik, arkiv och övernattningslägenheter – det är en del av det som ska finnas i de nya hus som förhoppningsvis kan börja byggas om ett par år. Målet är att kombinera respekt för det förflutna med en fläkt av framtiden.
Foto: Mona Davidsson

Här vill vi bygga för framtiden

Nyhet Publicerad

En grön oas, en modern arbetsplats, ett öppet och välkomnande rum i centrum. Halmstads församling har en tydlig vision för det planerade bygget intill S:t Nikolai. – Vi är medvetna om stadens historia – men en naturlig utveckling är att varje epok får ge sin prägel, säger kanslichef Stefan Bergdoff.

I en ljusgul länga intill kyrkan finns i dag kyrkoförvaltning, körsal med mera. Innergården består i dag av en parkeringsplats och en gräsmatta med några fruktträd. Fastigheten är omgärdad av grindar och murar.
Församlingens avsikt är att bygga ett funktionellt ”kyrkans hus” för olika aktiviteter. Ett hus som uppfyller de krav och behov som församlingen har i dag. Intentionen är att skapa en modern och tillgänglig mötesplats för allmänheten, med fria siktlinjer och öppna stråk för passage.

För att detta ska bli möjligt krävs en detaljplaneändring och det arbetet pågår hos Halmstads kommun. Redan i höstas gjordes en arkeologisk förundersökning med ett antal provgropar, och den rapporten blev nyligen klar.
Bland det som uppmärksammas av arkeologerna är medeltida hushållsavfall, som tyder på lyxigare matvanor än de vanliga stadsinnevånarnas. På fastigheten har det funnits byggnader, och mycket odling under årens lopp. Området ”bedöms ha hög potential för att besvara frågeställningar kring platsens utnyttjande över tid”. Med andra ord tror sig arkeologerna kunna få mer kunskap om hur halmstadborna levde, vad de åt och odlade, för länge sedan.
– Troligen kommer vissa delar av tomten att kräva grundligare undersökning inför ett nybygge, särskilt om vi vill ha en huskropp med källarplan, säger Stefan Bergdoff.

I de så kallade volymskisser som är inlämnade till kommunen är fem huskroppar utplacerade. En av dessa planeras att bli högre än de andra för att det sammantaget ska bli tillräckligt stor kvadratmeteryta.
– Vårt mål är att bygga tillräckligt stort för att kunna hyra ut lokaler till andra aktörer, och därmed göra satsningen ekonomiskt tryggare, säger Stefan Bergdoff.
De formella, politiska besluten är ännu inte fattade – men kommer troligen på kyrkofullmäktiges bord i höst, då tillsammans med en ekonomisk kalkyl.
En ny detaljplan ska, enligt kommunens samhällsbyggnadsutskott, kunna antas senast i slutet av nästa år. För att inte tappa tid pågår parallellt arbete med arkitektfirma, byggkonsulter med flera. Församlingen har också bjudit in fastighetsägarna i närområdet till en träff, och informerat dem om planerna. Öppenhet och insyn, liksom en god och personlig dialog med berörda är en självklar del i projektet.
– Församlingen vill vara med och utveckla stadens centrum, betonar Stefan Bergdoff. Vi vill bidra med en attraktiv centrummiljö runt S:t Nikolai kyrka, med fler arbetstillfällen. Samtidigt skapar vi en bättre arbetsmiljö för våra egna anställda och får moderna lokaler för musik och andra verksamheter.

Text: Mona Davidsson

Utmed tomtens ena sida finns i dag en byggnad där kyrkoförvaltningen har kontor. Den äldsta delen är byggd i mitten av 1800-talet, nästa del byggdes till 1870 och en tredje del 1907.
Utmed tomtens ena sida finns i dag en byggnad där kyrkoförvaltningen har kontor. Den äldsta delen är byggd i mitten av 1800-talet, nästa del byggdes till 1870 och en tredje del 1907. Foto: Mona Davidsson