Villkor för gravskötsel Danmark Funbo församling

1.      Avhjälpande av fel samt ersättning

Gravrättsinnehavaren har rätt att kräva att församlingen avhjälper fel i tjänsten, om det inte medför olägenheter eller kostnader för församlingen som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för gravrättsinnehavaren.

Även om gravrättsinnehavaren inte kräver det, får församlingen avhjälpa felet om församlingen genast efter det att reklamationen har kommit församlingen tillhanda erbjuder sig att göra det och gravrättsinnehavaren inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.

Avhjälpande skall ske utan kostnad för gravrättsinnehavaren.

Om felet inte avhjälps enligt vad som sägs här ovan har gravrättsinnehavaren rätt till ersättning som motsvarar vad det kostar att få felet avhjälpt.

2.      Hävning

Gravrättsinnehavare får häva avtalet, om församlingen i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter eller om förutsättningarna för avtalet väsentligt ändrats.

Församlingen får häva avtalet, om gravrättsinnehavaren i väsentligt avseende bryter mot av församlingen utfärdade ordnings- och säkerhetsföreskrifter eller i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter. Ett sådant fall är exempelvis att gravrättsinnehavaren inte erlägger avgiften för skötsel inom skälig tid efter anmodan.

3.      Församlingens ansvar vid skada

Församlingen är skyldig att ersätta gravrättsinnehavaren skada som denne tillfogats på grund av felaktig gravskötsel.

Församlingens skadeståndsskyldighet på grund av fel omfattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör gravrättsinnehavaren

Församlingens skadeståndsskyldighet regleras av konsumenttjänstlagen.

4.      Gravrättsinnehavarens ansvar vid skada

Gravrättsinnehavaren ansvarar för sakskada inkl. skada på tredje mans egendom för vilken församlingen hålls ansvarig om församlingen kan visa att gravrättsinnehavaren orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårdslöshet antas föreligga där skadan orsakats av gravrättsinnehavaren genom t.ex. olämplig åtgärd på gravvård otillfredsställande anordningar i övrigt på gravplatsen