Foto: Josefin Casteryd IKON

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick. Här ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda inom Halmstads församling.

Kistgravplats
Gravplats för en eller flera kistor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering.

Urngravplats
Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering.

Urngrav med begränsad gravrätt (askgravplats)              
Två urnor kan placeras bredvid varandra och möjlighet finns att vara med vid gravsättningen. Inskription kan beställas på namnplatta eller liggande häll. Obligatorisk skötselkostnad i 25 år av den gemensamma gravanläggningen. Smyckning kan ske med lösa blommor och lykta under vintern. Läs mer...     

Minneslund
Gravplats för en urna av förgängligt material. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de ej närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus.

Spridning av aska
Önskar man sprida askan i tex naturen eller havet måste tillstånd för detta inhämtas hos länsstyrelsen för det län askan önskas spridas i. Observera att villkoren varierar från län till län.