Halmstad från Galgberget
Foto: Anita Bergman

Om Halmstads församling

Halmstad kommun har cirka 100 000 invånare, varav drygt 48 052 (2019) är bosatta i Halmstads församling, varav 24 290 tillhör Svenska kyrkan.

Halmstads församling arbetar i tre områden. S:t Nikolai/Olaus Petri, Kärleken/Holm/Övraby och Martin Luther/Andersberg.

I S:t Nikolai/Olaus Petri finns kyrkorna S:t Nikolai kyrka vid Stora torg och Olaus Petri kyrka, Muraregatan samt Sjukhuskyrkan vid Hallands Sjukhus.
I Kärleken/Holm/Övraby finns kyrkorna: Kärlekens kyrka, Holms kyrka och Sperlingsholms kyrka. I Martin Luther/Andersberg finns kyrkorna: Martin Luthers kyrka och Andersbergskyrkan.

I församlingen ingår följande kyrkogårdar: Västra kyrkogården, Norra kyrkogården, Holms kyrkogård och Sperlingsholms kyrkogård.

Den fast anställda personalen uppgår till c:a 135 personer.

Kyrkoavgiften för församlingen uppgår till kr. 1:06/skattekrona och begravningsavgiften är 0,125 kr.

Vi är en del av Svenska kyrkan som är en öppen, demokratisk folkkyrka med ca 5,9 miljoner medlemmar i de cirka 1 337 församlingarna över hela landet.

En församling är ett geografiskt begrepp, och alla i Sverige bor inom en församlings gränser. Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan. Det är där människor samlas till gudstjänst och det är där kyrkan möter människor vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Inom vår församling bedrivs en mångsidig verksamhet för alla åldrar - körer, barn- och ungdomsträffar, dagledigverksamhet, social omsorg, mötesplatser av olika slag, föreläsningar, stavgång, leva vidare-grupper, grupper som leder vidare i den kristna tron, internationellt arbete är bara några av exemplen.  

Kom som du är, till våra kyrkor, gudstjänster, konserter och andra aktiviteter - ta del av gemenskap och glädje. Vi hoppas du får något med dig på din resa genom livet och kanske du också får med dig något som fördjupar din tro och ditt engagemang.

Församlingens ansvar

En församling ansvarar för att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Till församlingens uppdrag hör också administration av ekonomi, kyrkoavgift, fastighetsförvaltning, personal och begravningsverksamhet. 

VEM STYR I FÖRSAMLINGEN
 Vart fjärde år hålls ett kyrkoval. Där väljs lokala representanter till Svenska kyrkans riksdag, Kyrkomötet, som samlas två gånger om året och beslutar kring Svenska kyrkan i Sverige och till Stiftsfullmäktige som är stiftets högsta beslutande organ. 

I kyrkovalet väljs församlingens högsta organ - kyrkofullmäktige. De utser ett kyrkoråd. Kyrkorådet ansvarar för ekonomisk förvaltning, för personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet, gudstjänstlivet i församlingen, val av kyrkvärdar och beslut om församlingskollekt.

Organisation - förtroendevalda

Öppna länken för en tydligare bild

Organisation

Öppna länken för en tydligare bild