Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gravskötsel

En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsenheten och gravrättsinnehavarna.

Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan kyrkogårdsenheten ansvarar för övriga delar av begravningsplatsen. Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta graven själv eller ge kyrkogårdsenheten ett skötseluppdrag. 

Kontakt kyrkogårdsexpeditionen

Gravskötsel  035-282 20 30
Telefontid Månd, tisd, torsd 9-11.30, 13-15. Onsd, fred 9-11.30.
I samband med att fakturorna skickats ut kan det vara långa väntetider när ni ringer. Mejla oss gärna.

E-post kyrkogarden.halmstad@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Karlsrovägen 29
Öppettider Måndag–fredag 09–11.30 och 13–15.

Nytt för i år

Följande information har gått ut med fakturaerbjudandet till gravrättsinnehavare. Vi kommer i år 2024 att ändra vårt utbud av blommor och skötsel till färdiga paket för att:
• Förenkla valet av din skötsel
• Förbättra kvalitén av blommor

Du som blir ny gravrättsinnehavare/kund för 2024 kommer att erbjudas paket.

Du som redan är avtalskund kommer att ha kvar samma beställning av blommor i år.  Vissa blommor kommer dock att ersättas. Vi vill kunna erbjuda tåliga och för platsen rätt växter för att säkerställa en så fin och bra plantering som möjligt. 
Utbudet i vår blomsterlista har minskats för att öka kvalitén på våra planteringar.

År 2025 kommer din skötsel migreras om till paket.

År 2023 fick alla som hade beställt granris i stället en granristäckare. Vi kommer att fortsätta med granristäckare framöver. Från och med år 2024 erbjuder vi granristäckare i tre olika storlekar:
• 30*50 
• 40*80 
• 60*120

Har du en grav på Kvarter H kommer granristäckaren läggas i ovankant.

Ni som har en eller flera gravrätter på följande kyrkogårdar:
• Holm
• Norra kyrkogården

På dessa kyrkogårdar kommer vi inte fortsätta med bevattning framöver. Det beror 
dels på våra gamla bevattningssystem och på vårt fortsatta arbete med mångfald 
och miljöarbete om att spara våra resurser i naturen. 
För att säkerställa bevattning enbart på våra gravplatser kommer vi fortsätta erbjuda 
planteringslåda med vattenmagasin.

Läs mer om skötseluppdrag

Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning, ett år i taget, så länge inte avtalet sagts upp. Fakturan skickas ut i februari/mars eller vid nytecknande av avtal så snart det skrivits på av bägge parter. Avgift på produkter och tjänster som ingår i avtalen framgår av vid var tid gällande prislista och justeras årligen. 

Finns fler än en gravrättsinnehavare antecknad för aktuell grav förutsätts dessa vara eniga innan gravskötselavtal tecknas. Avtalet måste undetecknas av minst en av gravrättsinnehavarna. Kommer det till Kyrkogårdsenhetens kännedom att gravrättsinnehavarna ej är eniga kan Halmstads församling kräva att samtliga parter undertecknar avtalet innan avtal anses vara ingånget.

Avtal tecknas för gravskötsel under flera år. För att ett nytt avtal ska kunna tecknas måste gamla avtal lösas in eller vara utgångna. Hela beloppet för avräkningsavtalet betalas i förskott och därefter dras årligen ett fest belopp efter gällande prislista. Avsättning sker på ett konto tillhörande gravplatsen. Skötsel och plantering utförs så länge inbetalda medel räcker. Gravrättsinnehavaren underrättas i god tid innan avsatta medel är förbrukade. 

Vi håller gravplatsen i vårdat och värdigt skick. Befintlig planteringsyta sköts genom rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord. Putsning av gräskanter mot planteringsyta och i förekommande fall mot gravvårdar och stensocklar. Borttagning av vissna blommor ur vaser. Putsning av vår- och sommarblommor. Vinterdekorationer och granris tas bort i samband med vårstädningen.

När du tecknar skötselavtal väljer du skötselpaket efter vad du vill ha hjälp med. Du väljer också bland paket med olika sorters växter efter säsong.
Prislista 2024 
Vår-, sommar- och höstblommor 2024

Gravljus och dekorationer

Gravlyktor och gravljus får sättas på graven under perioden 1 oktober–30 april. Om gravlyktor står kvar under övrig tid kan de utgöra ett hinder för gravskötseln, riskera att skadas och innebär en ökad brandrisk. Av arbetsmiljöskäl är det inte tillåtet att smycka med föremål av glas, porslin, marschaller eller lösa stenar. 

För dig som sköter graven själv

Om du väljer att själv sköta graven måste du tänka på att du ska putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. 

Förändring av granrishantering

Detta avser dig som betalar för granris för gravplats(er) på Västra Gamla och/eller Västra Nya kyrkogården i Halmstad, tillhörande Halmstads församling.

Gravskötselkostnad

Gravskötselkostnaderna fastställs av kyrkofullmäktige i november varje år. Innan beslut är fattat kan skötselavgiften för nästa skötselsäsong ej meddelas.