Foto: Mattias Wahlgren

Om kyrkans resande – perspektivet Visby domkyrkoförsamling

Nyhet Publicerad Ändrad

Två granskningar startade i veckan, oberoende av varandra. Aftonbladet var först ut med en granskning av Svenska kyrkan i utlandet, Ekot följde med en granskning av utlandsresor. Visby domkyrkoförsamling välkomnar granskningen.

 

 

Svenska kyrkan har som organisation tidigt valt att vara transparent. Det innebär att vi självklart och snabbt lämnar ut de handlingar som journalister begär.  Även Visby domkyrkoförsamling har i det aktuella fallet hjälpt till genom att skyndsamt redovisa våra resor. Öppenhet, transparens och tillgänglighet är viktiga ledord för vår församling.

Domkyrkoförsamlingen är återhållsam med resor utomlands och anlitar oftast en resebyrå för bästa tänkbara kostnadseffektivitet. Församlingen har ingen egen resepolicy, utan följer rekommendationerna från nationell nivå. Vid vårt resande är vi självklart noga med att uppfylla gällande lagar och regler från Skatteverket.

För att tillmötesgå Ekot fick en medarbetare under större delen av en arbetsvecka ta fram det beställda materialet om församlingens utlandsresor för de senaste sex åren. Vi fick samma förfrågan som alla församlingar och stift i Svenska kyrkan fått. I vårt fall blir det inte så många resor av den typen, men de fakturor som har med våra utlandsresor att göra skickades till Ekot.

Det är bra att vi som kyrka granskas. Som kyrka och församling har vi ansvar för hur vi använder medlemmarnas kyrkoavgift. Som kyrka verkar vi i förtroendebranschen. Utan medlemmarnas förtroende finns inte kyrkan. I hela vår organisation, liksom i många andra, finns det exempel på resor som inte borde ha gjorts, där man i efterhand inte kan redovisa syfte och program på ett tillfredsställande sätt. Det är förstås problematiskt och bör kritiseras. Där det förekommer måste vi som kyrka komma till rätta med den oordningen. Alltså - det är bra att vi som kyrka granskas i sömmarna.

Samtidigt får inte några enstaka tokigheter och missgrepp på några få platser skymma det faktum att många resor inom Svenska kyrkan görs med mycket goda avsikter och med tydliga syften och mål som leder till ett förbättrat och förnyat kyrkoliv. Arbetslaget i en församling reser kanske för att få utrymme att fördjupas i den tro och lära vi har att förmedla i lokalsamhället.

En del församlingar åker till Assissi i Italien för att vandra i den helige Franciscus fotspår. Andra åker till Tyskland och de städer där Luther levde och verkade. Några åker till Rom för att se och lära om de första kristnas kamp. För att bara nämna några möjliga resmål…

I Visby domkyrkoförsamling har vi inte rest så mycket och långt som en del församlingar gjort. Arbetslaget och kyrkorådet reste för några år sedan till Köpenhamn för att hälsa på domkyrkoförsamlingen där. Förra året for en mindre grupp av anställda och förtroendevalda till Cypern för att besöka den skandinaviska församlingen där som är vår vänförsamling. Några av våra husvärdar har besökt Svenska kyrkan i London för att inspireras i hur vi bemöter människor som kommer till våra lokaler.

Vid studieresor finns ett gediget program med föreläsningar och grupparbeten, kombinerat med besök på platser som ger ökad kunskap och en djupare förståelse. I de resor som vi företagit från Visby domkyrkoförsamling är det definitivt så.

Man ska inte heller underskatta vad en studieresa kan göra för gemenskapen i ett arbetslag. Att bygga team-känslan är också ett motiv för att någon gång göra en resa med ett arbetslag. Behovet av gemensam reflektion med sina arbetskamrater är central för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt.

Vi, Svenska kyrkan i Visby, på Gotland och i Sverige, är en del av den världsvida kyrkan. För oss är det viktigt att ha internationellt utbyte och internationella kontakter. Resorna ska innehålla erfarenhetsutbyte som är till nytta för kyrkan lokalt. Så gott som alltid besöker vi en annan församling eller kyrka. Vi behöver samarbeta, lära och ta intryck av andra. Därför reser vi ibland. Motsatsen till en resande kyrka vore förödande. Vem vill tillhöra en kyrka och församling som kan liknas vid en ankdamm?

Det är både lämpligt och nödvändigt att kyrkoarbetarna och representanter för församlingar reser. Kyrkan, den världsvida, är förmodligen världens i särklass största internationella professionella nätverk. Redan Paulus reste mycket, och vi måste förstås fortsätta med det.

Allt - även resande - kan skötas och misskötas. Det är bara bra att avarter tas fram i ljuset. Men kyrkliga resor är en nödvändighet och kommer att fortsätta så länge som kyrkan finns.

I de pågående granskningarna blandas en del begrepp som skapar förvirring. Det är inte lätt för utomstående journalister att förstå den stora organisationen Svenska kyrkan. Till exempel så är det aldrig så att kollekter som samlas in i gudstjänsten en söndag går till resor. Kollektändamålen är oftast diakoni till stöd för utsatta, internationell solidaritet och annat angeläget. Varken inom Svenska kyrkans internationella arbete eller Svenska kyrkan i utlandet användes insamlade medel till resor. Pengarna som samlas in i kollekten, eller skänks som gåvor, går till projekt som bedrivs i olika delar av världen.

Den pågående granskningen lyfter fram ett 40-tal församlingar och pastorat. De allra flesta av landets cirka 1400 församlingar sköter sina resor på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att ha i minne. Vår ärkebiskop Antje skriver med anledning av den pågående granskningen:

”Omdömeslöshet ska fördömas, dock med urskiljning. Det som vid första ögonkastet ser olämpligt ut kan ändå vara motiverat av pastorala, ekonomiska och arbetsmiljömässiga skäl. Resor med förtroendevalda och medarbetare måste ha ett klart syfte som studier, kompetenshöjning eller kontakt med en annan kyrka och de ska ha tydliga spin off-effekter för församlingens arbete. Enligt dessa kriterier ska de också utvärderas.”

Svenska kyrkan i utlandet är Svenska kyrkans församlingar runt om i vår värld. Visby stifts biskop ska utöva tillsyn över dessa församlingar, över 40 stycken världen runt, och behöver därför resa i större utsträckning än många andra. I en del av granskningen har detta ifrågasatts. Man har sagt att Visbys biskop har hög lön för att åka och hälsa på jorden runt.

I detta avsnitt är det uppenbart att granskaren brister i kunskap om Svenska kyrkan och en biskops uppdrag.

För en del människor framstår detta med resor som guldkant på tillvaron – de jämför med sina egna semesterresor och tror att biskopen och andra som företräder kyrkan reser på de premisserna. Då är det är viktigt att klargöra att det inte är fråga om några semesterresor när till exempel Visbys biskop reser i tjänsten för att uppmuntra och dela glädjeämnen och sorger med svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Många resor med oändligt antal timmar i luften och många nätter på ständigt nya hotellrum är inte ett privilegium. Det är en tjänst som en person tar på sig på kyrkans uppdrag.

Det är trist att se hur journalisten på den stora draken misstänkliggör biskopen. Det kan inte vara roligt att bli uthängd i TV och av stora tidningar på felaktiga grunder. Den ständigt resande biskopen i utlandskyrkan hade skött allt han anklagades för korrekt. Sedan har något blivit fel i den administrativa hanteringen. Vilket biskopen är oskyldig till. Det har nu blivit åtgärdat (tack vare tidningens granskning i och för sig – så det var ju positivt).

Till varje medlem vill jag säga:
Låt inte någras fel, enstaka tokigheter här och där, ge bilden av att hela Svenska kyrkan är korrupt och medvetet slösar med medlemmarnas pengar. För det gör vi inte! Däremot kan det ibland bli fel. Hela tiden arbetar vi i vår kyrka och i vår församling, med att minimera risken för att felaktigheter ska uppstå. När det ibland ändå blir fel så är vi så genomskinliga så att vi också kan få hjälp av media att se och rätta till det som gått tokigt.

Vi är som kyrka och församling i Visby medvetna om att det bara är när vi har våra medlemmars förtroende som vi har tillgång till de medel vi behöver för att göra det stora arbete som kyrkan är satt att göra.

Visby 2016-06-01

Mats Hermansson
Domprost Visby

 

Har ni fler frågor får ni gärna kontakta församlingens domprost eller kommunikatör:
Mats Hermansson, domprost, 0498-20 68 48
Mattias Wahlgren, kommunikatör, 0498-20 68 46