Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Miljödiplomering pågår

Danmark-Funbo församling har påbörjat sin resa mot Svenska kyrkans Miljödiplom

Miljödiplomeringsarbete pågår i Danmark-Funbo församling

Kyrkorådet i Danmark-Funbo församling har år 2016 beslutat att inleda ett miljödiplomeringsarbete för församlingen. Församlingens mål är att erhålla Svenska kyrkans miljödiplomering sommaren 2018.

Svenska kyrkans miljödiplomering följer i princip samma arbetsmodell som ISO 14001 och EMAS men har mer av andligt och pedagogiskt tänk.

Nuläge:

Under 2016 och 2017 har församlingen arbetat med att kartlägga och analysera församlingens miljöarbete och –påverkan i nuläget. Som resultat av detta har församlingen formulerat en vision för sitt miljöarbete:

 "Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den" (I Mos. 2:15)

Vi människor är en del av Guds skapelse. Vi har också fått ett ansvar att vårda den. Ständigt påminns vi om att skapelsen påverkas negativt. Vi grips lätt av maktlöshet och uppgivenhet. Samtidigt anar vi att världens beslutfattare har vaknat. Vi måste därför känna hopp och framtidstro. Vår vision är därför, att där vi har möjlighet att påverka, förändra och förbättra medverka till att en bättre och hållbarare miljö skapas. Att verka i både i ett kortare men också länge perspektiv.  

Församlingens miljöpolicy:

Vår vision innebär för oss:

  • att vi i all vår verksamhet och beslut vill främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö
  • att i all verksamhet och beslut verka för att uppnå social rättvisa och en rättvis fördelning av jordens resurser.
  • att miljö-, etik och rättvisefrågor vävs in i alla beslut och blir synligt, tydligt och trovärdigt i den dagliga verksamheten i församlingen.
  • att genom utbildning och kommunikation sprida goda idéer för att motivera medarbetare och medmänniskor att arbeta för en minimal miljöpåverkan
  • att vi åtar oss att arbeta med ett ständigt förbättringsarbete vad gäller hållbarhetsfrågor och att vi följer aktuell lagstiftning

Kontakt
Vill du ha kontakt med någon när det gäller miljödiplomering?

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Danmark-Funbo församling

Arbetsledande kyrkvaktmästare