Foto: GUstaf Hellsing/IKON

Ny, enhetlig begravningsavgift

Nyhet Publicerad Ändrad

Riksdagen har beslutat om en ny enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige.

Pressmeddelande från kammarkollegiet:

Ny enhetlig begravningsavgift från 2017 

Kammarkollegiet fastställer med ändring av tidigare fattat beslut den 29 november 2016 begravningsavgiftssatsen till 0,246 kr för 2017 för huvudmännen inom Svenska kyrkan. 

Kammarkollegiet fattade den 29 november 2016 beslut om avgiftssatsen inför 2017. Beslutet baserades på de uppgifter som Skatteverket hade lämnat om den sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten för de boende inom de områden där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Den 1 december 2016 lämnade Skatteverket nya uppgifter om den sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten. Enligt Skatteverket uppgår den sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten som ska användas för beräkning av avgiftssatsen för begravningsavgiften till 1 738 637 669 100 kr.

I enlighet med det tidigare beslutet ska de föreslagna kostnadsförslagen avseende begravningsverksamheten som Svenska kyrkan har lämnat ligga till grund för beräkningen av den begravningsavgiftssats som Kammarkollegiet ska fastställa. Med ledning av den uppgift som numera har lämnats av Skatteverket ska det tidigare beslutet ändras och avgiftssatsen för begravningsavgiften fastställas till 0,246 kr.

Avgiftssatsen för 2017 blir således 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller drygt 51 kr per månad.

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige.

Kammarkollegiet har tagit emot uppgifter om kostnader för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan. De personer som är förordnade av länsstyrelserna att vara begravningsombud har yttrat sig över kostnaderna. Inget begravningsombud har avstyrkt någon kostnad.  Skatteverket har lämnat uppgift om den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom de församlingar och pastorat som är huvudmän. Utifrån dessa uppgifter har Kammarkollegiet beräknat begravningsavgiftssatsen för kommande år.

Kammarkollegiets beslut om begravningsavgifter får enligt 6 § förordningen (1999:729) om begravningsavgift inte överklagas.

Läs mer om begravningsavgiftssatsen på Kammarkollegiets hemsida.

För mer information:
Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Här kan du läsa mer om begravningsavgiften på Svenska kyrkans hemsida